Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік оренди основних засобів

Облік оренди основних засобів

План

1. Облік зобов'язань за операціями з фінансової оренди

2. Облік забезпечень та непередбачуваних зобовязань

Оренду можна визначити як особливий вид підприємницької діяльності, скерованої на інвестування орендодава- чем тимчасово вільних коштів у придбання майна для передачі його за плату у тимчасове використання орендарем. Пе- редача-отримання майна здійснюється на підставі укладеної угоди.

Оренда — це договір, за яким орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Договір оренди обов'язково укладається в письмовій формі і в окремих випадках посвідчується нотаріально (договори на оренду земельних паїв). У ньому повинна бути така інформація: найменування сторін, об'єкт оренди, строк угоди, доставка і прийом в експлуатацію об'єкта оренди, розмір і порядок сплати орендних платежів, умови використання й утримання обладнання, умови повернення об'єкта оренди, умови страхування об'єкта оренди, права та обов'язки сторін, порядок вирішення спірних питань, різне.

Стандартна угода оренди зв'язує три сторони: продавця (виробника) майна, його орендодавача та орендаря. Взаємовідносини між ними будуються таким чином: отримувач майна (орендар), зацікавлений в отриманні певних видів майна (обладнання, земельних ділянок, приміщень та іншого) розшукує постачальника, що має таке майно. Внаслідок недостатності власних коштів та обмеженості умов отримання кредитних ресурсів він звертається до потенційного орендодавача з пропозицією придбання цього майна для передачі йому у тимчасове використання на обумовлених угодою умовах. Однак часто орендар укладає угоду на оренду майна безпосередньо з постачальником (виробником або власником майна).

Строк оренди — це невідмовний період, на який орендар уклав угоду про оренду активу, а також наступні періоди, протягом яких орендар може продовжити термін оренди, передбачені в угоді.

Початком строку оренди вважається дата, що настала раніше: дата підписання орендної угоди або дата згоди сторін виконувати зобов'язання щодо основних положень угоди.

Групування оренди здійснюється за такими ознаками:

— розподіл ризиків і винагород між орендарем і орендода- вачем;

— за способом використання об'єкта оренди;

— за обсягом обслуговування майна, переданого в оренду;

— за складом учасників.

Групування за розподілом ризиків і винагород між орендарем і орендодавачем базується на умовах, за якими вони розподіляють їх між суб'єктами орендної угоди. Ризики включають можливість отримання збитків від простоїв, технічного старіння обладнання та інші. Винагороди очікуються при отриманні прибутку від безперебійної роботи обладнання, зростання його вартості або від реалізації ліквідаційної вартості. У зв'язку з цим оренда поділяється на фінансову та операційну.

Фінансова оренда — це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. При цьому право власності на актив може передаватись при закінченні терміну оренди.

Будь-яка інша оренда, що не передбачає взагалі передачі ризиків та вигод від володіння майном, вважається операційною.

За П(С)БО 14 "Оренда" оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1. Орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

2. Орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання.

3. Строк оренди складає більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди.

4. Теперішня мінімальна вартість орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди.

При передачі майна у фінансову оренду його вартість одночасно із зобов'язаннями відображаються за балансом орендаря у сумі мінімальних орендних платежів.

Мінімальні орендні платежі — платежі, що здійснюються або можуть здійснюватись орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням непередбаченої орендної плати, вартості послуг та податків, що підлягають поверненню орендодавачу), збільшені на:

— з боку орендаря — на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;

— з боку орендодавача — на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

Гарантована ліквідаційна вартість — це сума, за яку орендар повинен придбати актив (об'єкт оренди) на вимогу орендодавача, або виручки від реалізації активу, гарантована орендодавачу орендарем чи третьою стороною (гарантом).

Негарантованаліквідаційна вартість — це частина ліквідаційної вартості зданого в оренду активу, отримання якої орен- додавачем не забезпечується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною.

При передачі майна у операційну оренду воно облічується за балансом орендодавача, а у орендаря — на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи".

За способом використання об'єкта оренди виділяють:

— індивідуальну оренду;

— універсальну оренду.

У випадку індивідуальної оренди майно використовується за тим цільовим призначенням, задля якого воно було придбане орендодавачем. Це забезпечує зростання терміну його використання, а, отже, і майбутніх економічних вигод, однак звужує коло орендарів.

За умовами універсальної оренди майно може бути використане за різними цілями, визначеними орендодавачем. У цьому випадку зростає коло орендарів, однак може зменшуватись термін оренди.

