Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Статистичне вивчення платоспроможності банку

Статистичне вивчення платоспроможності банку

План

1. Поняття платоспроможності банку. Завдання статистичного вивчення платоспроможності банку

2. Система показників платоспроможності банку

3. Економіко-статистичний аналіз платоспроможності банку. Аналіз динаміки показника платоспроможності та факторів, що на нього впливають

4. Аналіз виконання нормативів платоспроможності

Поняття платоспроможності банку. Завдання статистичного вивчення платоспроможності банку

Платоспроможність — один з найважливіших показників оцінюван-ня діяльності банку та його перспектив. У кожного банку можуть бути тимчасові труднощі, пов'язані з впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Але за умови дотримання показників платоспроможності вище критичного рівня та ефективного управління кризовими ситуація-ми він має всі шанси вистояти та зберегти свою ділову репутацію.

Платоспроможність банку — це його здатність вчасно і в пов-ному обсязі виконувати свої платіжні зобов'язання щодо кредитних, вкладних, довірчих або інших операцій грошового характеру, а також достатність власних коштів для виплати дивідендів на акціонерний капітал, захисту коштів акціонерів від знецінення (індексації) і захисту інтересів інших клієнтів банку.

Це вторинне щодо ліквідності поняття. Банк, що не має достат-нього рівня ліквідності, не може бути платоспроможним. А от ситуа-ція, коли банк має достатній рівень ліквідності, проте водночас не є платоспроможним, цілком можлива. Це пов'язано ще й з тим, що по-няття ліквідності та платоспроможності досить часто співвідносяться у різних часових інтервалах. Для адекватного оцінювання плато-спроможності та її порівняння з ліквідністю варто використовувати показники, що стосуються одних і тих же проміжків часу.

Саме ж визначення платоспроможності в різних модифікаціях ба-зується на співвідношенні власних коштів банку (або певних їх час-тин) і його активів (або їх певних видів).

Статистичне вивчення платоспроможності — це аналіз кількісної сторони економічних факторів, що формують це поняття в якісному виразі.

Його основними завданнями є такі:

• розробка системи статистичних показників платоспроможності, які б найкраще аналізували стан банку з цієї точки зору;

• розробка та застосування економіко-статистичних методів до-слідження структури, динаміки та закономірностей розвитку плато-спроможності банку;

• оперативний аналіз платоспроможності банку для прийняття управлінських рішень;

• вивчення питання платоспроможності з точки зору аналізу до-тримання нормативів, встановлених НБУ;

• здійснення комунікативної функції, яка полягає в інформуванні існуючого та потенційного кола споживачів банківських послуг про фінансово-економічний стан банку, у тому числі з точки зору плато-спроможності.

Подаючи заяву на отримання міжбанківського кредиту, банк по-винен надати потенційному кредитору інформацію про ліквідність, рентабельність, середній рівень ризику активних і пасивних операцій, а також про платоспроможність.

Показники платоспроможності в усій банківській системі викори-стовують для комплексного аналізу її стану та аналізу факторів, що формують напрям і характер перебігу банківсько-кредитного проце-су країни.

Система показників платоспроможності банку

Система показників платоспроможності містить абсолютні та від-носні показники.

До абсолютних показників належать:

• капітал банку (К);

• загальний обсяг активів (А);

• обсяг класифікованих активів (Акл), тобто скоригованих на рівень ризику, який визначається нормативами НБУ для кожного окремого виду активів (класифікований актив — це добуток абсолютного роз-міру даної статті активу на коефіцієнт ризику);

• власні кошти банку (ВК);

• залучені кошти банку (ЗК);

• розмір статутного фонду (СФ);

• загальний обсяг наданих кредитів за період (Кр).*

забезпеченість загальної суми активів власними коштами*

забезпеченість суми класифікованих активів власними коштами*

співвідношення власних і залучених коштів банку

До відносних показників належать усі коефіцієнти, що визначають або платоспроможність банку в цілому, або її окремі елементи: * загальний рівень платоспроможності банку*

загальний рівень платоспроможності банку щодо класифікова-них активів

Цей показник свідчить також про рівень фінансово-господарської са-мостійності банку. Що менше його значення, то більше банк зале-жить від зовнішніх джерел фінансування та кредитування;*

коефіцієнт покриття (забезпечення) однієї гривні активів кош-тами статутного фонду*

співвідношення загального обсягу наданих кредитів і загально-го розміру власного капіталу банку показує, у скільки разів обсяг на-даних кредитів перевищує розмір власних коштів банку. Величина цього коефіцієнта нормується. Загальний обсяг наданих кредитів не може перевищувати суму власних коштів понад вісім разів. Коефіцієнт розраховують за формулою показує, у скільки разів загальний обсяг наданих кредитів перевищує статутний фонд банку;*

показник, обернений до коефіцієнта забезпеченості класифіко-ваних активів власними коштами банку (коефіцієнт Кука), показує, скільки грошових одиниць власних коштів банку припадає на гривню класифікованих активів:

Ці показники використовують у двох напрямках — для формулю-вання висновків про платоспроможність банку та її складові й по-дальшого аналізу закономірностей, структури та динаміки платоспро-можності.

