Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Проектне фінансування банками

Проектне фінансування банками

План

1. Основні принципи надання банківських послуг у сфері інноваційної діяльності

2. Розробка та впровадження інноваційних проектів

3. Банківські методи фінансування інноваційних проектів

Основні принципи надання банківських послуг у сфері інноваційної діяльності

Послуги, що надаються суб'єктам інноваційної діяльності, характеризуються за видами:

— фінансові послуги, що пов'язані з передачею фінансових ресурсів і які містять пряме фінансування (інвестування) інноваційних процесів (або їх окремих стадій) із використанням різних механізмів фінансування, а саме: на безповоротній основі —субсидії, гранти; на поворотній основі—позика, кредит, лізинг, проведення спільної діяльності, фінансові інвестиції;

— послуги організаційно-управлінської підтримки інноваційних процесів, що пов'язані з передачею нематеріальних ресурсів — продукту інтелектуальної праці, і включають послуги консультативного, інжинірингового, реінжинірингового характеру (консалтинг), інформаційні, а також проектний аналіз, експертизу тощо;

— послуги організаційно-фінансової та матеріально-технічної підтримки інноваційних процесів. Містять: надання гарантій, поручництв щодо виконання своїх фінансових зобов'язань суб'єктам інноваційної діяльності перед фінансовим інститутом; а також пов'язані з передачею „ресурсу розвитку" шляхом надання спеціального правового режиму стимулювання інноваційної діяльності за рахунок пільгового оподаткування операцій продажу інноваційної продукції, виготовленої учасниками окремих інноваційних структур (технопарків) або за інноваційним проектом, що зареєстрований в установленому порядку (державна реєстрація) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності приміщень, наукового обладнання на пільгових умовах (технопарк, інноваційний бізнес-інкубатор).

Інвестиція — це сукупність всіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект (Закон України „Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 № 1560-ХІЦ).

У інноваційній діяльності окремі види організаційно-управлінських послуг та організаційно-фінансових послуг потребують впровадження фінансових послуг. Наприклад, проектний аналіз з експертизою є необхідною умовою для надання фінансових послуг, а також надання режиму пільгового оподаткування для реалізації інноваційних проектів у технопарках.

За характером виконання робіт інноваційний процес поділяють на цикли:

— цикл проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Ці роботи націлені на отримання результатів у вигляді науково-технічної розробки, новітньої або удосконаленої технології, придатних до створення інновацій інновація-продукт або інновація-процес).

— цикл підготовки виробництва та впровадження науково-технічних розробок або технологій у виробництво.

— цикл комерційного просунення інновацій у сферу споживання для отримання прибутку або соціально-економічного ефекту.

Альтернативним варіантом стадії проведення наукових досліджень науково-дослідних робіт є придбання ліцензії, патенту, ноу-хау з метою отримання вже створеної науково-технічної розробки або технології і готових для впровадження у виробництво. Цикл проведення науково-дослідних робіт інноваційного процесу є суттєво витратною, і комерційний результат може бути отриманий тільки на виробничо-комерційній стадії інноваційного процесу, підходи до організації фінансування і надання певних послуг підтримки інноваційних процесів залежать від його стадій.

Так, для циклу наукових досліджень інноваційного процесу характерним є безповоротне його фінансування державними інститутами у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності.

По виробничо-комерційному циклу інноваційного процесу, то для нього є характерним фінансування на принципах повернення коштів.

Послуги потрібні і надаються суб'єкту інноваційної діяльності на будь- якому етапі інноваційного процесу та забезпечують його зв'язок з фінансовими інститутами й інноваційними структурами в цьому процесі.

Розробка та впровадження інноваційного

проекту

Вся різнобічність послуг, що надаються для розвитку та підтримки інноваційної діяльності, а також різноманітності інститутів та інновацій- них структур, що діють у сфері інноваційної діяльності, загальними формами організації та цільового управління стадією наукових досліджень і виробничо-комерційною стадією інноваційного процесу і підставою для вирішення питання щодо встановлення договірних правовідносин для фінансування інноваційного процесу, надання послуг для його реалізації, є розроблені, відповідно до цих стадій інноваційного процесу, науково- технічний та інноваційний проекти.

Інноваційний проект як форми організації робіт і заходів на різних стадіях інноваційного процесу: наукових досліджень і виробничо-комерційний, мають свої відмінності. Основні з них полягають у цілях організації робіт за проектами щодо отримання результату, а саме науково-технічного і комерційного, витратного і доходного характеру цих робіт, а також джерел і механізму фінансування за проектами.

Інноваційний проект має свій опис у комплекті відповідних документів.

Інноваційний проект як плановий документ використовується для отримання конкурсного безповоротного фінансування проведення фундаментальних і прикладних досліджень і науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт від Міністерства освіти і науки, а також інших головних розпорядників коштів державного бюджету.

Інноваційний проект як поняття вживається у двох значеннях: — процес реалізації комплексу взаємопов'язаних заходів (організаційних, виробничих, фінансових, комерційних тощо) та управлінських дій інвестиційного характеру із впровадження науково-технічних розробок, нових технологій у виробництво, технічного його переоснащення, освоєння випуску нових конкурентоспроможних видів продукції та їх просування у сферу споживання з метою отримання комерційного або соціально-економічного ефекту;—

комплект проектної документації, розробленої для планування комплексу цих заходів.

