Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Любунь_Система банківського менеджменту_Титул.pmd

Основні принципи фінансового моніторингу у банку

Основним принципом розроблення та реалізації Правил внутрішнього фінансового моніторингу і програм здійснення фінансового моніторингу банку є забезпечення участі працівників банку (у межах їх компетенції) у виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються та реалізуються банком для забезпечення функціонування внутрішньобанкі- вської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються банком відповідно до окремих напрямів його діяльності з обслуговування клієнтів і потребують постійного оновлення в процесі проведення фінансового моніторингу.

Програми здійснення фінансового моніторингу мають містити визначені законодавством України ознаки фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, інші ознаки таких операцій, що відповідно до специфіки та напрямів діяльності самостійно визначаються та поновлюються банком на постійній основі, а також з урахуванням відповідного довідника, що формується, ведеться та доводиться до відома банків Уповноваженим органом.

Для забезпечення виконання вимог законів України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, банки зобов'язані розробляти і реалізовувати програми ідентифікації та вивчення своїх клієнтів, а також програми навчання і підвищення кваліфікації працівників.

Банки на власний розсуд можуть розробляти і реалізовувати в межах чинного законодавства також інші програми, що стосуються запобігання використанню банку для здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку та програми здійснення фінансового моніторингу є документами з обмеженим доступом. Порядок та режим доступу до цих документів працівників банку визначається відповідальним працівником банку (філії) залежно щодо їх функціональних обов'язків за погодженням з керівником банку (філії).

Правила внутрішнього фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші документи з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затверджуються органами управління банку в порядку, визначеному установчими документами банку за поданням відповідального працівника.

Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку та програми здійснення фінансового моніторингу розробляються з урахуванням необхідності:

а) забезпечення конфіденційності інформації про факт передавання відомостей про фінансову операцію клієнта Уповноваженому органу;

б) забезпечення конфіденційності інформації про внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

в) забезпечення конфіденційності інформації про рахунки і внески клієнтів банку, про клієнтів і їх операції, а також інших відомостей, що становлять банківську таємницю;

г) запобігання залученню працівників банку до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Програма фінансового моніторингу банку має містити таке:

а) опис організаційної структури внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

б) вимоги до кадрового забезпечення внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, права та обов'язки відповідальних працівників банку та філії, а також інших працівників банку, відповідальних за виконання програм здійснення фінансового моніторингу;

в) основні засади діяльності окремого структурного підрозділу банку із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (у разі його створення);

г) порядок обігу та забезпечення конфіденційності інформації щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;

ґ) порядок прийняття рішення щодо надання інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу до Уповноваженого органу;

д) порядок зберігання інформації з питань фінансового моніторингу.

Програма здійснення фінансового моніторингу за певними напрямами діяльності банку (кредитні, валютні операції, операції з готівкою, операції з цінними паперами тощо) має містити:

а) ознаки операцій за певним напрямом діяльності, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

б) ознаки операцій за певним напрямом діяльності, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

в) порядок виявлення фінансових операцій, які:

підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

можуть бути пов'язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму;

г) порядок проведення заходів щодо з'ясування суті та мети операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу;

ґ) порядок підготовки та надання відповідальному працівнику банку (філії) інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування Уповноваженого органу.

У разі наявності в працівника банку сумніву щодо віднесення операції клієнта до операцій, Які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, внутрішньому фінансовому моніторингу, можуть мати відношення або призначатися для фінансування терористичної діяльності, він невідкладно інформує про це відповідального працівника банку (філії) відповідно до внутрішніх процедур банку.

Відповідальний працівник банку (філії) приймає остаточне рішення щодо віднесення такої операції до зазначених категорій, її реєстрації та інформування Уповноваженого органу. У разі виникнення підозри в тому, що виявлена операція пов'язана, має відношення або призначена для фінансування терористичної діяльності, відповідальний працівник одночасно вирішує питання щодо негайного інформування про неї відповідних правоохоронних органів.

