Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік фінансових доходів

Облік фінансових доходів

План

1. Облік доходів за операціями цільового фінансування

2. Узагальнення інформації про доходи підприємства

3. Зміст та визнання витрат

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді

відсотків, роялті та дивідендів. Дохід від використання активів визнається за таких умов :

1) ймовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;

2) дохід може бути достовірно оцінений.

Відсотки — плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству. Підприємства можуть отримувати відсотки за борговими фінансовими інвестиціями (облігаціями), векселями отриманими, фінансовою орендою тощо.

Роялті — платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо.

Дивіденди — частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. Дивіденди виплачуються учасникам (власникам) за рішенням загальних зборів товариства при наявності нерозподіленого прибутку та інших джерел.

Доходи від використання активів визнаються в такому порядку:

— відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;

— роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

— дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату, тобто на дату прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів.

Для відображення фінансових доходів, окрім доходів, що визнаються за методом участі в капіталі, використовується рахунок 73 "Інші фінансові доходи". За кредитом цього рахунка відображається визнана сума доходу за отриманими дивідендами, відсотками тощо, а за дебетом — списання фінансового результату на рахунок 79 — "Фінансові результати".

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки :

731 "Дивіденди отримані" (окрім дивідендів від підприємств, що є асоційованими, дочірніми та спільними);

732 "Відсотки отримані" (за облігаціями та іншими цінними паперами, винагорода за здані у фінансову оренду необоротні активи);

733 "Інші доходи від фінансових операцій".

Аналітичний облік доходів ведеться за об'єктами інвестування.

До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

Для відображення фінансових витрат у бухгалтерському обліку використовується рахунок 95 "Фінансові витрати". За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, а за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:

951 "Відсотки за кредит";

952 "Інші фінансові витрати".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" здійснюється облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків (за позиками банку).

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" обліковуються витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу (витрати, пов'язані з випуском, утриманням та обігом цінних паперів власної емісії), нарахування відсотків за договорами кредитування (окрім банківського), нарахування відсотків за угодами фінансового лізингу.

Відображення в обліку фінансових доходів та витрат виражаються кореспонденцією рахунків (табл. 16.5)

Наприклад: 01.07. підприємство отримало від покупця вексель, номінальна вартість якого 10 000 грн., на 90 днів під 25% річних. 01.10 покупець погасив вексель. При цьому підприємство визнало доходи у вигляді відсотків. Сума відсотків визначається за формулою:

Використовуючи формулу (16.3) розраховуємо суму відсотків:

Бухгалтерські записи будуть зроблені в такій послідовності, грн.:

1. 01.07. Отримано вексель в оплату за продукцію: Дебет 341" Короткострокові векселі,

отримані в національній валюті " 10 000

Кредит 361 " Розрахунки з вітчизняними покупцями" 10 000

2. 31.07. Нараховані відсотки:

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" 625 Кредит 732 "Відсотки отримані" (за липень) 208,33

Кредит 69 "Доходи майбутніх періодів " 416,67

3. 30.09. Визнано дохід у вигляді відсотків за серпень: Дебет 69 "Доходи майбутніх періодів" 208,33 Кредит 732 "Відсотки отримані" 208,33 4.30.10. Визнано дохід у вигляді відсотків за вересень: Дебет 69 "Доходи майбутніх періодів" 208,33 Кредит 732 "Відсотки отримані" 208,33

5. 01.10. Погашено вексель та відсотки покупцем:

Дебет 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 10 625

Кредит 341 "Короткострокові векселі,

отримані в національній валюті " 10 000

Кредит 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" 625

До фінансових відносяться також доходи за інвестиціями в асоційовані, дочірні підприємства та у спільну діяльність.

Асоційованими за чинним законодавством вважаються підприємства, які внесли в об'єкт інвестування частку, що дає можливість здійснювати контроль інвестування.

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Дохід від інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства та у спільну діяльність обліковується за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Для обліку доходів від участі в капіталі використовується рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі". За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) доходу, а за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 — "Фінансові результати".

Рахунок 72 " Дохід від участі в капіталі" має такі субрахунки :

721 — "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";

722 —" Дохід від спільної діяльності";

723 — "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

На субрахунку 721 — "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок отримання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

На субрахунку 722 — "Дохід від спільної діяльності" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок отримання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

На субрахунку 723 — "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема, внаслідок отримання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

На суму доходу, отриманого за інвестиціями пов'язаними сторонами і визначеного за методом участі в капіталі в бухгалтерському обліку, складаються такі записи залежно від умов та частки інвестування :

Дебет 141 "Інвестиції пов'язаним сторонами за методом обліку участі в капіталі"

Кредит 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";

Кредит 722 "Дохід від спільної діяльності";

Кредит 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

Отримані підприємством дивіденди зменшують розмір інвестиції на дату балансу, однак фінансові доходи в даному випадку вже не визнаються.

Втрати від участі в капіталі можливі за умов отримання об'єктом інвестування збитків. Втрати від зменшення вартості інвестицій інвестор відображає на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі".

За дебетом рахунка 96 "Втрати від участі в капіталі" відображається сума визнаних втрат, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки :

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

962 "Втрати від спільної діяльності";

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".

На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" обліковуються втрати, пов'язані із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зок- рема, внаслідок отримання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" обліковуються витрати, пов'язані із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок отримання спільними підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" обліковуються втрати, пов'язані із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема, внаслідок отримання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

При визнанні втрат від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства в обліку складається запис:

Дебет 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

Дебет 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства";

Кредит 141 "Інвестиції пов'язаним сторонами за методом обліку участі в капіталі".

При визнанні витрат спільної діяльності в обліку складається запис:

Дебет 962 "Втрати від спільної діяльності";

Кредит 141 "Інвестиції пов'язаним сторонами за методом обліку участі в капіталі".

При завершенні звітного періоду втрати від участі в капіталі списуються на дебет рахунку 792 "Результат фінансових операцій", а доходи — на кредит цього рахунка.

Приклад. Підприємство "А" у лютому 2000 року здійснило інвестицію у ВАТ "Б" в розмірі 30% статутного капіталу ВАТ "Б" з метою отримання дивідендів і зростання вартості інвестиції. За звітний рік ВАТ "Б" отримало чистий прибуток в сумі 180 000 грн., 40 % якого, за рішенням загальних зборів акціонерів, розподіляється на виплату дивідендів.

За наведеними операціями ВАТ "Б" повинне здійснити у бухгалтерському обліку такі записи за довгостроковими інвестиціями, пов'язані із зміною їх вартості, грн.:

1. Зростання вартості інвестиції, виходячи з суми чистого прибутку об'єкта інвестування та


Сторінки: 1 2