Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Амортизація основних засобів

Амортизація основних засобів

План

1. Амортизація основних засобів

2. Облік ремонтів основних засобів

У процесі використання об'єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються підприємством. Внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації.

Об'єктом амортизації є всі основні засоби, крім землі.

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об'єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

П(С)БО 7 "Основні засоби" визначає амортизацію — як систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються відповідно до строку їх корисного використання (експлуатації).

Величина вартості основних засобів, яка амортизується — це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

У свою чергу, ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів , яку підприємство очікує отримати від використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів підприємство повинно визначити до початку їх експлуатації. Вона залежить від умов та терміну експлуатації. Отже, чим складніші умови експлуатації та довший її період, тим меншою буде ліквідаційна вартість об'єктів.

Наприклад, якщо підприємство планує використовувати придбаний новий автомобіль протягом 5 років, то його ліквідаційна вартість буде значно вищою, оскільки його ще можна продати. Якщо ж очікуваний період експлуатації складе 15 років, то ліквідаційна вартість буде дорівнювати сумарній вартості металобрухту, який можна буде продати, та, можливо, деяких запасних частин, придатних до повторного використання. Ліквідаційну вартість деяких об'єктів, наприклад технічної літератури, можна прирівняти до нуля.

Строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Підприємство самостійно визначає термін використання, але при цьому слід враховувати таке:

— очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

— очікуваний фізичний і моральний знос;

— правові або подібні обмеження на використання активу, на зразок , закінчення терміну оренди цього активу.

У процесі експлуатації об'єкта строк його корисного використання та умови експлуатації можуть змінюватись.

Приклад. Підприємство придбало вантажний автомобіль вартістю 30000 грн. і розраховує використовувати його протягом 8 років, після чого розібрати на запасні частини, сума яких, за попередньою оцінкою, може скласти 4000 грн., а витрати,

пов'язані з розбиранням, можуть скласти 500 грн. В цьому випадку сума, що амортизується, буде дорівнювати 30000 - (4000 -800) = 26800 грн.

На практиці при надходженні основних засобів буває важко або неможливо визначити їх ліквідаційну вартість. У такому випадку або коли ліквідаційна вартість об'єкта дорівнює нулю, амортизація нараховується від первісної (переоціненої) вартості.

Метод амортизації об'єкта основних засобів обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від використання.

В П(С)БО 7 "Основні засоби" наведені такі методи амортизації основних засобів:

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується);

— кумулятивний;

— виробничий.

Розглянемо порядок нарахування амортизації за різними методами за даними наведеного нижче прикладу.

Приклад. Підприємство придбало технологічну лінію початковою вартістю 250 000 гривень. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1 200 000 од. Ліквідаційна вартість устаткування після його експлуатації за попередніми оцінками може скласти10000 грн. Очікуваний термін корисного використання складає 4 роки. Розглянемо порядок нарахування амортизації за усіма наведеними методами.

Метод прямолінійного списання.

Відповідно до цього методу вартість об'єкта основних засобів, що амортизуються, рівномірно списується (розподіляється) протягом терміну його очікуваної експлуатації. Щорічні амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

При застосуванні прямолінійного методу нарахування амортизації вартість, що амортизується, рівномірно розподіляється протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів. Вважається, що основні засоби приносять корисність в однаковій мірі протягом усього строку використання. Перевагою застосування даного методу амортизації є незначні трудові затрати облікових працівників на нарахування амортизації. Недоліком використання цього методу є те, що в даному випадку не враховується рівень віддачі основних засобів у різні періоди служби та рівень витрат на ремонт. У перші роки експлуатації віддача, як правило, є вищою, а затрати на ремонт — нижчі. В останні роки експлуатації спостерігається зворотна тенденція: віддача основних засобів знижується, а витрати на ремонт зростають.

Прискорені методи амортизації.