За обсягом обслуговування майна, переданого в оренду, виділяють такі її види:

— нетто-оренда;

— повна оренда;

— часткова оренда.

За умови укладання угоди з нетто-оренди всі витрати з обслуговування майна бере на себе орендар. Орендні платежі, які отримує орендодавач, містять тільки плату за майно та відсотки.

При повній оренді орендодавач бере на себе всі витрати з обслуговування майна. Часто він є виробником об'єктів оренди. Орендна плата в цьому випадку містить плату за майно, відсотки та вартість його обслуговування.

При частковій оренді на орендодавача покладаються лише окремі функції з обслуговування майна.

За складом учасників оренду поділяють на:

- пряму фінансову оренду;

- оренду типу продажу.

При прямій фінансовій оренді орендодавач за дорученням потенційного орендаря купує устаткування чи інше майно у постачальника, а потім передає його орендареві.

Оренда типу продажу визнається, якщо виробник (власник) активу реалізує його орендареві з відтермінуванням платежу на визначений період та на умовах сплати відсотків.

Фінансова оренда визнається орендарями за балансом як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості майна на початку оренди або за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Для обчислення теперішньої вартості мінімальних орендних платежів використовують орендну ставку відсотка.

Орендна ставка відсотка — це ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та не- гарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості фінансової оренди на початок строку оренди. Якщо фактор дисконту визначити неможливо, слід застосовувати ставку відсотка за іншими податками орендаря.

Облік активів, отриманих у фінансову оренду, ведеться на субрахунках рахунка 10 "Основні засоби" або "Інші необоротні матеріальні активи" залежно від виду майна. Одночасно облік зобов'язань із фінансової оренди ведеться на рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди":

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" має такі субрахунки:

531 "Зобов'язання з фінансової оренди";

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів".

За кредитом рахунка 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавачем за отримані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом — її погашення, переведення до поточних зобов'язань, списання тощо.

Аналітичний облік зобов'язань з оренди ведеться за кожним орендодавачем та об'єктом орендованих необоротних активів.

Окрім вартості об'єкта оренди орендар сплачує орендарю відсотки за користування майном.

Зобов'язання за нарахованими відсотками облічуються за кредитом рахунка 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" з одночасним визнанням фінансових витрат на рахунку 952 "Інші фінансові витрати". При цьому складається обліковий запис:

Дебет 952 "Інші фінансові витрати"; Кредит 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками". Протягом терміну використання активу орендарем нараховується амортизація за методом передбаченим обліковою політикою для відповідної групи основних засобів.

Приклад. Підприємство уклало угоду на фінансову оренду устаткування, справедлива вартість якого 120 000 грн., строк оренди — 6 років, орендні платежі сплачуються щорічно на початку року. При закінченні терміну оренди право власності на устаткування переходить до орендаря. Первісна вартість устаткування дорівнює 122 000 грн., ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. Амортизація нараховується за прямолінійним методом.

Підприємство повинно щорічно сплачувати орендодава- чеві однакову суму, яка включає погашення основної суми боргу та відсотків. Ставка орендного відсотка, яку використав орендар, складає 12 %.

При отриманні об'єкта оренди складаються такі облікові записи:

Дебет 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 120 000

Кредит 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" 120 000 Після введення обладнання в експлуатацію:

Дебет 104 "Машини та обладнання" 120 000

Кредит 152 "Придбання(виготовлення) основних засобів" 120 000

Сума щорічних рівномірних виплат визначається з використанням таблиці теперішньої вартості анюїтету, враховуючи, що орендна ставка відсотка — 12 %, періодів виплати заборгованості — 6 (n= 4,11141) складе:

29 187 грн. (120 000 : 411141). Загальна сума витрат орендаря за 6 років складе 175 122 грн. (29187 х 6). В тому числі загальна сума відсотків: 55 122 грн. (175 122 — 120 000). Розрахунок суми орендних платежів орендар здійснює за розрахунком, наведеним у таблиці 15.15.

Наведені в таблиці операції відображаються такими обліковими записами, грн.:

1. Переведення частини боргу, що повинна бути погашена в поточному році:

Дебет 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" 14 787 Кредит 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті" 14 787

2. При нарахуванні відсотків:

Дебет 952 "Інші фінансові витрати" 14 400

Кредит 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" 14 400

3. При сплаті основної суми боргу


Сторінки: 1 2 3