Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік інших доходів та витрат діяльності

Облік інших доходів та витрат діяльності

План

1. Облік інших доходів та витрат діяльності

2. Облік доходів і витрат надзвичайної діяльності

3. Облік фінансових результатів

До складу інших доходів та витрат відносять такі, що виникають під час звичайної діяльності підприємства, однак не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Облік доходів і витрат фінансової діяльності

У процесі здійснення фінансової діяльності підприємство може отримати доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи.

Метод участі в капіталі використовується для оцінки інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства та визначення доходів (втрат), які отримує підприємство — власник інвестиції залежно від результату діяльності об'єкта інвестування та напрямів розподілу його чистого прибутку. При використанні даного методу балансова вартість інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі.

Для обліку доходів від участі в капіталі використовується рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі". Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" має такі субрахунки:

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";

722 "Дохід від спільної діяльності";

723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

За кредитом рахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків.

На субрахунку 722 "Дохід від спільної діяльності" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків.

На субрахунку 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

На суму доходу, отриманого за інвестиціями, що обліковуються за методом участі в капіталі, складається запис:

Дебет 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі";

Кредит 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";

Кредит 722 "Дохід від спільної діяльності";

Кредит 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

При використанні даного методу отримані підприємством дивіденди зменшують вартість інвестиції за балансом:

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими доходами";

Кредит 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі".

Якщо підприємство — об'єкт інвестування отримало у звітному періоді збитки, то на частку збитків, що належить підприємству — власнику інвестиції складається запис:

Дебет 96 "Втрати від участі в капіталі";

Кредит 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі".

Облік інших фінансових доходів і витрат

До інших фінансових доходів відносяться дивіденди, відсотки, роялті, амортизація дисконту за інвестиціями в боргові цінні папери.

Для обліку фінансових доходів використовують рахунок 73 "Інші фінансові доходи". Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі".

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки:

"Дивіденди одержані";

"Відсотки одержані";

"Інші доходи від фінансових операцій".

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 731 "Дивіденди одержані" узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 "Відсотки одержані" узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо. На субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій" узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи".

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

Облік інших доходів

Для відображення інших доходів використовують рахунок 74 "Інші доходи". За кредитом рахунка 74 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

Рахунок 73 має такі субрахунки:

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";

742 "Дохід від реалізації необоротних активів";

743 "Дохід від реалізації майнових комплексів";

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів";

746 "Інші доходи звичайної діяльності".

Субрахунки 741-743 використовуються для узагальнення інформації про одержані доходи від інвестиційної діяльності за видами. На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" здійснюється узагальнення інформації про доходи від курсових різниць за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства. На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи, які визнаються від безоплатно одержаних активів, тобто в сумі нарахованої амортизації. Субрахунок 746 "Інші доходи звичайної діяльності" використовується для узагальнення інформації про інші доходи від звичайної діяльності, не відображені за іншими субрахунками рахунка 74, наприклад від списання кредиторської заборгованості, що виникла за неопераційною діяльністю при закінченні терміну позовної давності.

До інших витрат належать:

— собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

— собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

— собівартість реалізованих майнових комплексів;

— втрати від поопераційних курсових різниць;

— сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

— витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

— залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

— інші витрати звичайної діяльності.

Облік інших витрат звичайної діяльності, окрім фінансових витрат, ведеться на рахунку 97 "Інші витрати". За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки:

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць";

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";

976 "Списання необоротних активів";

977 "Інші витрати звичайної діяльності";

978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань";

979 "Перестрахування".

На субрахунках 971 — 973 обліковується балансова (залишкова) вартість відповідних реалізованих активів. На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами та зобов'язаннями інвестиційної діяльності підприємства від зміни курсу валют. На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів

та фінансових інвестицій. Субрахунок 976 "Списання необоротних активів" використовується для відображення залишкової вартості списаних необоротних активів та витрат, пов'язаних з їх ліквідацією.

При відображенні в обліку інших доходів та витрат складаються записи (табл. 16.13).

Облік доходів і витрат надзвичайної діяльності

Надзвичайні витрати (втрати) виникають у випадку настання техногенних аварій, катастроф, стихійного лиха та в інших випадках. Особливістю надзвичайних витрат (втрат) є те, що вони не відбуваються часто і тому не плануються підприємством. Класифікація витрат на звичайні та надзвичайні залежить від особливостей діяльності підприємства. До таких особливостей відносять: вид діяльності, географічне розміщення, ступінь регулювання державою та інші. Наприклад, ураганні вітри є надзвичайною подією для підприємств, що знаходяться в зоні їх дії і звичайною для метеорологів, які їх досліджують.

Надзвичайні витрати — втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства і не очікується, що вони повторюватимуться періодично чи в кожному звітному періоді.

Внаслідок прямої дії обставин непереборної сили підприємство зазнає втрати від знищення активів, а також, як правило, має витрати на ліквідацію наслідків надзвичайних подій (ремонт активів, компенсація моральних збитків сім'ям по- страждалих осіб та інші).

Надзвичайні доходи виникають у випадку відшкодування витрат страховими компаніями або при здійсненні благодійних внесків юридичними та фізичними особами.

Статті можуть бути надзвичайними, якщо вони мають такі характеристики:

— виникає досить рідко;

— не є частиною звичайної господарської діяльності господарюючого суб'єкта;

— на залежать від рішень керівництва і власників.

Не можуть вважатись надзвичайною діяльністю:

— наявні збитки і резерв сумнівних боргів;

— прибутки і збитки від коливання курсів валют;

— прибутки і збитки від списання або продажу майна;

— зміна податкового законодавства.

Для обліку надзвичайних доходів використовують рахунок 75 "Надзвичайні доходи". Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунки:

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

752 "Інші надзвичайні доходи".

За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 "Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Для обліку витрат за надзвичайними подіями використовується рахунок 99 "Надзвичайні витрати". На рахунку 99 "Надзвичайні витрати" ведеться облік втрат і


Сторінки: 1 2