Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ

Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ

Територіальні управління Національного банку аналізують статистичну звітність про касові обороти в розрізі установ банків, за потреби здійснюють відповідні перевірки і щоквартально інформують Департамент готівково-грошового обігу про стан готівкового обігу та дотримання банками чинного законодавства України щодо контролю за значними та/або сумнівними операціями з готівкою їх клієнтів.

Видача готівки під звіт працівникам установ банків для проведення операцій з клієнтами банку за межами кас банків забороняється. Видача готівки під звіт працівникам установ банків для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі на відрядження, проводиться безпосередньо з їх кас або через банкомата із застосуванням корпоративних карток. Підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії банку разом із невикористаним залишком готівки авансовий звіт про витрачання одержаних під звіт сум у строки, передбачені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Порядок складання звіту про касові обороти банків України. Порядок надання та періодичність складання звіту про касові обороти.

Установи комерційних банків, які здійснюють касове обслуговування клієнтів, та територіальні управління Національного банку складають щоденний і місячний звіти про касові обороти відповідно за формами 747 (складається за такою ж формою, як і 748, крім позабалансових показників) і 748 — таблиця 5.9.

Балансові установи комерційних банків надають територіальним управлінням Національного банку звіти за формами 747, 748, враховуючи дані безбалансових відділень, що здійснюють касове обслуговування клієнтів тієї області, де розташовані балансові відділення, та окремо для звіряння обігу готівки з балансом — звіти в цілому по банку, враховуючи дані безбалансових відділень, які відкриті в інших областях.

Територіально відокремлені безбалансові відділення, що відкриті за межами області, у якій розташовані їх балансові відділення, надають звіт територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням, а також балансовому відділенню.

Крім того, для аналізу статистичної звітності балансові установи банків надають за запитом територіальних управлінь Національного банку інформацію про касові обороти в розрізі кожного територіально відокремленого безбалансового відділення, відкритого на його балансі.

Установи банків, що здійснюють касове обслуговування клієнтів інших установ комерційних банків, які не мають ліцензії на здійснення операцій з готівкою, обліковують суми, що видані та надійшли від цих клієнтів, за відповідними символами звіту.

Установи комерційних банків, які не здійснюють операцій з готівкою, складають звіт лише за позабалансовими символами. Звіт подається у відповідну установу банку, яка веде касові операції з їх клієнтами, для включення у звітність за формами 747 і 748.

За символами з 02 по 73 відображається обіг готівки, яка проходить через каси всіх установ банків, включаючи їх філії, безбалансові відділення.

За символами, починаючи з 74, поза балансом наводяться додаткові дані, що потрібні для аналізу готівкового обігу і відображаються в звіті форми 748.

Щоденний звіт складається за такою самою номенклатурою символів, крім символів 74-99, які зазначаються в місячному звіті.

Якщо після відправлення звітів установи банків виявлять помилки, то вони негайно повідомляють про виправлення цих помилок (з обов'язковим зазначенням усіх показників) територіальне управління Національного банку, а територіальне управління — Національний банк.

Установи комерційних банків, що здійснюють касове обслуговування клієнтів, складають звіт про касові обороти з врахуванням даних про обіг готівки в безбалансових установах банків, обмінних пунктах, банкоматах, а також установах комерційних банків, які не здійснюють операцій з готівкою за позабалансовими символами.

Звіт (символи 02-72) складається за даними бухгалтерського обліку надходжень і видачі готівки, які фіксуються в касових журналах із зазначенням символів звіту.

Символи звіту за надходженнями визначаються за зазначеним у кожному касовому документі на внесення готівки джерелом походження готівкових коштів (наприклад, торговельна виручка, квартирна плата, повернення заробітної плати тощо). Підприємства, що мають надходження з різних джерел, відображають їх суми за кожним джерелом.

Символи звіту за видачею визначаються за зазначеним клієнтами на звороті грошових чеків цільовим призначенням грошових сум, які одержують у банку, а також у кожному видатковому касовому ордері.

Для складання звіту установ банків відповідальний працівник веде відомість обліку касових оборотів за формою 747 — за номенклатурою щоденного та місячного звіту. Відомість обліку касових оборотів заповнюється щодня згідно з даними касових журналів за надходженнями і видачею в розрізі символів звіту.

Загальні підсумки надходжень і видатків за день (місяць), що зазначені у відомості форми 747 (символи 02-39 і 40-72, за винятком символів 34-36, 38 і 69, 70, 71), мають збігатися з підсумками касових оборотів відповідно за дебетом і кредитом балансових рахунків 1001 «Банкноти та монета в касі банку», 1002 «Банкноти та монета в касі позабалансових установ банків», 1003 «Банкноти та монета в обмінних пунктах», 1004 «Банкноти та монета в банкоматах», 1005 «Банкноти та монета, інкасовані до перерахування».

