Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 612

УДК 612.017+796

Зюзін В.О., Зінченко Т.М., Цебржинський О.І., Кисельов А.Ф., Зюзін Д.В.

ІМУНОКОРЕКЦІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ В СПОРТІ ЯК ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ

У роботі викладені питання профілактики і корекції порушень імунної системи при заняттях спортом як методу підвищення фізичної працездатності та зняття втоми в спортсменів, збереження здоров'я та підвищення спортивних результатів. Обґрунтовано застосування імунофармацевтичних препаратів при фізичних навантаженнях у комплексі з іншими методами реабілітації.

Ключові слова: імунокорекція, спорт, здоров'язберігаюча технологія.

В работе изложены вопросы профилактики и коррекции нарушений иммунной системы при занятиях спортом как метода повышения физической трудоспособности и снятия усталости у спортсменов, сохранения здоровья и повышения спортивных результатов. Обосновано использование иммунофармацевптических препаратов при физических нагрузках в комплексе с другими методами реабилитации.

Ключевые слова: иммунокоррекция, спорт, здоровьесохраняющая технология.

At this work there're issued questions of prophylaxis and correction of immune system troubles in sports as method ofincreasing physical disability and withdrawal fatigue, keeping health and increasing of sports results. There is justified the using of immunopharmaceptic drugs in physical activity in complex with other methods of rehabilitation.

Key words: immunotherapy, sports, healthkeeping technology.

Актуальність теми. Надмірні фізичні і психічні перевантаження, нерегламентоване застосування фармакологічних препаратів різко збільшили кількість імунозалежних захворювань у спортсменів. У спортивній медицині виникла проблема імуно- реабілітації і необхідність у знанні принципів і засобів їх корекції [8; 12]. Імунодефіцитні стани характеризуються зниженням функціональної активності основних компонентів системи імунітету. Це приводить до порушення захисту і проявляється підвищенням інфекційної захворюваності спортсменів [5; 8; 15; 16].

Безконтрольне застосування фармакологічних препаратів приводить до формування і активації патологічних процесів у організмі і порушенням імунного статусу [3; 13].

Аналіз останніх досліджень і публікацій В умовах спортивних перевантажень пріоритетного значення набуває комплекс патогенетично обумовлених заходів, об'єднаних поняттям реабілітації. У спорті кінцева мета реабілітації - соціальна інтеграція спортсмена, що забезпечує успішність його професійної діяльності [5].

Застосування відновлювальних засобів повинно мати системний характер. Під системою відновлення в спорті слід розуміти комплекс засобів різної дії, направлених на прискорення відновлювальних процесів [3].

У спорті виділяють дві основні форми дії на відновлювальні процеси: відновлення спортивної працездатності в процесі тренування з великим навантаженням і змагальної боротьби, відновлення спортсменів після перенесених захворювань, травм, фізичного перенапруження. У даному випадку відновлення правильніше називати терміном реабілітація [3; 13].

Основні засоби відновлення поділяють на чотири великих групи: педагогічні, психологічні, природні і медико-біологічні. Однак для відновлення і реабілітації спортсменів перелічених методів у цей час недостатньо, навіть за умови постійного вдосконалення методики тренування. Екстенсивне зростання обсягів та інтенсивності тренувальних навантажень може негативно позначатися на психічному та фізичному стані спортсмена, його імунологічній резистентності, призвести до глибокої стадії стомлення (перетренованості), до стану імунодепресії та погіршення спортивної результативності [11; 15]. Тому питання, пов'язані з проблемою відновлення як складової і невід'ємної частини тренувального процесу, належать до категорії найбільш актуальних у спортивній науці і практиці. Одним з основних направлень профілактики і відновлення порушень здоров' я і спортивної форми спортсменів є сучасні медико-біологічні засоби, у тому числі і фармакологічна корекція. Враховуючи специфіку спортивної діяльності, для досягнення цієї мети пред'являється ряд вимог, основними з яких є: мінімальна токсичність, можливість багаторазового застосування, необхідний час настання та утримання ефекту, відсутність негативного ефекту в майбутньому.

Фармакологічні засоби, що використовуються медиками для відновлення розумової і фізичної працездатності в екстремальних умовах, використовуються ними в спортивній медицині [11]. Арсенал засобів медикаментозної дії на імунну систему достатньо широкий. Практично кожен лікарський препарат діє на фізіологічні системи організму (вітаміни, мікроелементи, адаптогени і тонізуючі засоби) і неминуче викликає імуно- реактивність.

На імунну систему мають суттєвий вплив і лікарські препарати з високою вибірковістю основних ефектів. Проте є лікарські засоби, для яких дія на системи імунореактивності є основною. З певною долею умовності їх можна розділити на препарати екстраімунної і власне імунної терапії.

Дія препаратів екстраімунної терапії (опосередкованої імунотерапії) направлено на поліпшення загального стану організму та обміну речовин, усунення причин, викликаних дисфункцію імунної системи. При власне імунній терапії застосовують препарати, ефекти яких направлені на покращення функціонування імунної системи. Засоби такої терапії використовуються для стимулювання або супресії імунореактивності, корекції дисбалансу різних ланок імунітету, компенсації порушень імунореактивності, профілактики розвитку синдромів імунної недостатності [9; 10; 14; 17; 18; 19; 20]. На даний час імунокорегуюча терапія і імуно- реабілітація стали широко застосовуватися в комплексному лікуванні і реабілітації різних патологічних станів. Без імунофармакологічних засобів неможливо досягти суттєвого ефекту при імунній дисфункції. Призначення імунофарма- кологічних препаратів повинно проводитися з врахуванням їх конкретного впливу на різні ланцюги імунної системи, для чого необхідне попереднє вивчення стану імунної системи, визначення ступеня і характеру її порушення. Відбувається постійне розширення арсеналу імунологічних методик, які дозволяють чітко оцінювати різні етапи імунної відповіді організму [2].

У ході імунологічного обстеження виявляється ступінь відхилення тих чи інших показників від нормального рівня, що дозволяє обґрунтовано обрати конкретний препарат, який діє на ту чи іншу точку прикладання в імунній системі, визначити його дозу та схему застосування. Практично всі препарати, що мають вплив на імунітет і дозволені до медичного застосування, можуть бути використані при лікуванні імунних дисфункцій у спортсменів [2].

Найбільш простим, економним і доступним методом імунокорекції є використання


Сторінки: 1 2 3