Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік грошових коштів та їх еквівалентів

Облік грошових коштів та їх еквівалентів

План

1. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів

2. Облік касових операцій

3. Облік грошових коштів на рахунках у банках..

4. Облік інших коштів

5. Відображення інформації про рух грошових коштів в облікових регістрах

Зміст грошових коштів та їх еквівалентів

До грошових коштів підприємства відносяться не обмежені для використання гроші та грошові документи на поточних та інших рахунках, у касі підприємства, а також еквіваленти грошових коштів.

Не відносяться до грошових коштів та їх еквівалентів такі, що є обмежені у використанні: "заморожені " кошти на рахунках на невизначений термін, грошові документи та поточні інвестиції, які проблематично обміняти без втрат на грошові кошти. Якщо підприємство має обмеження на використання певних сум грошових коштів на період, що перевищує дванадцять місяців, то вони облікуються у складі необоротних активів і відображаються на рахунку 18 "Інші необоротні матеріальні активи".

Вільні грошові кошти підприємства зберігаються на рахунках у банках: поточних в національній та іноземній валютах та інших рахунках у банку та в касі підприємства. В Україні існує обмеження на зберігання грошових коштів в касі та використання готівки. Суми в касі можуть зберігатися ними лише в розмірах, встановлених банком.

Граничний розмір суми грошових коштів, які можуть зберігатися в касі підприємства, називається лімітом каси. Більшість розрахунків між підприємствами здійснюються через установи банків безготівковим шляхом.

Валютні кошти обліковуються за видами валют та в перерахунку на національну валюту України. Перерахунки проводяться на дату операції або на дату складання фінансової звітності за курсом НБУ.

Облік касових операцій

Для приймання, зберігання і витрачання готівки підприємство має касу.

Каса підприємства — це приміщення або місце проведення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей та касових документів.

Порядок ведення касових операцій визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637.

Розмір сум, що можуть зберігатися в касі підприємства обмежується лімітом, який визначається підприємством самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості про інкасацію. Ліміт каси підприємствами торгівлі, громадського харчування та послуг установлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси.

Розрахунок ліміту каси затверджується підписом керівника та головного бухгалтера підприємства.

Готівкова виручка понад ліміт повинна здаватись у банк у день надходження готівкової виручки або наступного дня. Якщо підприємство розташоване у наесленому пункті, де немає банків — не рідше один раз на п'ять робочих днів.

Документування касових операцій регламентується Наказом Міністерства статистики України від 15.02.1996 року за №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій".

Наказом визначено форми первинних документів з обліку касових операцій та порядок їх ведення. Усі підприємства, залежно від виду діяльності та форми власності, повинні використовувати такі документи для обліку касових операцій:

— Форма № КО — 1 "Прибутковий касовий ордер";

— Форма № КО — 2 "Видатковий касовий ордер";

— Форма № КО — 3 "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів" ;

- Форма № КО - 4 "Касова книга".

Касир приймає готівку за прибутковими касовими ордерами, які заповнюються бухгалтером і реєструються в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, де їм присвоюються порядкові номери. Виписаний ордер підписується головним бухгалтером і передається касиру, який приймає гроші в касу. Касир перевіряє правильність заповнення ордера та приймає готівку в касу. В момент оприбуткування коштів він реєструє прибутковий касовий ордер в касовій книзі, вказуючи, від кого і за що прийняті гроші, та суму надходження. Особі, що здала гроші, видається квитанція до прибуткового касового ордера з печаткою підприємства, завірена підписами головного бухгалтера та касира.

Підставою для оприбуткування коштів, одержаних з банку, є грошовий чек, на основі якого також виписується прибутковий касовий ордер.

Видача готівки з каси здійснюється на підставі видаткових касових ордерів, які виписуються бухгалтером і попередньо реєструються у Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. В додаток до ордера можуть оформлятись інші належно оформлені документи, за якими здійснюється видача готівки: платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості тощо. На загальну суму виплачених за відомостями грошей складається видатковий касовий ордер. Після завершення операцій видачі коштів за відомостями він візується керівником та головним бухгалтером підприємства (або іншими уповноваженими особами).

Якщо видача грошових коштів здійснюється на підставі видаткового касового ордера, то особа, яка їх отримує, повинна мати паспорт або документ, що його заміняє і внести реквізити з документа у спеціальний рядок видаткового касового ордера.