Нарахування амортизації протягом 4 років можна відобразити наступним чином (табл. 6.8.):

Зміст прискорених методів амортизації полягає в тому, що на початку експлуатації основних засобів суми нарахованої амортизації значно перевищують суми, нараховані наприкінці терміну служби об'єкта. Використовуючи ці методи, виходять із того, що багато видів основних засобів виробничого призначення діють більш ефективно, поки вони ще нові і мають високу продуктивність. Згодом витрати на ремонти збільшуються, обладнання простоює, його продуктивність знижується і наприкінці терміну експлуатації об'єкта продуктивність є набагато нижчою, ніж на початку. Це призводить до того, що загальна сума витрат на ремонт і амортизаційні відрахування залишаються практично постійними протягом років експлуатації.

Розрізняють два методи прискореної амортизації:

1. Метод зменшення залишкової вартості.

2. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Метод зменшення залишкової вартості.

Річна сума амортизації за цим методом визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

Ступінь кореня n — кількість років корисного використання об'єкта.

Використовуючи дані прикладу, визначаємо:

Амортизаційні відрахування за весь період корисного використання об'єкта основних засобів наведено в таблиці 6.9:

Відповідно до змісту цього методу:

Норма амортизації при використанні цього методу залишається незмінною протягом усього періоду нарахування амортизації (в даному прикладі — 55,3 %). Але при цьому з періоду в період зменшується сума, що амортизується, оскільки амортизація нараховується від залишкової вартості.

Отже, в перші роки експлуатації, коли основні засоби приносять більшу корисність і витрати на ремонт менші, сума нарахованої амортизації є значно більшою, ніж за останні роки. Рекомендується використовувати для основних засоби, які швидко старіють через появу на ринку нових, більш прогресивних і потужних моделей, наприклад для комп'ютерів.

Недоліком методу зменшення залишкової вартості є складність здійснюваних розрахунків при нарахуванні амортизації.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

При цьому методі прискореної амортизації ліквідаційна вартість об'єкта не враховується. Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється.

Щорічні амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

У нашому прикладі річна норма амортизації устаткування складає:

Як видно з таблиці, подвоєна річна норма амортизації застосовується до залишкової вартості попереднього року. Сума амортизації зменшується з року в рік. Сума амортизації останнього року обмежена сумою, необхідною для зменшення залишкової вартості до ліквідаційної, яка при даному методі завжди дорівнює нулю.

Кумулятивний метод

Цей метод ще називають методом списання вартості за сумою чисел років. Амортизаційні відрахування за даним методом визначаються як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

Розрахунок амортизаційних відрахувань для кожного року відображається таким чином (табл. 6.10. ):

У нашому прикладі, оскільки термін використання об'єкту дорівнює 4 роки:

Амортизаційні відрахування при цьому методі розраховуються за формулами:

Розрахунок амортизаційних відрахувань буде мати такий вигляд (табл. 6.11.):

Кумулятивний коефіцієнт визначається кожного року і буде різним, залежно від часу початку до завершення експлуатації об'єкта. Найбільша сума амортизації нараховується в перший рік, а потім вона зменшується з року в рік. Залишкова вартість об'єкта зменшується до тих пір, поки не досягне ліквідаційної вартості.

Виробничий метод При використанні виробничого методу місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Порядок нарахування амортизації за виробничим методом наведено в таблиці 6.12.

Щорічна сума амортизації при цьому методі визначається за формулами:

Крім перерахованих вище методів нарахування амортизації, підприємство відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" може застосовувати норми і методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством. Але в цьому випадку суми амортизації, нараховані відповідно до вимог оподаткування та отримані у фінансовому обліку, будуть відрізнятися. Це пов'язано, зокрема, з тим, що у фінансовому обліку (на відміну від оподаткування) витрати на ремонт не збільшують вартість основних засобів, а відносяться на собівартість виготовленої продукції чи на витрати періоду; нарахування амортизації для цілей оподаткування здійснюється щоквартально, у бухгалтерському обліку — щомісячно та інше.

Для обліку амортизації основних засобів використовується рахунок 13 "Знос необоротних активів". За


Сторінки: 1 2