Інноваційний проект як процес послідовної реалізації запланованого комплексу заходів, підпорядкованих меті просування продукту інтелектуальної праці у сферу споживання, має свій часовий вимір — життєвий цикл проекту. Кожен проект проходить свій цикл від виникнення ідеї реалізації проекту до його завершення послідовно через фази (стадії) свого розвитку. Кожна фаза проекту вимагає певних зусиль, управлінського та ресурсного забезпечення. Відповідно до стандарту розробки та розгляду інвестиційних проектів Організації промислового розвитку 00Н (UNIDO) прийнято виділяти такі основні фази проекту:

— передінвестиційна фаза — це концептуальне опрацювання ідеї проекту, його розроблення, аналіз та експертизу, коригування запланованих проектних заходів, прийняття рішення фінансовим інститутом про фінансування проекту;

— інвестиційна фаза — це фінансування проекту, підготовку виробництва, впровадження об'єкта інноваційної діяльності у виробництво;

— експлуатаційна фаза — це освоєння виробництва інноваційної продукції, поширення її у сфері споживання і відшкодування фінансування проекту фінансовому інституту (інвестору).

Інноваційний проект обов'язково повинен мати відповідний комплект технічної, організаційно-планової, а також розрахункової та аналітичної фінансово-економічної документації опису цих заходів на основі бізнес-плану проекту і документів про правоздатність заявника проекту.

Розроблення бізнес-плану інноваційного проекту має забезпечити комплексний системний підхід щодо вирішення конкретної мети—отримання кінцевого комерційного результату інноваційного процесу, обґрунтований вибір шляхів виконання проекту, урахування й оцінку ризиків реалізації проекту.

Власне процедура розроблення документації інноваційного проекту, його управління і супроводження є окремими видами послуг, надання яких є основним видом діяльності консалтингових та інжинірингових фірм.

При цьому використовуються системи підтримки прийняття рішень (СППР) на базі спеціально пристосованих до процедури розроблення та управління інноваційними проектами потужних програмних продуктів, серед яких в Україні знайшли поширення комплекс програм: Рщіесі Ехрегі, Audi Ехрегі, Богеса8і Ехрегі, Магкеіі^ Ехрегі.

Вимоги до комплекту документів та формалізованого детального опису інноваційного проекту формулюються кожним фінансовим інститутом, інноваційною структурою відповідно до свого порядку розгляду інноваційних проектів і регламенту фінансування. До складу інформації про проект включаються такі відомості :

• Заявка на проект, реєстраційна картка проекту.

• Загальна інформація про проект, підприємство і галузь (Резюме).

• Загальні фінансово-економічні показники проекту:

— перелік наявної конструкторської, технологічної та робочої документації на виготовлення продукції;

— перелік технічних характеристик на заплановану до виготов лення продукцію;

— опис технічного рівня та конкурентоспроможності запланованої до виготовлення продукції;

— відомості про нормативні документи (ДСТУ, ОСТ, ТУ) або стандарти ІСО, яким відповідає чи відповідатиме продукція;

— відомості про сертифікацію продукції;

— опис продукційної інновації;

— перелік технологічного обладнання, що входить до технологіч ного комплексу, який створюється в рамках проекту;

— перелік технічних характеристик технологічного комплексу, який створюється в рамках проекту;

— дозвіл відповідних міністерств і відомств на заплановану до виготовлення продукцію (для спеціальних видів продукції);

— копії листів про наміри з виробниками, споживачами та іншими учасниками проекту;

— маркетингові дослідження сфери споживання, каналів збуту та конкурентоспроможності інноваційної продукції;

• Організаційний план реалізації проекту:

— організаційна структура управління проектом;

— послуги сторонніх організацій;

— правове забезпечення.

• Виробничий план:

— забезпеченість виробничими площами;

— забезпеченість устаткуванням, оснащенням, енергоресурсами, комплектуючими та матеріалами;

— інфраструктура об'єкту;

— циклограма виробництва та реалізації продукції.

• Фінансовий план:*

загальні витрати;

— витрати на персонал;

— прямі витрати;

— структура ціни на продукцію.

• Інвестиційний план та аналіз проекту:

— фази виконання проекту;

— план руху грошових коштів та їх розподіл;

— джерела фінансування та виплат;

— термін окупності проекту;

— чистий дисконтований дохід;

— внутрішня норма доходності;

— індекс доходності проекту;

— аналіз чутливості проекту.

Виявлення та оцінка чинників ризиків виконання проекту, а також запобіжних заходів щодо їх усунення або зменшення.

Фінансові інститути за документами заявлених інноваційних проектів провадять процедуру їх розгляду на передінвестиційній фазі проектів відповідно до регламенту своєї діяльності.

Загальний порядок процедури розгляду проектів передбачає проходження низки послідовних стадій розгляду, відбору, проектного аналізу та прийняття рішень щодо фінансування проектів.

Порядок розгляду проектів передбачає проведення процедури дво- етапного розгляду документів інноваційного проекту — інноваційної пропозиції та бізнес-плану проекту, і полягає в наступному.

На першому етапі заявник проекту подає до фінансового інституту інноваційну пропозицію проекту, що складається з комплекту документів, оформлених відповідно до вимог фінансового інституту. Інноваційна пропозиція містить стислий опис інноваційного проекту, зокрема заплановані його фінансово-економічні показники, дані про підприємство та характеристики інноваційної продукції. Інноваційна пропозиція використовується на стадіях ідентифікації, реєстрації та проведення відбору інноваційних проектів. Слід


Сторінки: 1 2 3