Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Загальний огляд фінансової звітності підприємства

Загальний огляд фінансової звітності підприємства

План

1. Склад та елементи фінансової звітності

2. Якісні характеристики фінансової звітності

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також, згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики; щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних із місцевих бюджетів — відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних. Київської і Севастопольської міських держадміністрацій. Комерційні банки подають фінансову звітність також Національному банку.

Аудитору слід пам'ятати, що порядок передбачає перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі:

¦ передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

¦ зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передавання справ);

¦ встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;

¦ пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;

¦ ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Тому аудитору слід упевнитися, що у клієнта у всіх цих випадках проведена інвентаризація, і порядок її проведення та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів і зобов'язань із даними бухгалтерського обліку відповідають вимогам, визначеним Мінфіном.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

Ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлює перелік суб'єктів господарювання, які зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність шляхом її публікації, а саме: відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, кредитні союзи, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи. Однак, окрім відкритої для зовнішніх користувачів, існує ще й закрита звітність. У нормальних умовах це природно. Перша звітність призначена для загального користування зовнішніми користувачами та передбачена законом. Закрита звітність задовольняє інтереси власника, її призначення — забезпечення більш ефективного управління внутрішніми підрозділами, прийняття оперативніших рішень на рівні цехів, дільниць, бригад тощо. Це досягається шляхом створення системи додаткового внутрішньогосподарського або управлінського обліку. Тому в ст. 14 визначено вузьке коло осіб, яким зобов'язані надавати закриту фінансову звітність - органам, до сфери управління яких вони належать, власникам (засновникам) та трудовим колективам на їх вимогу. Під трудовим колективом маються на увазі уповноважені органи — рада трудового колективу, профспілковий комітет.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

¦ придбання, продажу та володіння цінними паперами:

¦ участі в капіталі підприємства;

¦ оцінки якості управління;

¦ оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

¦ забезпеченості зобов'язань підприємства;

¦ визначення суми дивідендів, які підлягають розподілу;

¦ регулювання діяльності підприємства;

¦ інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб. Важливим чинником успішного функціонування фондового ринку є забезпечення і дотримання правил і стандартів розкриття інформації як емітентами цінних паперів, так і професійними учасниками ринку цінних паперів.

Таблиця 5.5

Призначення основних компонентів фінансової звітності

Компоненти фінансової звітності | Зміст | Використання інформації

Баланс | Наявність економічних ресурсів які контролюються підприємством, на дату балансу | Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства;

прогнозування майбутніх потреб у позиках;

оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому

Звіт про фінансові результати | Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період | Оцінка та прогноз:

прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат

Звіт про власний капітал | Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду | Оцінка та прогноз змін у власному капіталі

Звіт про рух

грошових

коштів | Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду | Оцінка і прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Примітки | Обрана облікова політика:

- інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за П(с)БО;

- додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості | Оцінка та прогноз:

- облікової політики;

- ризиків або невпевненості, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання;

- діяльність підрозділів підприємства тощо

При перевірці аудитор повинен встановити, чи дотримуються на підприємстві загальні вимоги національних стандартів при складанні фінансової звітності. Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі — П(с)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87. Це положення встановлює:

¦ мету фінансових звітів;

¦ їх склад;

¦ звітний період;

¦ якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;

¦ вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

Склад та елементи фінансової звітності

Фінансова звітність складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

¦ існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних із цією статтею;

¦ оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності входять показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства.

Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, об'єднуючи їх в основні групи за економічними характеристиками. Виділяють п'ять груп елементів фінансових звітів (табл. 5.6). Активи, зобов'язання та власний капітал, що безпосередньо пов'язані з визначенням фінансового стану, відображені в балансі підприємства, а доходи і витрати—з оцінкою діяльності у Звіті про фінансові результати.

Таблиця 5.6

Групи елементів фінансових звітів та їх визначення

Назва звіту | Групи елементів звіту | Визначення

Баланс | Активи | Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому

Зобов'язання | Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди

Власний капітал | Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань

Звіт про фінансові результати | Доходи | Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

Витрати | Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)

Якісні характеристики фінансової звітності

Аудитор своїм висновком підтверджує якісні характеристики фінансової звітності, встановлені П(с)БО (табл. 5.7). Якісні характеристики фінансової звітності досягаються за рахунок дотримання принципів її підготовки (див. табл. 5.8).

Таблиця 5.7

Якісні характеристики фінансової звітності

з/п | Назва характеристики | Визначення | Пояснення

1 | 2 | 3 | 4

1 | Зрозумілість та

адекватність

тлумачення | Однозначне тлумачення інформації користувачами за умови, що вони мають достатні знання і зацікавлені у сприйнятті цієї інформації | Наявність необхідних реквізитів, які дають змогу ідентифікувати підприємство, звітний період, одиницю виміру тощо, а також приміток до фінансових звітів, що роблять фінансову звітність більш зрозумілою користувачам

2 | Достовірність | Відсутність помилок і перекручень, здатних вплинути на рішення користувачів звітності | Маються на увазі не помилки, пов'язані з порушенням податкового законодавства, а саме ті, які виникають у процесі прийняття рішення про оцінку і відображення статей у фінансових звітах на підставі вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Уникнути таких помилок і перекручень допомагає аудитор. Правила їх виправлення наведені у П(с)Б06

3 | Змістовність | Забезпечення можливості користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди, а також фінансові звіти різних підприємств | Передумовою зіставлення є наведення відповідної інформації попереднього періоду і розкриття інформації про облікову політику та її зміни у примітках до фінансової звітності

4 | Доречність | Наявність інформації, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає можливість своєчасно оцінювати минулі, теперішні й майбутні події, підтвердити і скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому | Структура фінансових звітів і приміток ураховує використання інформації для ретроспективного і перспективного аналізу діяльності підприємства. Наприклад, поділ статей балансу на оборотні (поточні) і необоротні (довгострокові) передбачає їх використання для розрахунку показників ліквідності й платоспроможності. Додаткова інформація, необхідна для таких розрахунків, надається у примітках до відповідних статей балансу

Таблиця 5.8

Принципи підготовки фінансової звітності

№ з/п | Назва принципу | Коротка характеристика | Приклад (коментар)

1 | 2 | 3 | 4

1 | Обачність | Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Звіти слід складати обачно та обдумано. Якщо відомо або є ймовірність того, що реальна вартість майна нижча від вартості, відображеної в бухгалтерському обліку, слід провести уцінку такого майна. Одночасно необхідно врахувати і всі


Сторінки: 1 2 3