Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Переоцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів

Залишкову вартість об'єктів основних засобів на дату балансу слід порівнювати із справедливою вартістю. Якщо вони відрізняються більше, ніж на 10%, то за П(С)БО 7 "Основні засоби" слід здійснювати їх переоцінку. Переоцінку основних засобів проводять фахівці — експертні оцінювачі або спеціалісти підприємства. Важливим є те, що за умови переоцінки хоча б одного об'єкта групи основних засобів слід здійснювати переоцінку усієї групи за справедливою вартістю, незважаючи на розмір відхилень вартостей інших об'єктів.

При переоцінці залишкової вартості об'єктів одночасно переоцінюється їх первісна вартість та знос. Для цього використовують індекс переоцінки (Іп):

Переоцінена первісна вартість об'єкта (ППВ) визначається таким чином:

ППВ = Первісна вартість х Індекс переоцінки

Переоцінена сума зносу (ПСЗ):

ПСЗ = Знос об'єкта, що переоцінюється*Індекс переоцінки

Якщо переоцінка об'єкта здійснюється вперше, то відображення її в обліку буде таким:

— дооцінка залишкової вартості буде відображатися у складі власного капіталу за кредитом рахунка 423 "Дооцінка активів";

— уцінка залишкової вартості відноситься до витрат періоду і відображається на рахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій".

Якщо підприємством проведена переоцінка групи основних засобів, то надалі, відслідковуючи тенденції зміни їх вартості, слід здійснювати корегування власного капіталу, визнавати доходи чи витрати за цими операціями.

У випадку дооцінки основних засобів, які раніше були уцінені, сума дооцінки зменшується на суму раніше проведеної уцінки і визнається як дохід. Різниця між сумою дооцінки та сумою попередньо проведеної уцінки призводить до зростання власного капіталу.

У випадку уцінки основних засобів, які раніше були до- оцінені, на суму попередньо проведеної дооцінки зменшується власний капітал, а різниця відображається у складі витрат звітного періоду.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Приклад. Первісна вартість обладнання складає 60000 грн., знос — 20000 грн. Термін його корисного використання складає 6 років. Справедлива вартість обладнання на дату балансу складає 80000 грн. Амортизація нараховується за прямолінійним методом.

У результаті дооцінки обладнання його первісна вартість зросла у 2 рази (80000/40000). Відповідно удвічі зросла первісна вартість обладнання та його знос.

Станом на 31.12.2003 р. підприємству слід зробити такі розрахунки, грн.:

Залишкова вартість — 60 000 - 20 000 = 40 000 Індекс переоцінки — 80 000 : 40 000 = 2 Переоцінена первісна вартість — 60 000 х 2 = 120 000 Сума дооцінки первісної вартості — 120 000 - 60 000 = 60 000 Переоцінена сума нагромадженого зносу—20 000 х 2 = 40 000 Сума дооцінки зносу — 40 000 — 20 000 = 20 000 Сума дооцінки залишкової вартості — 80 000 — 40 000 = 40 000 Розрахунок сум переоцінки обладнання проведемо у таблиці 6.14.

На дату першої переоцінки:

1. На суму дооцінки первісної вартості, грн.

Дебет 104 "Машини та обладнання" 60000

Кредит 423 "Дооцінка активів" 60000

2. На суму дооцінки зносу обладнання, грн.

Дебет 423 "Дооцінка активів" 20000

Кредит 131 "Знос основних засобів" 20000

За результатами наступної переоцінки станом на 31.12.2004 р. обладнання було уцінено до 32000 грн.

Необхідно визначити первісну вартість обладнання, суму нагромадженого зношення, а також скласти необхідні бухгалтерські записи, грн.

1. Сума амортизації за 2003 р. 80 000 : 4 = 20 000

2. Індекс переоцінки 36 000 : 60 000 = 0,6

3. Переоцінена первісна вартість 60 000 х 0,6 = 36 000

4. Сума нагромадженого зносу 20 000 + 40 000 = 60 000

5. Переоцінена сума нагромадженого зносу

60 000 х 0,6 = 36 000

6. Сума уцінки нагромадженого зносу 36 000 — 60 000 = - 24 000

7. Сума уцінки балансової вартості об'єкта

36 000 — 60 000 = - 24 000 Розрахунок сум переоцінки обладнання проведемо у таблиці 6.15.