Економіко-статистичний аналіз платоспроможності банку. Аналіз динаміки показника платоспроможності та факторів, що на нього впливають

Аналіз платоспроможності здійснюють у кількох напрямках залеж-но від призначення економіко-статистичного аналізу показника пла-тоспроможності.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПЛА ТОСПРОМОЖНОСТІ Аналіз динаміки платоспроможності включає розрахунок таких показників:*

коефіцієнт співвідношення загальної суми наданих кредитів і статутного фонду банку*

розміру абсолютного приросту

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ ЗА СУКУПНІСТЮ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ*

темпу зростання*

темпу приросту*

абсолютного значення одного процента приросту*

середньорічного темпу зростання

В аналіз динаміки середнього рівня платоспроможності за сукуп-ністю банків або структурних підрозділів одного банку входить індексний аналіз. Розраховують індекси змінного складу, постійного складу та структурних зрушень.

¦ Індекс змінного складу вказує на зміну рівня платоспромож-ності банку за рахунок як зміни рівня платоспроможності в окремих структурних підрозділах, так і структурних зрушень у межах одного банку:

розмір абсолютної зміни

¦ Індекс фіксованого складу показує вплив на динаміку серед-нього рівня платоспроможності зміни рівня платоспроможності в ок-ремих структурних підрозділах банку за незмінної конфігурації самої структури:

розмір абсолютної зміни

Між цими індексами існують адитивний і мультиплікативний зв'язки:

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ПЛА ТОСПРОМОЖНОСТІ

Абсолютний приріст (зменшення) платоспроможності

за рахунок зміни обсягу активів

¦ Індекс структурних зрушень показує вплив на динаміку серед-нього рівня платоспроможності змін у розподілі частки підрозділів банку за незмінного рівня платоспроможності кожного структурно-го підрозділу:

розмір абсолютної зміни

визначає загальну зміну рівня платоспроможності у звітному періоді порівняно з базисним, у тому числі за рахунок власних коштів

Загальна зміна платоспроможності, таким чином, виражається фор-мулою

Аналіз виконання нормативів платоспроможності

Щодо рівня достатності капіталу банку та платоспроможності НБУ встановлено такі нормативи.

Норматив мінімального розміру капіталу банку (Н1). Капітал банку визначається рівнянням

Капітал = активи - зобов' язання . Він відображається в 5-му класі плану рахунків бухгалтерського об-ліку комерційних банків. Капітал банку є сумою основного та додат-кового капіталу без загальних відрахувань. Сума додаткового капі-талу не повинна перевищувати суму основного.

Норматив мінімального розміру капіталу (Н1) встановлюється для діючих банків, які були зареєстровані НБУ до 01.01.96, у таких розмірах:

• у сумі, еквівалентній 2 млн ЕКЮ, на 1 січня 1998 року;

• у сумі, еквівалентній 3 млн ЕКЮ, на 1 січня 1999 року.

Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2) дорівнює сумі, ек-вівалентній 1 млн ЕКЮ.

Норматив платоспроможності (Н3) — це співвідношення капіта-лу банку та сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку (К) і класифіко-ваних активів (А ) визначає достатність капіталу банку для проведен-ня активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різних видів банківської діяльності.

Нормативне значення цього показника має бути не меншим від 4%.

Норматив платоспроможності (Н3) обчислюють за формулою

Для визначення платоспроможності банку його активи підсумову-ються з урахуванням коефіцієнтів їх ризиків. Значення нормативу Н3 не може бути меншим від 8%.

Для розрахунку класифікованих активів за рівнем ризику викори-стовують таблицю ризиковості активів.

Норматив достатності капіталу (Н4) — це співвідношення капіта-лу і загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви:

Категорія капіталу банку (Н5). Капітал банків поділяється на три категорії.

До першої категорії належать такі банки:*

сума капіталу та статутного капіталу яких менша від нормативів (Н,) та (Н2) або які мають порушення нормативу платоспроможності (Н3) чи достатності капіталу (Н4);

• сума сформованого загального та спеціального резерву на відшкодування можливих збитків від кредитної діяльності яких мен-ша від загальної суми пролонгованої, простроченої, сумнівної та без-надійної заборгованості.

До другої категорії належать такі банки:

• які не віднесені до першої категорії;

• які мають від'ємну різницю між сумою доходів і витрат у по-точному кварталі.

До третьої категорії належать банки, що не віднесені до першої та другої категорій.

Комерційним банкам встановлюється ліміт розподілу капіталу відповідно до встановленої категорії.

Статистичний аналіз виконання нормативів включає порівняння нормативного показника та реально розрахованого для окремого банку, а також визначення абсолютного та відносного розмірів відхи-лення. Причини таких відхилень визначають додатково.

процент відхилення становить

Відносний показник відхилення реального рівня платоспромож-ності банку від нормативного становить

абсолютний показник відхилення

Література

1. Закон України "Про державну статистику". — К., 1992.

2. Закон України "Про банки та банківську діяльність (зі змінами та до-повненнями)" // Банки і бізнес. — 1991. — №3.

3. Банковское дело: Справоч. пособие / Под ред. Ю. Бабичевой. — М.: Эко-номика, 1993.

4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? — М.: Финансы и статистика, 1994.

5. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В. И. Колесникова, Л. П. Кро- ливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1995.

6. Банківська статистика / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Ю. О. Веретельникова. — К.: КДТЕУ, 1998.

7. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / Уклад. А. В. Голо-вач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. —


Сторінки: 1 2