Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Особливості обліку статутного капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю

Особливості обліку статутного капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю

План

1. Особливості обліку статутного капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю

2. Формування та зміни інших елементів власного капіталу

У товаристві з обмеженою відповідальністю (ТОВ) капітал формується внесками учасників, розмір і частки яких (у відсотках) визначені в зареєстрованому Статуті. Розмір статутного капіталу новоствореного ТОВ не повинен бути менший 100 мінімальних заробітних плат на момент його створення. Обов'язковою умовою реєстрації такого товариства є внесення засновниками грошовими коштами не менше 30 % визначеного засновниками статутного капіталу. Внесена засновниками частка дає право на отримання дивідендів, отримання частини майна при виході учасника, на розподіл майна при ліквідації товариства. Виплати дивідендів і майна здійснюються пропорційно до розміру внесених часток. У межах своїх вкладів до статутного капіталу засновники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства.

Учасники можуть вносити внески в статутний капітал таким майном:

— грошовими коштами та їх еквівалентами;

— довгостроковими цінними паперами;

— необоротними та оборотними матеріальними активами;

— нематеріальними активами.

Не дозволяється формувати статутний капітал бюджетними коштами, позиками, векселями.

Облік статутного капіталу розпочинається з дня реєстрації підприємства в Єдиному Державному реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності та завершується у день його вилучення з реєстру.

При формуванні статутного капіталу ТОВ в бухгалтерському обліку здійснюються такі записи:

1. На суму зареєстрованого статутного капіталу:

Дебет 46 "Неоплачений капітал";

Кредит 40 "Статутний капітал".

2. На внесення 30% зареєстрованого статутного капіталу грошовим коштами:

Дебет 311 "Поточні рахунки в банках в національній валюті";

Кредит 46 "Неоплачений капітал";

3. Поповнення засновниками статутного капіталу після реєстрації ТОВ:

Дебет 10 "Основні засоби";

Дебет 12 "Нематеріальні активи";

Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

Дебет 20 "Виробничі запаси";

Дебет 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";

Дебет 30 "Каса";

Дебет 31 "Рахунки в банках";

Дебет 35 "Поточні фінансові інвестиції";

Інше майно;

Кредит 46 "Неоплачений капітал".

Внесення майна засновниками товариства з обмеженою відповідальністю до суми, визначеної в реєстраційних документах, повинне завершитись у період до 1 року з дня реєстрації. Майно вноситься до статутного капіталу за справедливою вартістю, узгодженою засновниками.

У товариствах з обмеженою відповідальністю збільшення або зменшення статутного капіталу відбувається при збільшенні кількості або вибутті учасників. Перереєстрація статутного капіталу у даному випадку, як і в інших випадках зміни статутного капіталу, є обов'язковою.

Формування та зміни інших елементів власного капіталу

Облік резервного капіталу

Резервний капітал формується в розмірі 25 % статутного капіталу, якщо інше не передбачено статутними документами. Джерелом формування резервного капіталу є нерозподілений прибуток, який використовується на його поповнення в розмірі не менше 5 % прибутку після оподаткування.

Для обліку резервного капіталу використовується рахунок 43 "Резервний капітал". За кредитом цього рахунка відображається створення резервів, за дебетом — їх використання. Кредитовий залишок рахунка показує наявність резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу здійснюється за його видами, джерелами утворення та напрямками використання.

При формуванні резервного капіталу складається бухгалтерський запис:

Дебет 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді";

Кредит 43 "Резервний капітал".

Резервний капітал використовується на погашення не- передбачуваних збитків та втрат підприємства, нарахування дивідендів за привілейованими акціями у випадку недостатності нерозподіленого прибутку, покритті збитків при його ліквідації.

При використанні резервного капіталу на покриття не- передбачуваних збитків роблять запис:

Дебет 43 "Резервний капітал";

Кредит 442 "Непокриті збитки";

На виплату дивідендів за привілейованими акціями буде проведений запис:

Дебет 43 "Резервний капітал";

Кредит 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами".

Облік додаткового капіталу

Для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, використовується рахунок 42 "Додатковий капітал".