Уцінку залишкової вартості в межах попередньо проведеної дооцінки відображаємо за рахунок додаткового капіталу, грн.:

Дебет 423 "Дооцінка активів"

Дебет 131 "Знос основних засобів" 24 00024 000

Кредит 104 "Машини і обладнання" 48 000

Якщо проведена уцінка перевищує попередню дооцінку, то різниця відноситься на витрати. Якщо після проведення уцінки проводиться дооцінки на суму, що перевищує уцінку, то така сума переоцінки визнається у складі інших доходів від звичайної діяльності.

Вартість основних засобів може зменшуватись через втрату корисності.

Зменшення корисності—це втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над його справедливою вартістю, яка не включає витрати на реалізацію активу.

Втрати від зменшення корисності включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу.

Якщо причини зменшення корисності об'єкта перестали існувати, сума відновлення корисності, що не перевищує суму попереднього зменшення корисності, відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу.

1. Відображення втрат від зменшення корисності за основними засобами, оціненими за первісною вартістю, грн.:

Дебет 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 25000

Кредит 131 "Знос основних засобів" 25000

2. Після усунення причин втрати корисності цих об'єктів у межах попередньої втрати корисності, грн.:

Дебет 131 "Знос основних засобів" 25000

Кредит 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 25000

6.10. Узагальнення інформації про основні засоби в облікових регістрах

Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, їх зносу, капітальних інвестицій, використовують журнал 4. Журнал 4 ведеться за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35. Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних та зведених облікових документів (акту приймання-передачі, внутрішнього переміщення, акту списання, розрахунку амортизації тощо).

У графах 3, 4 і 5 розділу І цього Журналу відображаються вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, а також сума здійсненої уцінки. У графі 6 розділу І Журналу відображається сума нарахованої амортизації та суми збільшення зносу необоротних активів внаслідок їх дооцінки та зменшення корисності.

У ІІ розділі Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію необоротних активів, вибуття внаслідок продажу, уцінки тощо).

Відомість 4.1 ведеться за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і призначена для аналітичного обліку капітальних інвестицій у розрізі витрат капітального характеру. У цій відомості також відображаються витрати на проведення модернізації, модифікації, дообладнання, добудови об'єктів, що призводить до збільшення первісно очікуваних вигод від їх використання.

6.11. Розкриття інформації щодо основних

^ * * "л і * *** *

засобів у примітках до фінансової звітності

Окремим елементом річної фінансової звітності є Примітки, в яких розкривається облікова політика підприємства та інформація щодо окремих елементів фінансових звітів. Вимоги до розкриття інформації про основні засоби в Примітках до фінансової звітності визначені у П(С)БО 7. Примітки не мають уніфікованої форми, і кожний може творчо підійти до їх складання.

У Примітках до фінансової звітності по кожній групі основних засобів наводиться така інформація: вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі методи амортизації, що застосовуються підприємством, і термін корисного використання (експлуатації); наявність та рух основних засобів у звітному році:

— первісна (переоцінена,) вартість та сума зносу на початок звітного року;

— первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих у результаті об'єднання підприємств;

— сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки;

— первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули;

— сума нарахованої амортизації;

— сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати в звітному періоді;

— інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу основних засобів;

— первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року.

У Примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація:

¦ вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження;

¦ вартість переданих у заставу основних засобів;

¦ сума капітальних вкладень на придбання і будівництво основних засобів за звітний рік;

¦ сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів;

¦ залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

¦ первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись;

¦ залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу;

¦ первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.

Якщо в звітному періоді проводилася переоцінка основних засобів, необхідно розкривати в Примітках зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

Крім того, бажано розкривати в Примітках наступну інформацію щодо переоцінки основних засобів:

— базу, застосовану для переоцінки активів;

— дати чинності переоцінки;

— залучення незалежного оцінювача;

— сутність будь-яких показників, що застосовувалися для визначення відновлюваної вартості.

У примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться сума курсових різниць у зв'язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності дочірніх підприємств.