Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 37

УДК 37.034:005.95-051

Стрельчук Я.В., Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Стрельчук Яна В'ячеславівна, старший викладач кафедри іноземних мов Миколаївського навчально-наукового Інституту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Актуальність проблеми формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності

Аналізується необхідність вивчення проблеми формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. Досліджується роль професійної культури менеджерів як один з основних компонентів для досягнення успіху в професійній діяльності. Визначаються головні складові морально-ділової культури менеджерів зовнішньоекономічної діяльності.

The necessity for the research of the problem offormation the culture of moral-business relations for future international managers is analyzed. The role of professional culture of international managers as one of the main Факт утвердження й визнання України як незалежної й суверенної держави, що обрала шлях розвитку, вимагає від усіх громадян дотримання відповідних вимог й правил поведінки як у своїй професійній діяльності, та і в процесах, які торкаються інших учасників виробництва й розподілення матеріальних цінностей та послуг, які здійснюються спеціально підготовленими для цього спеціалістами. Становлення та розвиток ринкових відносин вимагають кардинальних змін в організації економіки в Україні та в самій системі господарювання, що потребує відповідного рівня професіоналізму й загальної культури ділових відносин спеціалістів.

Як свідчить аналіз ситуації, ще й до цього часу професійно орієнтована підготовка спеціалістів до менеджерської діяльності здійснювалася не завжди з необхідною науково- педагогічною виваженістю та обґрунтованістю.

Ефективність процесу формування культури морально-ділових відносин у менеджерів зовнішньоекономічної діяльності полягає у створенні умов, які забезпечать відповідний рівень готовності особистості до узгодження своїх дій з довкіллям, розв'язуючи питання щодо досягнення успіху як у своїй професійній

діяльності, так і в приватному житті.

Ділові відносини - це взаємини людей в економіці бізнесу, що прагнуть на основі вимог етики до одержання прибутку. Усі проблеми теорії "ділових відносин" так чи інакше зв'язані з дослідженням трьох елементів механізму цих відносин: діяльності в сфері менеджменту, поведінки людей у процесі цієї діяльності і вимог ділової етики. Однією з головних проблем є всебічний аналіз менеджменту як економічної діяльності і його соціологічного аспекту. Якщо представляти менеджмент як один з важливих складових в економіці ринкових відносин, важливо визначити моральну сторону цієї діяльності, тобто установити, яке співвідношення в економіці інтересів менеджера і суспільства, менеджера й організації.

Друга проблема теорії ділових відносин - це всебічне дослідження вимог ділової етики, що являє собою єдність вимог етики ділової комунікації, професійної етики менеджера (особливо його моральної свідомості, моральних якостей і поведінки) і етики організації, фірми, яка представляє свій діловий стиль в економіці бізнесу. Третя проблема - проблема освоєння механізму ділового спілкування з всіма особами, зацікавленими в цьому спілкуванні і результатах діяльності на основі норм ділової етики і правил ділового етикету [4, c. 11].

Міжнародний менеджмент є особливим видом менеджменту, головними цілями якого виступають формування, розвиток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах і відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних і інших особливостей цих країн і міжкраїної взаємодії. Відповідно, міжнародний менеджер, приймаючи рішення з питань керування людськими ресурсами і корпоративною культурою, повинний враховувати існуючі відмінності країн і внутріфірмову організацію закордонних операцій. Якість кадрових рішень, прийнятих міжнародним менеджером, облік національної специфіки ділового етикету відображається на здатності фірми до досягнення поставлених задач [7, c. 29].

Моральність - найважливіший фактор, що регулює поведінку людей у суспільстві. Регулювати поведінку людей з погляду моралі - значить установлювати межі дозволеного в людських діях, межі припустимого у вчинках, міру добра і зла, обов' язку і безвідповідальності. Мораль як регулятор людських відносин і діяльності дозволяє в той же час судити про власну поведінку людини і поведінку інших людей.

Професіонал стає особистістю тільки в тому випадку, якщо він свою діяльність наповнює реальним етичним змістом, з'єднує воєдино професіоналізм і моральні принципи, професіоналізм і моральну культуру. А остання, за словами болгарського ученого Василя Вічева, "виявляється в здатності особистості свідомо і добровільно реалізувати вимоги моральних норм, здійснювати таку цілеспрямовану поведінку, що характеризується гармонійною відповідністю особистих і суспільних інтересів".

Для менеджера зовнішньоекономічної діяльності культура морально-ділових відносин є основним компонентом , що забезпечує успіх та дає моральне й матеріальне забезпечення своїх потреб. Проблема підготовки менеджерів є новою, тому вона вимагає від дослідників творчого вивчення пошуку відповідей на численні запитання.

Елемент культури в системі поведінкових і професійних цінностей займає провідне місце, бо і знання, і сформовані уміння та навички в кінцевому рахунку втілюються у світогляд, переконання, волю, характер особи, яка, присвоюючи їх (знання, уміння, навички), починає ними керуватись таким чином, щоб шляхом злагоди та гармонії рухатись і до істини, і до осмислення сенсу життя, і до успіху в професійній діяльності. А уміння особи узгоджувати свої дії, вчинки з іншими людьми, з довкіллям є показником високої внутрішньої і зовнішньої культури.

Щодо сутності морально-ділової культури особи, то існує набір правил, правових і моральних настанов, які є базовими при виконанні службових обов' язків. У реальній практиці такі правила ґрунтуються на нормативних службових документах, згідно з якими і вимагається будувати службові стосунки. Але просте виконання офіційних правил, норм не завжди сприяє


Сторінки: 1 2 3 4