Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік операцій в іноземній валюті

Облік операцій в іноземній валюті

План

1. Особливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій звітності. Правила оцінки валютних статей балансу.

2. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах.

3. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

4. Бухгалтерський облік валютно-обмінних операцій банків.

5. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку.

Вивчивши цю тему, ви зможете:

1. Пояснити сутність поняття "іноземна валюта" згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

2. Охарактеризувати особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.

3. Визначити правила оцінки валютних статей балансу.

4. Визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

5. Охарактеризувати порядок ведення бухгалтерського обліку валютно-обмінних операцій банків.

6. Визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів та для власних потреб.

7. Виконати процедури переоцінки статей, виражених в іноземній валюті.

Особливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій звітності. Правила оцінки валютних статей балансу

Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті, що здійснюють банки України, ґрунтуються на основних вимогах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У бухгалтерському обліку операції в іноземній валюті та банківських металах відображаються відповідно до їх економічної суті за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання та контролю.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті банки здійснюють у подвійній оцінці, а саме в номінальній сумі іноземної валюти та гривневому еквіваленті за офіційним курсом.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

На кожну наступну після визнання дату балансу:*

усі монетарні статті в іноземній валюті та банківських металах відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют і банківських металів на дату балансу;*

немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за собівартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют і банківських металів на дату визнання (дату здійснення операції);*

немонетарні статті в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за справедливою вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют і банківських металів на дату визначення їх справедливої вартості.

Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками 6-го і 7-го класів у національній валюті за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют на дату їх визнання з використанням технічних рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Активи і зобов'язання в іноземній валюті та банківських металах відображаються у фінансовій звітності в гривневому еквіваленті за офіційним курсом на дату складання звітності або на дату їх визнання. Залишки за технічними рахунками 3800 та 3801 не включають до фінансової звітності.

Іноземна валюта та банківські метали, прийняті банком на зберігання, обліковуються за позабалансовим рахунком 9703 "Інші активи на зберіганні" у гривнях за офіційним курсом на дату прийняття їх на зберігання.

Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій банків в іноземній валюті та банківських металах використовуються такі балансові та позабалансові рахунки:

10 Готівкові кошти

11 Банківські метали

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках"

1600 АП "Кореспондентські рахунки інших банків"

2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання"

2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання"

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб"

2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ"

2800 А "Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку"

2801 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку"

2900 П "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку" 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку"

Відповідні рахунки груп:

354 А "Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами"

364 П "Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами"

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

3810 АП "Переоцінка фінансових інструментів в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за позабалансовими рахунками"

5102 АП "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж"

5104 П "Результати переоцінки за операціями хеджування"

Відповідні рахунки розд. 61 "Комісійні доходи" (залежно від суті комісійної операції):

6204 АП "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами"

6209 АП "Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами"

Позабалансові рахунки груп:

920 А "Валюта та банківські метали, що куплені, але не отримані"

935 А "Активи до отримання"

936 П "Активи до відправлення"

Рахунки:

9703 А "Інші активи на зберіганні" 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо" 9831А "Документи і цінності, відправлені на інкасо" 90 "Контррахунки для рахунків розділів 90–95" 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96–98"

9920 АП "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами"

Під час відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах за балансовими рахунками банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801.

Наприкінці кожного операційного дня суми залишків у гривневому еквіваленті за технічними рахунками 3800 та 3801 мають бути тотожними.

Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) того самого коду іноземної валюти відображається залежно від характеру операцій на балансовому рахунку 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

Різниці між сумами залишків у гривневому еквіваленті відповідної іноземної валюти та банківських металів за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) у розрізі кодів іноземної валюти та банківських металів, що виникають у зв'язку з математичним округленням, відображаються за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

Для відображення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за позабалансовими рахунками банки можуть використовувати технічний рахунок 9920.

Рахунок 2603 банки використовують з метою здійснення валютного контролю відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання.

Аналітичний облік активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах, реалізованих та нереалізованих результатів за операціями в іноземній валюті, відкритих валютних позицій та їх гривневих еквівалентів здійснюється в розрізі кодів валют і банківських металів.

Порядок аналітичного обліку за технічними рахунками, використання транзитних рахунків з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості з подальшим відображенням операцій за відповідними рахунками за їх призначенням банк визначає самостійно в обліковій політиці.

Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті

Переоцінка, або перерахунок, залишків за рахунками в іноземній валюті в еквівалентні суми в гривнях за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей балансу в іноземній валюті в бухгалтерському обліку відображається за балансовим рахунком 6204 як нереалізований результат.

У разі зниження офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

а) переоцінка активів:

Д-т Рахунки з обліку активів

К-т 3800*

одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 3801

К-т 6204

б) переоцінка зобов'язань:

Д-т 3800

К-т Рахунки з обліку зобов'язань*

одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т6204

К-т3801

У разі зростання офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

а) переоцінка зобов'язань:

Д-т Рахунки з обліку зобов'язань

К-т 3800*

одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т3801

К-т 6204

б) переоцінка активів:

Д-т 3800

К-т Рахунки з обліку активів*

одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 6204

Кт3801

Дебіторська заборгованість з придбання оборотних і необоротних активів за іноземну валюту та кредиторська заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за іноземну валюту відображається у бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Кредиторська заборгованість з придбання оборотних і необоротних активів за іноземну валюту та дебіторська заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за іноземну валюту переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Переоцінка залишків в іноземній валюті за балансовими рахунками з обліку нарахованих доходів та витрат здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Переоцінка доходів і витрат майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками


Сторінки: 1 2 3