Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Основні умови надання кредитів та їх види

Основні умови надання кредитів та їх види

План

1. Основні умови надання кредитів та їх види

2. Етапи процесу кредитування

Кредитні операції здійснюються з суб'єктами господарської діяльності різних галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм.

Основною умовою надання кредиту є реальна можливість клієнта своєчасно повернути кредит і сплатити проценти за його користування.

Кредитування здійснюється на принципах: строковості, поворотності, платності, забезпеченості, цільового використання.

Кредити надаються в національній валюті та іноземних валютах (долари США, ЄВРО).

Кредити не надаються для погашення прострочених заборгованостей, на формування і поповнення статутних фондів, викуп акцій банку.

Клієнт для отримання кредиту або іншого кредитного продукту складає і подає заяву на отримання кредиту (додаток 1) за встановленою банком формою разом із додатками.

Додатками до заяви на отримання кредиту є такі документи:

1. Фінансово-економічна документація, яка характеризує фінансовий стан та господарську діяльність позичальника за останні 2-3 роки (поквартально):

- Баланс;

- Звіт про прибутки і збитки;

- Звіт про фінансово-майновий стан;

- Декларація про прибуток.

2. Інформація про рух коштів за останній рік (помісячно).

3. Техніко-економічне обґрунтування пропонованого до кредитування заходу (додаток 2).

4. Контракт/ти (договір, угода) для виконання якого необхідний кредит.

5. Пропозиції щодо забезпечення зобов'язань перед банком, які виникнуть у майбутньому:

- Документи про право власності на майно, що пропонується в заставу;

- Документи про право розпорядження майном та межі повноважень посадових осіб у прийнятті рішень щодо надання забезпечення;

- Документи про вартість забезпечення (довідка БТІ, оцінка експерта, документи на придбання).

6. Нотаріально завірена Копія юридичної справи:

- Статут;

- Установча угода;

- Довідка про державну реєстрацію, перереєстрацію;

- Довідка про реєстрацію в органах статистики;

- Довідка ДПІ про взяття на облік;

- Картка зразків підписів;

- Копія паспортів осіб, які мають право першого і другого підпису (з сторінок, де зазначено дату та місце народження, ким виданий паспорт, місце прописки).

7. Дозвіл уповноваженого органу управління позичальника на залучення кредиту банку та надання забезпечення. Цей документ має містити:

- назву банку, кредит якого залучається і сума кредиту;

- найменування та суму забезпечення, що надається;

- прізвище, ім'я та по-батькові і посаду особи, уповноваженої на підписання кредитного договору та договорів по забезпеченню.

8. За наявності зобов'язань перед іншими банками за кредитами (гарантіями):

- інформацію про стан цих зобов'язань;

- довідку банку, який надав кредит (гарантію) про суми заборгованості за основним боргом, відсотками (пенею, іншими штрафними санкціями) і про своєчасність виконання Клієнтом своїх зобов'язань перед цим банком; про об'єкт кредитування (гарантії), форму забезпечення; про термін повернення всієї, наявної на дату звернення, заборгованості перед цим банком;

- Кредитний договір (Договір про надання гарантії).

9. Документи, що характеризують юридичний статус, фінансово-економічний стан та господарську діяльність гаранта (поручителя), якщо ним надається забезпечення зобов'язань позичальника перед банком.

Банк може вимагати від клієнта представлення інших документів. Заява на отримання кредиту, а також додатки до заяви на отримання кредиту мають бути підписані особою (керівником позикоодержувача), яка має повноваження на право укладання такого роду договорів.

На забезпечення виконання зобов'язань перед банком можуть прийматись такі види забезпечення:

- застава рухомого і нерухомого майна,

- застава майнових прав,

- застава грошових коштів, розміщених у банках (депозитні вклади, кошти на поточних рахунках),

- застава цінних паперів,

- поручительства (гарантії), як фізичних, так і юридичних осіб, банків, фінансових установ, уряду.

Овердрафт - вид короткострокового кредитування, який надається банком клієнту на покриття тимчасової нестачі обігових коштів для проведення поточних розрахунків. Кредит надається суб'єкту господарської діяльності, який має відкритий рахунок у банку, не менше певного строку, і постійно проводить операції по рахунку; фінансовий стан якого знаходиться на високому рівні;відповідає певним критеріям, визначеним банком; постійно і в строк сплачує будь-які свої зобов'язання; здатний в повному обсязі у визначений угодою термін розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями.

Надання кредиту „овердрафт" здійснюється шляхом оплати платіжних документів понад залишок на поточному рахунку клієнта в межах заздалегідь обумовленої суми. Погашення кредиту здійснюється за рахунок всіх коштів, які надходять на поточний рахунок клієнта-позичаль- ника, максимальний термін надання кредиту, як правило, 12 місяців.

Перевагами для клієнта є можливість оперативно отримати кошти для фінансування поточних потреб понад залишок коштів на поточному рахунку, Клієнт сплачує відсотки за кредит тільки коли виплати грошових коштів перевищують надходження.

За надання короткострокового кредиту „овердрафт" банк стягує таку плату:

- комісія за розгляд заявки;

- комісія за оформлення овердрафту (одноразово);

- комісія за адміністрування (обслуговування) боргу;

- комісія за внесення змін і доповнень у кредитний договір на прохання клієнта;

- комісія за продовження терміну дії кредитного договору.

