Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Відображення дебіторської заборгованості в облікових регістрах та у примітках до фінансової звітності

Відображення дебіторської заборгованості в облікових регістрах та у примітках до фінансової звітності

Для обліку довгострокової та поточної дебіторської заборгованості використовується Журнал 3 та відомості.

Журнал 3 складається з двох розділів.

Розділ I "Облік розрахунків за товари, роботи, послуги інших розрахунків і резерву сумнівних боргів" (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68).

Розділ II "Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань" (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69). Записи в Журналі 3 здійснюються на підставі підсумкових даних відомостей 3.1-3.6 та первинних документів.

Для обліку дебіторської заборгованості використовуються такі відомості:

3.1. Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками (до рахунку 36) за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", крім заборгованості, забезпеченої векселем.

3.2. Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (дорахунку № 37), (з підзвітними особами, за авансами, виданими за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями). У відомості 3.2 для обліку розрахунків за кожним дебітором відводиться необхідна кількість рядків. Сальдо на кінець звітного місяця у відомості визначається за кожним дебітором і переноситься на початок наступного місяця.

3.4. Відомість аналітичного обліку векселів призначена для аналітичного обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена отриманими векселями, а також для розрахунків за зобов'язаннями за отримані сировину і матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством векселі видані (рахунки 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", 34 "Короткострокові векселі одержані", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані").

Дані з відомостей у кінці звітного періоду переносяться в Журнал 3.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація про дебіторську заборгованість підприємства:—

перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості;

— перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов'язаних сторін з виділенням внутрішьогрупового сальдо дебіторської заборгованості;

— склад і суми статті балансу "Інша дебіторська заборгованість";

— метод визначення величини резерву сумнівних боргів;

— сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за строками непогашення.

Облік витрат майбутніх періодів

Підприємство може в одному обліковому періоді здійснити оплату за активи чи послуги, які будуть використані в наступних облікових періодах. Використання активів чи послуг в майбутніх періодах повинне принести підприємству економічні вигоди. По мірі отримання економічних вигод воно визнає за принципом зіставності наперед здійснені витрати.

Витрати, здійснені в поточному обліковому періоді, які будуть визнані в наступних облікових періодах, називають витратами майбутніх періодів. До таких витрат відносять: сплачену наперед орендну плату, сплату страхового полісу, передплату періодичних видань, витрати на підготовку та освоєння виробництва та інші.

Узагальнення інформації щодо здійснених у звітному періоді витрат, які підлягають віднесенню на наступні періоди, здійснюється на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів". За дебетом рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається фактичне здійснення витрат, за кредитом — їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Приклад. Підприємство орендує склоплавильну піч для виготовлення виробів зі скла за договором оренди. Орендна плата за місяць складає 1 500 грн. 01.07. була наперед сплачена орендна плата за 6 місяців в сумі 9 000 грн. в т.ч. ПДВ.

За проведеними операціями в бухгалтерському обліку будуть здійснені записи, грн.:

1. 01.07. сплачено авансом грошові кошти за оренду :

Дебет 371 "Розрахунки за виданими авансами" 9 000

Кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 9 000 Одночасно відображено податковий кредит з ПДВ: Дебет 641 "Розрахунки з податків" 1 500

Кредит 644 "Податковий кредит" 1 500

2. Списана на витрати виробництва виробів зі скла сума орендної плати за липень (31.07.) :

Дебет 23 "Виробництво" 1 500

Дебет 644 "Податковий кредит" 300

Кредит 371 "Розрахунки за виданими авансами" 1 800

3. Віднесена на витрати майбутніх періодів сума наперед сплаченої орендної плати:

Дебет "Витрати майбутніх періодів" 7 200

Кредит 371 " Розрахунки за виданими авансами" 7 200

4. Списана на витрати виробництва виробів зі скла сума орендної плати за серпень (31.08.) :

Дебет 23 "Виробництво" 1500

Дебет 644 "Податковий кредит" 300

Кредит 39 "Витрати майбутніх періодів" 1 800

Витрати майбутніх періодів можуть бути довгостроковими або поточними в залежності від терміну списання сум на витрати передбачених облікових періодів.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Витрати майбутніх періодів відображаються окремо в ІІІ розділі активу балансу "Витрати майбутніх періодів" через особливості їх визнання та списання. Додатки — табл. 5.9 - 5.15.