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом — його зменшення.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід";

422 "Інший вкладений капітал";

423 "Дооцінка активів";

424 "Безоплатно одержані необоротні активи";

425 "Інший додатковий капітал".

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій.

Емісійний дохід виникає лише у випадку перевищення ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю.

При виникненні емісійного доходу внаслідок відкритого первісного розміщення акцій складається запис:

Дебет 31 "Рахунки в банках";

Кредит "Неоплачений капітал";

Кредит 421 "Емісійний дохід" .

Емісійний дохід може бути використаний лише для погашення негативної різниці, яка виникає під час продажу акцій за ціною, нижчою від їх номінальної вартості, і не підлягає розподілу між акціонерами (засновниками) товариства.

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності.

При проведенні дооцінки необоротних активів роблять запис:

Дебет 10 "Основні засоби";

Дебет 11 "Інші необоротні матеріальні активи";

Дебет 12 "Нематеріальні активи";

Кредит 423 "Дооцінка активів".

При проведенні уцінки в межах попередньо проведеної дооцінки необоротних активів на рахунках обліку відображається зменшення власного капіталу, що виник внаслідок дооцінки:

Дебет 423 "Дооцінка активів";

Кредит 10 "Основні засоби";

Кредит 11 "Інші необоротні матеріальні активи";

Кредит 12 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

Безоплатне отримання майна відображається таким бухгалтерським записом:

Дебет 10 "Основні засоби";

Дебет 12 "Нематеріальні активи";

Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

Кредит 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".

Зменшення власного капіталу, що виник внаслідок безоплатного одержання необоротних активів відбувається шляхом нарахування амортизації за безкоштовно одержаними необоротними активами:

Дебет "Відповідний рахунок витрат 9 класу";

Кредит 13 "Знос необоротних активів".

Одночасно:

Дебет 424 "Безоплатно одержані необоротні активи";

Кредит "Дохід від безоплатно одержаних активів".

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Облік нерозподіленого прибутку

Нерозподілений прибуток — це частина чистого прибутку, яка залишається після всіх його вилучень, що здійснюються за рішенням власників.

Утворення нерозподіленого прибутку супроводжується бухгалтерським записом:

Дебет 791 "Результат основної діяльності";

Дебет 792 "Результат фінансових операцій";

Дебет 793 "Результат іншої звичайної діяльності";

Дебет 794 "Результат від надзвичайних подій";

Кредит 441 "Нерозподілений прибуток".

Облік нерозподіленого прибутку ведеться на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". На цьому рахунку ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441 "Прибуток нерозподілений";

442 "Непокриті збитки";

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді";

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

Нерозподілений прибуток може бути використаний :

— на поповнення статутного капіталу;

— на поповнення резервного капіталу;

— на виплати дивідендів акціонерам (учасникам);

— на інші потреби.

При поповненні статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку складаються такі облікові записи:

1. На суму зареєстрованого збільшення статутного капіталу:

Дебет 46 "Неоплачений капітал";

Кредит 40 "Статутний капітал".

2. При погашенні заборгованості:

Дебет 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді";

Кредит 46 "Неоплачений капітал".

Дивіденди — це частина чистого прибутку, яка виплачується акціонерам (учасникам) відповідно до їх часток у статутному капіталі підприємства. Рішення при виплату дивідендів та загальну суму нарахування дивідендів приймається загальними зборами акціонерів (учасників). Нарахування дивідендів здійснюється кожному акціонерові (учасникові) залежно від його частки в статутному капіталі підприємства.

В бухгалтерському обліку такі операції відображаються записом:

1. Розподіл частини чистого прибутку для виплати дивідендів :

Дебет 441 "Прибуток розподілений";

Кредит 443 "Прибуток, використаний у звітному році".

2. При нарахуванні дивідендів :

Дебет 443 "Прибуток, використаний у звітному році";

Кредит 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами";

Кредит 641 "Розрахунки за податками" (субрахунок прибуткового податку на доходи громадян).

Нарахування дивідендів за простими акціями здійснюється лише за наявності нерозподіленого прибутку. Нарахування дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку, при його відсутності — за рахунок резервного фонду.

Для визначення суми нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду використовується


Сторінки: 1 2