Встановлення розміру відсотків за користування кредитом здійснюється з урахуванням мінімальних відсоткових ставок і залежить від:

- суми кредиту,

- об'єкта і терміну кредитування,

- фінансового стану клієнта,

- вартості кредитних ресурсів.

Кредит на поповнення обігових коштів надається для фінансування поточної господарської діяльності клієнта (купівля сировини, матеріалів для виробництва продукції, закупку товарів для наступного їх продажу тощо).

Кредит надається суб'єкту господарської діяльності, який постійно і в строк сплачує будь-які свої зобов'язання; здатний у повному обсязі у визначений угодою термін розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями; залежно від потреб клієнта видача кредиту може здійснюватись одноразово всією сумою або частинами згідно з графіком; кредит на поповнення обігових коштів надається як у національній, так і в іноземній валюті; термін кредитування до 1 року; сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щомісячно за фактичну кількість днів користування кредитом; погашення кредиту здійснюється згідно з затвердженим графіком, рівними частинами (щомісяця, щоквартально тощо), з відстрочкою погашення протягом певного періоду, одним внеском в кінці терміну, достроково за бажанням клієнта. Перевагою для клієнта є можливість отримати кошти для фінансування поточних потреб. За надання кредиту на поповнення обігових коштів банк стягує таку плату: комісія за розгляд заявки, одноразова комісія за видачу кредиту, комісія за адміністрування (обслуговування) боргу, комісія за внесення змін і доповнень у кредитний договір на прохання клієнта, комісія за продовження терміну дії кредитного договору, комісія за недовикористання затвердженої суми кредиту.

Встановлення розміру відсотків за користування кредитом здійснюється з урахуванням мінімальних відсоткових ставок і залежить від суми кредиту, об'єкта і терміну кредитування, фінансового стану клієнта, вартості кредитних ресурсів.

Кредитна лінія — вид кредитування, який здійснюється шляхом надання протягом певного періоду часу окремих кредитів у розмірах, заздалегідь обумовлених угодою, без проведення додаткових спеціальних переговорів.

Кредитна лінія надається суб'єкту господарської діяльності, який має рахунок в банку і відповідає певним критеріям, визначеним банком; постійно і в строк сплачує будь-які свої зобов'язання; здатний у повному обсязі у визначений угодою термін розрахуватись за своїми борговими

зобов'язаннями.

Кредитна лінія використовується на поповнення обігового капіталу (купівля сировини, матеріалів для виробництва продукції, закупівлю товарів для наступного їх продажу тощо); термін дії кредитної лінії, як правило, 1 рік.

Виділяють такі види кредитних ліній:

¦ непоновлювальна - в межах встановленого банком ліміту по лінії клієнт отримує кредити на певну, передбачену договором, суму по кредитній лінії;

¦поновлювальна - в межах встановленого банком ліміту по лінії клієнт отримує кредити, а погашення частини або всіх раніше отриманих кредитів дає можливість отримання нових кредитів у межах діючого ліміту по кредитній лінії і на визначених договором умовах.

Ліміт по лінії - визначена кредитним договором максимально можлива сума всіх отриманих по лінії та непогашених зобов'язань позичальника. В межах встановленого ліміту по кредитній лінії банком для клієнта, крім надання кредитів, можуть здійснюватись такі кредитні операції:

- видача банківських гарантій;

- відкриття акредитивів без грошового покриття;

- авалювання векселів;

- овердрафт.

Сплата відсотків за користування коштами кредитної лінії здійснюється щомісячно за фактичну кількість днів користування цими коштами.

Перевагами для клієнта є можливість неодноразово проводити різноманітні кредитні операції, оформлення забезпечення здійснюється лише один раз - при відкритті кредитної лінії, можливість отримати широкий спектр кредитних операцій. За надання кредитної лінії банк стягує таку плату: комісія за розгляд заявки, одноразова комісія за оформлення кредитної лінії, комісія за адміністрування (обслуговування) кредитної лінії, комісія за внесення змін і доповнень у кредитний договір на прохання клієнта, комісія за недовикористання затвердженого ліміту по лінії, комісія за продовження терміну дії кредитної лінії.

Встановлення розміру відсотків здійснюється банком з урахуванням мінімальних відсоткових ставок і залежить від суми кредиту, об'єкта і терміну кредитування, фінансового стану позичальника, вартості кредитних ресурсів.

Інвестиційний кредит надається на ведення будівництва та реконструкції, модернізацію та купівлю обладнання, придбання нерухомості, впровадження нових технологій виробництва та інші капіталовкладення.

Інвестиційний кредит надається суб'єкту господарської діяльності, який постійно і в строк сплачує будь-які свої зобов'язання; представив інвестиційний проект; бере участь в мінімальній сумі 30% вартості інвестиційного проекту, здатний у повному обсязі у визначений угодою термін розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями.

Залежно від потреб клієнта видача кредиту може здійснюватись одноразово всією сумою або частинами згідно із графіком.

Надання інвестиційного кредиту здійснюється у безготівковій формі в національній або іноземній валюті. Термін кредитування залежить


Сторінки: 1 2 3