Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Основні функції фінансового менеджменту у банку

Основні функції фінансового менеджменту у банку

Об'єктом управління у фінансовому менеджменті в комерційному банку є:

1. Операції комерційного банку, формування капіталу банку, активні та пасивні операції, комісійно-посередницькі операції.

2. Ліквідність і фінансові ризики — відсотковий, валютний, кредитний, ризик ліквідності, ризик країни тощо.

3. Фінансові результати — доходи, видатки, прибуток.

4. Оподаткування тощо.

Суб'єктом управління фінансового менеджменту є комплекс підрозділів, які за допомогою різноманітних форм управлінського впливу забезпечують ефективне управління фінансами в комерційному банку. До них належать: аналітичні служби, служби планування, казначейство, служби контролю. Очолює ці служби в банку, як правило, головний фінансовий менеджер.

Основні функції фінансового менеджменту накладають відбиток на його організаційну структуру, яка повинна сприяти послідовній реалізації функції фінансового планування, фінансового аналізу, регулювання та фінансового контролю в комерційному банку. Крім того, організаційна структура фінансового менеджменту має враховувати особливості об'єкта управління: необхідність управління ліквідністю, ризиками і прибутковістю.

Фінансовий менеджмент є однією з підсистем менеджменту комерційного банку і об'єднує в собі низку взаємопов'язаних функцій: фінансового планування, фінансового аналізу, регулювання, фінансового контролю. Тут і далі аналіз, планування, регулювання і контроль будуть розглядатися стосовно управління фінансами, тому:

¦ з усієї системи економічного аналізу виокремлюється тільки фінансовий аналіз;

¦ у системі планування розглядається тільки фінансове, а стратегічне й тактичне — лише як підґрунтя для формування фінансових планів;

¦ регулювання розглядається як комплекс казначейських функцій;

¦ у системі контролю виокремлюється сфера фінансового контролю.

Докладніше функціональну модель фінансового менеджменту можна зобразити у вигляді трирівневої схеми (див. рис.1), в якій у кожній з функцій фінансового менеджменту вирізняються окремі блоки, необхідні для успішного управління фінансами в комерційному банку.

Функціонування фінансового механізму управління в комерційному банку передбачає постійну взаємодію функцій планування, аналізу, регулювання і контролю в процесі прийняття оптимальних управлінських рішень керівництвом і структурними підрозділами банку для досягнення цілей і виконання поставлених завдань.

Фінансове планування ґрунтується на стратегічному плані розвитку банку щодо визначення концепції його розвитку, формування стратегічних цілей банку та на тактичному плані (бізнес-плані) на майбутній період (як правило, рік) стосовно визначення заходів і встановлення конкретних завдань з досягнення стратегічних цілей, розроблення тактики виконання поставлених завдань (стратегії розвитку бізнесу) тощо. Фінансовий план містить:

• розробку й узгодження фінансової моделі банку;

• формування прогнозного балансу ресурсів і внесків, розрахунок прогнозних фінансових результатів, складання плану руху капіталу, плану банківських операцій, плану розробки і впровадження нових банківських продуктів та послуг;

• формування бюджету банку на рік у його прибутковій і видатковій частинах;

• встановлення лімітів видатків на утримання банку, визначення мінімальної, достатньої маржі та прибуткової частини бюджету, розрахунок податкових платежів і обов'язкових відрахувань;

• розрахунок прогнозних показників і нормативів.

Фінансовий аналіз у комерційному банку передбачає:

• визначення значень показників і нормативів діяльності банку, встановлених зовнішніми регулятивними органами;

• визначення й аналіз показників, що характеризують процес управління активами і зобов'язаннями банку загалом та управління окремими видами його активних операцій з урахуванням забезпечення ліквідності вкладених у них коштів;

• визначення й аналіз показників, що характеризують процес управління комісійними і торговельними операціями банку;

• визначення значень внутрішніх показників і нормативів, що регулюють ступінь ризику (зокрема, ризик ліквідності) банківських операцій;

• визначення й аналіз показників прибутковості діяльності банку та ефективності процесу управління капіталом (власними коштами) банку:

• визначення й аналіз показників ефективності окремих підрозділів банку та окремих видів операцій, аналіз чинників, що впливають на показники ефективності. Особливістю фінансового аналізу діяльності банку є те, що дані аналізу використовуються як база для всіх інших функцій.

Так, результати попереднього аналізу — оцінні показники — використовуються в процесі фінансового планування, результати оперативного аналізу — в процесі прийняття рішень при виконанні регулятивних функцій, результати подальшого і перспективного аналізу використовуються при виконанні контрольних функцій, а також у процесі прийняття рішень щодо майбутнього розвитку банку.

Регулювання містить:

• оперативне управління прибутковістю банку;

• оперативне управління фінансовими ризиками банку;

• оперативне управління коштами з метою підтримання необхідної ліквідності банку.

Управління прибутковістю банку є кінцевою метою управління фінансами банку. Під управлінням прибутковістю розуміється як ефективність роботи банку загалом, так і ефективність окремих видів операцій. При цьому слід враховувати, що, по-перше, фінансові операції банку практично завжди пов'язані з ризиком. Ризик означає, що може бути отриманий прибуток, менший від очікуваного, або операція спричинить збитки. Отже, заходи, вжиті для зменшення або повного виключення ризику під час проведення тієї чи іншої операції, сприятимуть збільшенню можливого прибутку.

