Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік витрат на придбання (спорудження) основних засобів

Облік витрат на придбання (спорудження) основних засобів

План

1. Облік витрат на придбання (спорудження) основних засобів

2. Облік вибуття основних засобів

При надходженні основних засобів від постачальників, вони приймаються до обліку за витратами на придбання за вирахуванням ПДВ і витрат на кредит, якщо вони були придбані за позичені кошти. Розглянемо відображення в обліку різних напрямків надходження основних засобів на підприємство.

1. Придбання основних засобів у постачальників з оплатою грошовими коштами.

Приклад. Підприємство за договором постачання придбало меблі за 6000 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати на транспортування меблів автотранспортом постачальника склали 480 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати на складання та встановлення меблів, проведених власними силами, склали 240 грн.(з нарахуваннями).

Для відображення в обліку придбання меблів та введення їх в експлуатацію складаються такі записи (табл. 6.2.).

2. Виготовлення (спорудження) основних засобів.

При виготовленні основних засобів власними силами їх первісна вартість дорівнює сумі здійснених витрат за вимогами П(С)БО 9 "Запаси" і 16 "Витрати". При цьому вона не повинна перевищувати справедливої вартості об'єкта.

Приклад. Підприємство здійснює будівництво складу підрядним способом, попередньо розробивши та затвердивши проектну документацію. Кошторисна (справедлива) вартість об'єкта складає 325 000 грн.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку наведено в табл. 6.3.

3. Безоплатне отримання основних засобів При безоплатному отриманні основних засобів вони оцінюються за справедливою вартістю на дату отримання.

Приклад. Підприємство безоплатно отримало обладнання, вартість якого за актом приймання-передачі склала 20 000 грн., нарахований знос — 4 000 грн. Справедлива вартість обладнання на дату отримання була 24 000 грн. Витрати підприємства на транспортування та монтаж отриманого обладнання склали 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ).

У бухгалтерському обліку безоплатне отримання обладнання буде відображено записами:

4. Надходження основних засобів внаслідок товарообмінної (бартерної операції)

Основні засоби можуть надходити на підприємство також у результаті обмінної (бартерної) операції або обміну з частковою оплатою коштами. Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" у цих випадках оцінка основних засобів залежить від того, обмін якими об'єктами має місце: подібними або неподібними об'єктами.

Подібні об'єкти — це об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

При придбанні в обмін на подібний об'єкт основні засоби оцінюються за залишковою вартістю переданого об'єкта. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта більша від його справедливої вартості, то первісною вартістю такого об'єкта буде справедлива вартість переданого об'єкта із включенням різниці до витрат звітного періоду. При цьому здійснюються записи лише в аналітичному обліку і вказується вибуття наявного об'єкта і оприбутковується надходження одержаного за обміном.

Неподібними вважаються об'єкти основних засобів, що відрізняються функціональним призначенням та справедливою вартістю.

При придбанні підприємством основних засобів у результаті обміну на неподібний об'єкт або інший актив, об'єкти приймаються до обліку за справедливою вартістю переданого об'єкта з поправкою на будь-яку суму грошових коштів або їх еквівалентів, що були передані (отримані) під час обміну. Основні засоби можуть бути отримані в обмін на інші основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери, запаси тощо.

Приклад. Підприємство "А" здійснило обмін комп'ютера на верстат підприємства "В". Первісна вартість переданого комп'ютера — 5 000 грн., нарахований за час експлуатації знос — 500 грн., справедлива вартість — 4 200 грн. Справедлива вартість отриманого верстата складає 3 000 грн., первісна вартість — 8 000 грн., знос 5 000 грн. В ході проведення операції підприємство "В" здійснило доплату грошовими коштами в сумі 1 200 грн.

Первісна вартість отриманого верстата визначається таким чином:

У наведеному прикладі первісна вартість отриманого верстата складе 3 000 грн. (4 200-1 200).

При відображенні операцій передачі комп'ютера і оприбуткування верстата підприємством "А" в обліку слід зробити записи (грн.):

1. Списання комп'ютера з балансу: Дебет 972 "Собівартість реалізованих

необоротних активів" 4 500

Дебет 131 "Знос основних засобів" 500

Кредит 104 "Машини та обладнання" 5 000

Дохід від операції передачі комп'ютера визначається в сумі справедливої вартості отриманого верстата з урахуванням суми отриманої грошової компенсації.

