Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік короткострокових зобов'язань за розрахунками з банками

Облік короткострокових зобов'язань за розрахунками з банками

План

1. Зміст кредиту та умови його надання

2. Облік короткострокових позик банку

Зміст кредиту та умови його надання

У випадках тимчасової недостачі грошових коштів підприємство може отримати позику в банках, в кредитних спілках та інших фінансових посередників.

Кредити надаються фінансовими посередниками лише за умови, що вони будуть повернені підприємством у визначені терміни, за плату та на визначені потреби.

Для отримання кредиту позичальник звертається до банку з кредитною заявою, у якій наводиться інформація про підприємство.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

1. Повна назва підприємства.

2. Код ЗКПО.

3. Форма власності. (Вказати, якщо є частка державного майна).

4. Види і сфери (галузі) діяльності. Вказати головний вид діяльності.

5. Вказати, де і коли відкрито основний і додатковий рахунки (гривневі і валютні).

6. Назви і місцезнаходження дочірнього підприємства або відокремленого підрозділу (якщо такі є).

7. Прізвище, посада, паспортні дані директора, головного бухгалтера, головного фінансиста.

8. Зобов'язання підприємства і дочірнього підприємства перед банком (банками) на момент подання кредитної заявки. Вказати суму основного боргу та відсоток.

9. Мета отримання кредиту.

10. Вид кредиту (короткотерміновий, середньотерміно- вий, довготерміновий) та термін погашення кредиту.

11. Визначити суму кредиту.

12. Договір (угода, контракт), для реалізації якої призначений кредит.

13. Спосіб отримання коштів (на позичковий рахунок, на рахунок контрагента, інше).

14. Порядок та періодичність погашення кредиту та сплати відсотків.

15. Характеристика майна, що буде надано в заставу.

16. Вартість застави та метод її оцінки (бухгалтерський, ринковий). Ким проводилась оцінка.

17. Документи, що визначають право власності на вказане майно.

18. Інформація про страхування майна.

19. Місце знаходження заставного майна.

20. Особи, які мають право розпорядження та доступ до майна, яке передається в заставу.

21. Особа (юридична чи фізична), яка може бути гарантом або поручителем, її назва, адреса, номер рахунку та інше.

22. Додатки до заяви.

Підписується керівником та головним бухгалтером.

Разом з кредитною заявою можуть подаватися такі документи:

1. Щодо правового статусу підприємства:

для всіх суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) у випадку, коли поточний рахунок відкритий в іншому банку:

• копія свідоцтва про державну реєстрацію, посвідчена нотаріально або органом, який його видав;

• копія належним чином зареєстрованого статуту, реєстрація якого посвідчена нотаріально або органом, який його видав;

• копія установчого договору посвідчена нотаріально (для господарських товариств, колективних підприємств);

• довідка органу статистики про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій в Україні;

• картка зі зразками підписів посвідчена, банком, в якому знаходиться поточний рахунок;

• наказ, протокол, довіреність, копія посадових обов'язків або інший документ, який підтверджує повноваження директора, засвідчений власниками підприємства або наглядовим органом підприємства;

• довідка з банку про відкриття поточного рахунку;

• копія патенту на здійснення підприємницької діяльності для приватних підприємців.

Коли кредит надається підприємству, якому поточний рахунок відкритий в тому ж банку, вищевказані документи не надаються.

2. Щодо інформації, пов'язаної із роботою з банками:

• інформація з банків про обороти на рахунках (якщо підприємство має більше одного рахунку);

• у разі наявності у позичальника взятого кредиту — кредитний договір, підтвердження здійснених виплат основної суми та відсотків за кредитом (банківські виписки, висновок банку, кредитна історія).

3. Щодо діяльності позичальника:

• дозволи (з огляду на специфіку діяльності, що надаються органами місцевого самоуправління або міністерствами і відомствами тощо);

• погодження та дозволи при здійсненні діяльності, яка може мати шкідливий вплив на оточуюче середовище та людей (про нешкідливість діяльності, що здійснюється, згода від місцевих мешканців);

• ліцензії та дозволи місцевих органів управління;

• документ, що підтверджує право здійснення діяльності на обмеженій території (наприклад : виноробство, транспортні послуги, виграний тендер на поставку визначеного обладнання тощо);

• висновки санепідемекспертизи (з огляду на вид діяльності, що здійснюється;

• документи, що підтверджують професійну кваліфікацію та досвід заявника;

• договір оренди у випадку здійснення діяльності на об'єктах оренди.

4. Щодо фінансово-господарської діяльності підприємства:

• головна книга;

• копії декларації про прибутки за останні облікові періоди;

• копії квартальних балансів;

• податкова декларація власника (на кінець минулого року і на кінець поточного, даного періоду), звіт про отримані доходи приватного підприємця;

• копія звіту про фінансові результати за минулий рік;

• довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості за сплатою податків, а також рівень обороту та доходу;

• довідки про відсутність заборгованості за сплатою внесків до фондів соціального страхування;

• платники ПДВ — декларації ПДВ за окремі місяці минулого і поточного року;

• акти приватної власності на нерухоме майно;

• документи про реєстрацію транспортних засобів разом із страховими полісами;

• договір оренди у разі наявності на балансі орендованих основних засобів.