У структурі коштів банку основну частину становлять залучені кошти (зобов'язання), депозити до запитання, строкові депозити юридичних та фізичних осіб, позикові кошти, взяті в інших банків або інвесторів (зокрема, шляхом випуску боргових зобов'язань). Ця обставина при управлінні фінансами банку зумовлює важливість проблеми ліквідності вкладених у банк коштів, або, інакше кажучи, здатність банку вчасно виконувати зобов'язання щодо повернення вкладених у нього коштів і виплати відповідного доходу. Таким чином, невід'ємною частиною управління фінансовими операціями з метою забезпечення їх прибутковості є вживання заходів, що знижують ступінь пов'язаного з ними ризику, і заходів щодо забезпечення ліквідності банку.

Фінансовий контроль передбачає перевірку відповідності результатів діяльності банку заданим параметрам і містить:

• контроль за дотриманням нормативів ліквідності банку;

• контроль за дотриманням лімітів і показників, установлених з урахуванням різних фінансових ризиків;

• контроль за виконанням планових завдань, що відображають необхідні обсяги та ефективність операцій банку.

Інформаційною базою фінансового менеджменту є внутрішня зовнішня інформація, необхідна для прийняття фінансових рішень у комерційному банку. До інформаційної бази належать:

1) внутрішня інформація бухгалтерського обліку (фінансового, управлінського, статистичного характеру); внутрішньобанківські правова і нормативна бази;

2) зовнішня економічна інформація (фінансового, макроекономічно- го, статистичного характеру); правова та нормативна бази законодавчих і регулятивних органів.

Розкриття сутності всіх складових системи фінансового менеджменту дає можливість розкрити його сутність і дати визначення.

Фінансовий менеджмент у комерційному банку—це підсистема менеджменту, яка передбачає цілеспрямований вплив на банківські операції шляхом використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль. Під цілеспрямованим впливом розуміється вплив у рамках визначених, заздалегідь передбачених параметрів ліквідності, ризику і прибутковості.

Звідси роль фінансового менеджменту полягає в науковій обґрунтованості процесу управління фінансовими потоками в комерційному банку на основі таких дисциплін, як фінансовий та економічний аналіз, бухгалтерський облік, фінансова математика, економіко-математичне моделювання. Наукова основа дає можливість систематизувати потоки фінансової інформації в банку в єдиний інформаційно-аналітичний простір, опрацювати її за допомогою економіко-математичних та інших методів, розробити шляхи прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансів.

Загалом можна зобразити інформацію про основні ланки фінансового менеджменту у вигляді такої функціонально-організаційної схеми (див. рис.2), в якій відображені всі необхідні елементи з урахуванням взаємозв'язку і взаємозалежності між ними:

• об'єкти фінансового менеджменту;

• суб'єкти фінансового менеджменту:

• функції фінансового менеджменту та основні блоки цих функцій;

• інформаційна база фінансового менеджменту.

У функціонально-організаційній моделі фінансового менеджменту подані основні, фінансові служби і їх взаємозв'язок.

Такі підрозділи, як аналітична служба, служба планування, казначейство і відділ контролю покликані охопити повною мірою всі функції фінансового менеджменту. Завданням фінансових служб є організація скоординованого процесу ефективного управління банківськими операціями за допомогою планових завдань, лімітів, пропорцій, меж і параметрів для окремих видів операцій, виконання яких для всіх підрозділів обов'язкове. Очолює ці служби фінансовий директор. Концентрація всіх фінансових служб банку в одних руках дає можливість налагодити як вертикальний, так і горизонтальний зв'язок між співробітниками цих служб, що значно підвищує ефективність їх роботи.

До роботи фінансових служб ставляться такі вимоги:

• охоплення всіх банківських операцій;

• охоплення питань ліквідності, фінансових ризиків, прибутковості;

• охоплення питань оподаткування.

Робота цих служб побудована таким чином.

Аналітична служба. Діяльність аналітичної служби в комерційному банку через специфіку його діяльності зосереджена на фінансовому аналізі. Аналітична служба зображена на схемі дещо відособлено, позаяк виконує двояке завдання. З одного боку, аналітична служба як самостійний підрозділ забезпечує керівництво банку необхідною аналітичною інформацією. З іншого боку, результати її діяльності забезпечують нормальну роботу всіх інших фінансових служб. На стадії планування аналітична інформація необхідна для проходження оцінної фази, суть якої полягає в комплексній оцінці діяльності банку та його потенційних можливостей. На стадії регулювання оперативна аналітична інформація потрібна для оцінки поточної ситуації в процесі прийняття рішень. На стадії контролю необхідна оцінка діяльності банку за минулий період. Саме тому організація фінансового менеджменту в комерційних банках починається зі створення відділу аналізу.

Служба планування. Особливість роботи цієї служби полягає в тому, що її діяльність виходить далеко за межі фінансового менеджменту. Ця служба бере участь у розробці стратегічного плану розвитку банку, а до її безпосередніх функцій належить створення тактичного плану. На основі стратегічного і тактичного планів служба планування формує фінансовий план. Фінансове планування — це частина фінансового менеджменту. Показники фінансового плану є критерієм для виконання функцій регулювання і фінансового контролю. При виконанні регулятивних функцій казначейство відштовхується від тих орієнтирів на


Сторінки: 1 2