Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік інших необоротних матеріальних активів

Облік інших необоротних матеріальних активів

План

1. Синтетичний та аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів

2. Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів

3. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів

Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів

Розподіл між об'єктами основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється підприємством, виходячи з особливостей їх використання та вартості.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 11 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

За дебетом рахунка 11 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" обліковується надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих активів на підприємство, сума витрат, пов'язаних з поліпшенням (модернізацією, реконструкцією) об'єктів, сума їх дооцінки. За кредитом рахунку відображають вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі, втрати корисності, та сума їх уцінки.

Рахунок 11 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди";

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

113 "Тимчасові (нетитульні споруди)";

114 "Природні ресурси";

115 "Інвентарна тара";

116 "Предмети прокату";

117 "Інші необоротні матеріальні активи".

У своїй обліковій політиці підприємство визначає, які з об'єктів відносяться на субрахунок 112, а які — на відповідні субрахунки рахунка 10 "Основні засоби". Як правило, таким критерієм є вартість об'єктів. Тому в обліковій політиці визначається гранична вартість об'єктів, які можна віднести на субрахунки 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" та 117 "Інші необоротні матеріальні активи", наприклад 500 грн. або 1000 грн. Така гранична вартість може бути визначена в мінімальних заробітних платах. Це має важливе значення, оскільки для малоцінних необоротних матеріальних активів (як і для бібліотечних фондів) П(С)БО 7 "Основні засоби" передбачається використання (як у бухгалтерському обліку, так і для цілей оподаткування) додаткових методів амортизації:

— амортизація нараховується в розмірі 50% вартості, що амортизується у місяці передачі об'єкта в експлуатацію. Решта 50% — у місяці завершення періоду експлуатації;

— амортизація нараховується у розмірі 100% вартості, що амортизується у місяці передачі об'єкта в експлуатацію.

В обох випадках об'єкти відображаються на рахунках бухгалтерського обліку до дати завершення експлуатації.

Для цілей оподаткування гранична вартість об'єктів, що відносяться до довготермінових малоцінних матеріальних активів складає до 1000 грн.

Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів.

Оцінка малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється аналогічно, як і основних засобів. Термін корисного використання окремих об'єктів визначається підприємством самостійно.

Амортизація може нараховуватись за одним із наведених методів, передбачених П(С)БО 7 "Основні засоби":

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується);

— кумулятивний;

— виробничий.

Підприємство може при використанні малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати амортизацію таким чином:

— 50% вартості об'єкта у першому місяці його використання, наступні 50% — у місяці завершення експлуатації;

— 100% вартості об'єкта у першому місяці експлуатації. При надходженні малоцінних необоротних матеріальних

активів складаються такі облікові записи (таблиця 7.14):

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів

Облік бібліотечних фондів

До бібліотечних фондів підприємства відноситься технічна, економічна та художня література, яка використовується для задоволення виробничих та соціально-культурних потреб працівників. Облік надходження літератури здійснюється аналогічно, як і облік основних засобів. Об'єктом аналітичного обліку бібліотечних фондів є кожна окрема книга чи комплект (річний, піврічний) періодичних видань. Облік бібліотечних фондів може бути організований у інвентарній книзі (форма ОЗ-11). Амортизація бібліотечних фондів може здійснюватися за методами, передбаченими П(С)БО 7, або 50% амортизації нараховується у місяць передачі об'єкта у використання і 50% — при списанні з балансу. Можливим є 100% списання на витрати вартості об'єкта при передачі його в експлуатацію. При цьому до закінчення термінів корисного використання об'єктів ведеться їх аналітичний облік.

Облік природних ресурсів. До природних ресурсів відносяться корисні копалини (вугілля, залізна руда, родовища нафти, газу тощо, будівельний ліс). Природні ресурси приймаються до обліку за ціною придбання. Їх особливістю є те, що їх запаси обмежені і швидко не відновлюються. Тому процес розробки природних ресурсів, при якому вони стають матеріальними запасами, ще називають виснаженням. Природні ресурси приймаються до обліку за фактичною собівартістю придбання, яка визначається аналогічно, як і для основних засобів. Протягом періодів експлуатації природних ресурсів їх первісна вартість розподіляється між періодами , в котрих їх використання сприяло отриманню доходів. Норма визначення одиниці ресурсу визначається за формулою:

ПВ — первісна вартість;

ЛВ — ліквідаційна вартість;

РОР — розрахунковий обсяг ресурсу.

Розмір вичерпання ресурсу у звітному періоді:

СВР = НВ од. х кількість добутих одиниць. Надходження природних ресурсів відображається в обліку:

Дебет 114 "Природні ресурси";

Кредит 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

Видобування природних ресурсів: Дебет 23 "Виробництво"; Кредит 66 "Розрахунки з оплати праці"; Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням". Оприбуткування добутих природних ресурсів на склад: Дебет 26 "Готова продукція"; Кредит 114 "Природні ресурси".

Облік виснаження природних ресурсів може вестися з використанням рахунку 132 "Знос інших необоротних активів".