У момент здійснення операції видачі грошей ордер реєструється у касовій книзі. Гроші за касовими ордерами видаються і оприбутковуються лише в день їх заповнення.

Після здійснення операцій і реєстрації ордерів у касовій книзі касир ставить у документах, які додаються до видаткових ордерів, "Оплачено" або робить на них напис вручну, щоб уникнути їх повторного використання.

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів побудований таким чином, щоб за його даними можна було контролювати факти надходження та виплати грошей. Не маючи права заповнювати ордери, касир не зможе не оприбуткувати надходження коштів або здійснити несанкціоновані видачі коштів на непередбачувані потреби.

До обов'язків касира входить заповнення касової книги.

Касова книга — документ бухгалтерського обліку визначеної форми та графлення, який використовується для обліку наявності та руху готівки в касі підприємства.

Кожне підприємство може мати лише одну касову книгу. Аркуші книги нумеруються, шнуруються. Їх кількість завіряється на останній сторінці підписами керівника та головного бухгалтера підприємства круглою печаткою підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються кожного дня, у якому відбуваються операції руху готівки. Для записів на один день відводиться один аркуш. Аркуш касової книги заповнюється вручну в двох екземплярах через копіювальний папір. Жодні виправлення та підчистки в касовій книзі не допускаються. У кінці дня, у якому відбувались операції руху готівки, касир виводить залишок коштів в касі. Другий екземпляр аркуша касової книги є відривним і називається звітом касира.

Звіт касира служить реєстром аналітичного обліку касових операцій. Після закінчення робочого дня він разом з доданими документами на одержання і видачу грошей передається в бухгалтерію. Передача звіту бухгалтеру здійснюється під розписку в касовій книзі. Після одержання звіту касира бухгалтерія робить перевірку всіх записів, зіставляє їх з журналом реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, первинних документів. Перевіряється також правильність заповнення всіх реквізитів первинних документів, їх сум та підсумків, своєчасність їх занесення до звіту касира, здачі надлишку готівки в банк.

Відокремлені підрозділи підприємства ведуть касову книгу лише за умови, що вони здійснюють операції, пов'язані з необхідністю заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів (виплати заробітної плати, сум на відрядження та господарські витрати тощо). Якщо підрозділи ведуть лише операції, пов'язані з рухом готівки з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), розрахункових книжок (РК) або книг обліку розрахункових операцій (КОРО), то касова книга ними не ведеться.

Касову книгу можна вести в електронному форматі з дотриманням форми, розміру, графлення та порядку заповнення, передбачених до її заповнення у паперовому вигляді. Вона повинна бути надрукована за вимогою контролюючих органів.

Готівкова виручка — сума фактично отриманої готівки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також позареалізаційні надходження. Позареалізаційними вважаються надходження від іншої операційної, фінансової та інвестиційної діяльності (окрім виручки від реалізації, отриманої від основної операційної діяльності).

Готівкова виручка повинна у повній сумі оприбутковуватись у момент надходження її в касу підприємства. Торгівельні підприємства, які працюють з використанням РК та книг КОРО, повинні провести виручку через РРО (РК) та відобразити у книзі КОРО в день її отримання.

Виручка не вважається понадлімітною якщо вона проведена через РРО та відображена в книзі КОРО в день її фактичного надходження, здана першого робочого дня (після вихідних і святкових) в касу з оформленням прибуткового та видаткового касового ордера; здана в банк першого робочого для банку та підприємства (після вихідних і святкових) дня, використана підприємством на необхідні господарські потреби.

Здача готівки в банк оформляється об'явою на внесок готівкою. Цей документ складається з трьох частин: об'яви, що є підставою для зарахування внесених коштів на рахунок; квитанції, яка підтверджує внесення працівником підприємства коштів на рахунок; ордера, який додається до виписки банку як підстава зарахування коштів на рахунок.

Здача виручки інкасатору оформляється супровідною відомістю, яка складається в трьох примірниках. Перший примірник кладуть разом з грішми, другий — вручають інкасатору, третій — залишають в касі підприємства як підставу для видачі коштів. У цьому примірнику супровідної відомості інкасатор робить відмітку про час і кількість отриманих коштів для здачі в банк на рахунок


Сторінки: 1 2 3