5. Щодо цілі кредиту:

• укладені договори, угоди, листи про наміри від теперішніх і потенційних замовників;

• відгуки попередніх замовників про співпрацю з заявником;

• перелік замовників із адресами та телефонами, а також сума чи відсоток обороту з окремими замовниками;

• перелік постачальників із адресами та телефонами, а також кількість чи відсоток обороту з окремими постачальниками;

• рахунки- фактури на придбані матеріальні засоби.

6. Щодо проектів будівництва, затрат виробництва та цін:

• рішення про будівництво та його розміщення;

• кошторис і графік запланованих будівельних робіт, підготовлені фахівцями;

• дозволи відповідних установ, служб на початок та проведення будівництва;

• перелік цін (виробничі фірми);

• націнки (виробничі та торгівельні фірми).

За отриманими документами банк проводить оцінку можливості та умов кредитування позичальника. При цьому визначається:

— вміння клієнтом вести власну справу;

— фінансова надійність позичальника на основі поточного фінансового стану та попередньої діяльності;

— структура та правильність оцінки активів та зобов'язань підприємства, їх зіставлення;

— ліквідність підприємства в поточному, попередньому та майбутніх періодах;

— платоспроможність та кредитоспроможність підприємства;

— фактори, що можуть вплинути на зміну умов діяльності підприємства (конкуренція, технологічні зміни, економічні умови, проблеми зовнішнього середовища, соціальні проблеми, зміни законодавства, різноманітність покупців та постачальників).

При прийнятті банком рішення про надання банком підприємству кредиту між ними укладається кредитний договір, у якому визначаються права, обов'язки і відповідальність сторін.

Кредитний договір, як правило, має такі основні пункти:

— сторони договору;

— обов'язки сторін;

— сума кредиту і графік його надання;

— графік погашення кредиту і відсотків;

— ставка відсотків та умови, за яких вона може бути змінена;

— цільове призначення кредиту;

— забезпечення кредиту;

— відповідальність позичальника за невиконання умов договору;

— право банку перевіряти цільове використання кредиту;

— порядок і умови припинення дії кредитного договору.

Для кожного позичальника відкривається кредитна справа, у якій зберігається вся інформація про нього.

Передбачене в кредитному договорі забезпечення значно зменшує ризик кредитних операцій для банку. Забезпечення використовується не лише для того, щоб зменшити ризик кредитування, а щоб створити для позичальника певне застереження та нагадування економічної недоцільності невиконання зобов'язань перед банком.

Основні способи забезпечення: штраф, застава, страхування кредитного договору, гарантії.

Для нівелювання кредитного ризику банками України найчастіше використовується застава. Для оцінки якості забезпечення, яке надає застава, проводять її аналіз за такими елементами:

— класифікація застави (за видами майна);

— типи застави (основна та додаткова);

— вартість застави (балансова, ринкова, за чистою вартістю реалізації);

— співвідношення вартості застави та суми кредиту;

— страхування застави, можливості її втрати, знищення, продажу позичальником тощо;

— умови реалізації застави банком.

Отримання кредиту можливе однією сумою на початку строк угоди або у визначені угодою терміни по частинах.

Після отримання кредиту позичальник у встановлені строки сплачує визначені угодою відсотки і повертає основну суму боргу.

При неможливості позичальником своєчасно повернути борг може бути укладена додаткова угода на пролонгацію (продовження) строків сплати кредиту. Такий кредит вважається відстроченим. Якщо банк не погоджується укласти додаткову угоду своєчасно, неповернений кредит вважається простроченим. Банк має право реалізувати заставу і покрити суму основного боргу та відсотків.

За Положенням НБУ "Про кредитування" кредити, що надаються банкам, поділяються на :

а) короткострокові (до 1 року);

б) середньострокові (до 3 років);

в) довгострокові (понад 3 роки).

У статті "Довгострокові кредити банків" показується сума заборгованості підприємства банкам за отримання від них позики, яка не є поточним зобов'язанням.

Облік короткострокових позик банку

Короткострокові кредити надаються для фінансування поточних витрат на виробництво на зворотній основі: придбання матеріалів, товарів, виплату заробітної плати працівникам. Не можна використовувати нові позики для здійснення виплат за попередніми позиками.

Найбільш поширеними є такі типи короткострокових кредитів:

— стандартний операційний кредит, за яким кошти надаються на початок періоду, передбаченого в угоді і повертаються при його завершенні;

— револьверний кредит, за яким кошти надаються лише на короткі періоди їх недостачі на поточному рахунку. У такому випадку позиковий баланс і витрати на відсотки підтримуються на максимально низькому рівні.

Для обліку короткострокових позик використовують рахунок 60 "Короткострокові позики". На цьому рахунку ведеться облік розрахунків у національній та іноземній валюті за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунка відображаються суми отриманих позик, за дебетом — суми їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у випадку відстрочення строків їх повернення.

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 — "Короткострокові кредити банків


Сторінки: 1 2