У разі виявлення фінансової операції клієнта, яка підлягає фінансовому моніторингу, банк (філія) має забезпечити:

а) реєстрацію цієї операції;

б) вжиття достатніх на думку банку (філії) заходів, спрямованих на з'ясування суті та мети операції клієнта, у тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосуються цієї операції;

в) вжиття в межах законодавства України інших заходів, які банк вважає за доцільні, з метою належного виконання вимог законів України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

г) за наявності підстав надання Уповноваженому органу інформації про цю фінансову операцію та про осіб, які брали (беруть) участь в її проведенні.

Реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється у відповідному реєстрі, який формується та ведеться банком (філією) і є електронним документом визначеної структури.

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, є документом з обмеженим доступом. Порядок та режим доступу працівників банку до реєстру встановлюються відповідальним працівником банку (філії). Відповідальний працівник банку (філії) несе особисту відповідальність за захист реєстру від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних.

Коригування даних, що внесені до реєстру, не допускається. У разі потреби виправлення помилково внесених до реєстру даних щодо окремої фінансової операції в інформаційному рядку реєстру, в якому містяться відомості про цю операцію, зазначається про його анулювання, а реєстр доповнюється новим записом про цю операцію.

Для реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, до реєстру вносяться такі дані, пов'язані з цією операцією:

а) порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі з початку календарного року;

б) унікальний номер операції в системі автоматизації банку (за його наявності);

в) дата надходження розрахункових або інших документів, які є підставою для здійснення операції;

г) сума операції у валюті її проведення та її еквівалент у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення операції;

ґ) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва юридичної особи, що здійснює операцію, та ідентифікаційний номер (код) цієї особи;

д) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва юридичної особи-контрагента (за його наявності);

е) вид операції;

є) назва, номер і дата первинного документа, на підставі якого здійснюється операція;

ж) ознака (ознаки) операції, за якою вона підлягає фінансовому моніторингу;

з) прізвище та ініціали працівника, який повідомив про цю операцію;

и) прізвище та ініціали працівника, який вніс інформацію про цю операцію до реєстру.

Зазначена інформація про фінансову операцію має бути внесена до реєстру якнайшвидше, але не пізніше наступного робочого дня з часу отримання банком розрахункових чи касових документів або виявлення працівником банку факту проведення операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.

За результатами вжиття заходів щодо з'ясування суті та мети проведення клієнтом операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, дані про цю операцію доповнюються інформацією про прийняте відповідальним працівником рішення стосовно:

проведення або відмови в її проведенні;

надання або ненадання Уповноваженому органу інформації про цю операцію.

Рішення про надання або ненадання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, приймається відповідальним працівником банку або філії відповідно до внутрішніх процедур банку, закріплених у Правилах внутрішнього фінансового моніторингу банку.

Після надсилання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, дані про цю операцію, що внесені до реєстру, після отримання файла-квитанції від Уповноваженого органу з нульовими кодами помилок доповнюються назвою файла та номером інформаційного рядка файла-повідомлення, в якому інформація про цю фінансову операцію була надіслана до Уповноваженого органу.

У разі надання Уповноваженому органу додаткової інформації про фінансову операцію та/або осіб, які брали участь в її здійсненні, дані, що внесені до реєстру, доповнюються назвою файла-відповіді та/або файла- додатка.

У разі прийняття відповідальним працівником банку (філії) рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, він складає довідку, в якій обґрунтовує це рішення. Довідка має, зокрема, містити порядковий номер реєстрації операції в реєстрі, дату її складання, результати вжитих заходів щодо з'ясування суті і мети проведення клієнтом цієї операції та підпис відповідального працівника.

Наприкінці робочого дня частина реєстру, яка містить інформацію про операції, зареєстровані протягом цього дня, а також зміни, що внесені цього самого дня до реєстру за операціями, зареєстрованими раніше, роз- друковуються та посвідчуються (кожна сторінка) підписом відповідального працівника банку (філії).

Банки та їх філії зобов'язані надавати Уповноваженому органу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та ідентифікацію осіб, які їх здійснили (здійснюють), а також іншу інформацію, надання


Сторінки: 1 2