Залишки кас (символи 35 і 70) мають збігатися із залишками вищезазначених рахунків.

Різниця між даними за символами 66 і 39 має дорівнювати різниці залишків кас за рахунком 1007 «Банкноти та монета в дорозі» на кінець і початок звітного періоду в сумах, що належать до внутрішнього передавання готівки між банком та його безбалансовими структурними підрозділами (безбалансові відділення, обмінні пункти, банкомата).

За операціями безбалансових відділень, обмінних пунктів, банкоматів в установах банків ведеться окрема відомість обліку касових оборотів за формою 747 на підставі звітних касових відомостей і документів, що надаються вищезазначеними структурними підрозділами банку. Записи в цій відомості робляться в день одержання звітності від безбалансових відділень, обмінних пунктів.

Наприкінці останнього робочого дня місяця для складання звіту за формою 748 згідно з відомістю форми 747 підбиваються загальні підсумки касових оборотів за кожним символом надходжень і видачі. При цьому щоденні залишки каси за символами 35 і 70 не підсумовуються. За символом 35 до підсумкової за місяць колонки вноситься залишок каси із першої колонки відомості, тобто на 1 число звітного місяця, а за символом 70 — залишок каси на 1 число наступного місяця з останньої колонки відомості.

Після перевірки відомостей форми 747 звітні дані за місяць переносяться до звіту за формою 748. Попередньо підсумовуються показники у відомості касових оборотів установ банків, безбалансових відділень, обмінних пунктів, банкоматів за рахунками 1001 «Банкноти та монета в касі банку», 1002 «Банкноти та монета в касі позабалансових установ банків», 1003 «Банкноти та монета в обмінних пунктах», 1004 «Банкнота та монета в банкоматах», 1005 «Банкноти та монета, інкасовані до перерахування», а також дані установ банків, які не здійснюють операцій з готівкою за позабалансовими символами.

У звіті за формою 748 підбиваються передбачені формою підсумки за надходженнями і видачею, підсумки за окремими символами, баланс і контрольні підсумки. Дані за символами 34-39 і 66-72 у підсумки за надходженнями і видачею не включаються.

Надходження на рахунки за вкладами громадян і видача з рахунків за вкладами громадян (символи 16 і 55), від підприємств поштового зв'язку і видача їм підкріплень (символи 17 і 59) записуються у звіті в розгорнутому вигляді так само, як вони записані у відомості обліку касових оборотів форми 747.

В останній робочий день місяця складається звіт за формою 748 за даними відомості обліку касових оборотів форми 747 і на підставі звіту за формою 748 за місяць для надсилання електронною поштою територіальному управлінню Національного банку, а копії — дирекції (управлінню) банку. Відповідальність за достовірність статистичної звітності про касові обороти несе головний бухгалтер установи банку.

Працівник установи банку, який займається аналізом касових оборотів, зобов'язаний один раз на місяць здійснити контрольну перевірку за документами щодо правильності зазначених касових надходжень та видачі за символами звіту, а також правильність ведення обліку для заповнення даних за балансом. У разі потреби він зобов'язаний вжити заходів щодо виправлення помилок в обліку, їх ліквідації, провести інструктаж операційних працівників і повторну перевірку обліку касових оборотів.

Складання звіту про касові обороти в установах Національного банку. Установи комерційних банків надсилають звіти територіальним управлінням Національного банку. Працівники територіальних управлінь Національного банку перевіряють наявність у звітах необхідних даних і підсумків.

Показники звіту за формою 748 перевіряються територіальними управліннями Національного банку в такому порядку:

• залишок оборотної (операційної) каси на початок звітного періоду (символ 34 (35)) у таблиці показників за надходженнями звіряється із залишком оборотної (операційної) каси на кінець звітного періоду (символ 69 (70)), що зазначається у таблиці показників за видачею на попередню дату;

• за всіма символами надходжень і видачі проводиться перевірка, тобто показники касових оборотів щоденного звіту порівнюються з даними за попередній день і за відповідний день попереднього місяця, а щомісячні відповідно з даними за попередні місяці. Якщо за окремими символами спостерігаються значні відхилення, то відповідні показники уточнюються в оперативному порядку з установою комерційного банку;

• місячний звіт перевіряється територіальним управлінням та звіряється із Звітом


Сторінки: 1 2