2. При відображенні доходу від бартерної операції у сумі справедливої вартості отриманого верстата з урахуванням ПДВ складаються записи:

Дебет 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 5 040 Кредит 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 5 040

Одночасно відображено податкові зобов'язання з ПДВ:

Дебет 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 840

Кредит 641 "Розрахунки за податками" 840

3. Отримання грошових коштів як часткову оплату за комп'ютер:

Дебет 311 "Поточні рахунки в

національній валюті" 1 200

Кредит 681 "Розрахунки за авансами отриманими" 1 200 Одночасно на суму ПДВ

Дебет 643 "Податкові зобов'язання" 200

Кредит 644 "Податковий кредит" 200

4. Відображено надходження верстата: Дебет 152 "Придбання (виготовлення)

основних засобів" 3 000

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 3 000

Одночасно на суму податкового кредиту з ПДВ : Дебет 644 "Податковий кредит" 200

Дебет 641 "Розрахунки за податками" 840

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 1 040

5. Відображено залік заборгованостей: Дебет 681 "Розрахунки за авансами

отриманими" 1 200

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 1 200

6. Відображено введення верстата в експлуатацію: Дебет 104 "Машини та обладнання" 3 000 Кредит 152 "Придбання (виготовлення)

основних засобів" 3 000

7. Відображення фінансового результату операції: Списання в порядку закриття рахунка витрат (залишкової вартості реалізованого комп'ютера):

Дебет 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 4 500 Кредит 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 4 500

Списання в порядку закриття рахунка доходів: Дебет 742 "Дохід від реалізації

необоротних активів" 4 200

Кредит 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 4 200

Відображення фінансового результату від реалізації (збитку): Дебет "442 Непокриті збитки" 300

Кредит 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 300 При відображенні операцій передачі верстата і оприбуткування комп'ютера підприємством "В" в обліку слід зробити записи (грн.):

Первісна вартість отриманого комп'ютера визначається таким чином:

У наведеному прикладі первісна вартість отриманого комп'ютера складе 4 200 грн. (3 000 + 1 200).

1. Списання верстата з балансу: Дебет 972 "Собівартість реалізованих

необоротних активів" 3 000

Дебет 131 "Знос основних засобів" 5 000

Кредит 104 "Машини та обладнання" 8 000

2. Оприбуткування комп'ютера: Дебет 152 "Придбання (виготовлення)

основних засобів" 4 200

Дебет 641 "Розрахунки за податками" 840

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 5 040

3. Перерахування грошових коштів як часткову оплату за комп'ютер:

Дебет 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 1 200

Кредит 311 "Поточні рахунки в

національній валюті" 1 200

Одночасно на суму ПДВ:

Дебет 641 "Розрахунки за податками" 200

Кредит 644 "Податковий кредит" 200

4. Дохід від операції передачі верстата визначається в сумі справедливої вартості отриманого комп'ютера за вирахуванням суми сплаченої грошової компенсації.

При відображенні доходу від бартерної операції у сумі справедливої вартості отриманого комп'ютера з вирахуванням ПДВ складаються записи:

Дебет 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 3 600 Кредит 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 3 600 Одночасно відображено податкові зобов'язання з ПДВ: Дебет 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 600 Кредит 641 "Розрахунки за податками" 600

4. Відображено введення комп'ютера в експлуатацію: Дебет 104 "Машини та обладнання" 4 200 Кредит 152 "Придбання (виготовлення)

основних засобів" 4 200

5. Відображення фінансового результату операції: Списання в порядку закриття рахунка витрат (залишкової вартості реалізованого верстата):

Дебет 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 3 000 Кредит 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 3 000

Списання в порядку закриття рахунка доходів: Дебет 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 3 000 Кредит 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 3 000 Фінансовий результат здійсненої операції обміну верстата дорівнює нулю, оскільки його балансова вартість дорівнює справедливій.

5. Отримання отовних засобів в рахунок внесків до статутного фонду

При надходженні основних засобів на підприємство у вигляді внеску до статутного капіталу їх первісна вартість на момент прийняття на баланс дорівнює їх справедливій вартості, погодженій із засновниками (учасниками) (п. 10, П(С)БО 7 "Основні засоби"). Додатково понесені при цьому витрати на транспортування і підготовку об'єкта основних засобів до експлуатації також включаються у його первісну вартість.

Приклад. При створенні підприємства одним із засновників у які внесок до статутного фонду за узгодженням усіх засновників була внесена технологічна лінія для виготовлення морозива справедливою вартістю 300 000 грн., витрати на доставку і монтаж якої склали 1 200 грн. (у т.ч. ПДВ). Частка засновника у статутному капіталі складає 50%.

Отже, вартість технологічної лінії, за якою вона буде обліковуватись на рахунку 104, складе 201 000 грн.

Якщо справедлива вартість основних засобів, погоджена засновниками, перевищує частку їх вкладу в статутний капітал, на підприємстві створюється додатковий капітал.

6. Інші випадки надходження основних засобів

1. Придбані для перепродажу основні засоби вирішено використовувати у власному виробництві:

Дебет рахунку 10 "Основні засоби";

Кредит рахунку 28 "Товари".

2. Переведення неправильно зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів до складу основних засобів, з одночасним відображенням їх зносу:

Дебет рахунку 10 "Основні засоби";

Кредит рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

Дебет рахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів";

Кредит рахунку 131 "Знос основних засобів".

3.Надходження основних засобів, виготовлених у власному виробництві:

Дебет 10 "Основні засоби";

Кредит 23 "Виробництво".

Первісна вартість об'єктів, переведених до основних засобів


Сторінки: 1 2