Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 659

УДК 659.4:355.1(477)

Ільницька У.В., Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут Паблік Рилейшнз (PR) Збройних Сил України: особливості становлення та функціонування в демократичній державі

У статті обґрунтовується необхідність становлення та розвитку інституту PR Збройних Сил України як елементу демократичної правової держави. Паблік Рилейшнз розглядається як багатокомпонентна та поліаспектна система комунікацій; аналізується досвід PR в арміях західних країн; висвітлюються теоретико-методологічні засади; формулюються основні напрямки та завдання Паблік Рилейшнз Збройних Сил України.

In the article the idea of necessity of the formation and development of the institute PR of the Armed Forces as the attribute of the democratic state is substantated. PR is observed as manycompounded and polyaspected system of communication. The experience of PR in the western armies is analysed. The problems of theoretical-methodological questions, directions and tasks of PR of Armed forces of Ukraine are discovered and cleared.

Постановка та актуальність проблеми. Осмислення досвіду політичного функціонування силових структур, Збройних Сил (ЗС) зокрема, як в нашій державі, так і за її межами, переконливо доводить, що однією з умов ефективного функціонування структури та адекватного сприйняття її громадськістю є позитивно сформований політичний імідж організації та налагоджена співпраця із населенням з метою досягнення взаєморозуміння та співробітництва. Крім того, демократизація суспільства вимагає більшої відкритості Збройних Сил, впровадження нових форм контактів Міністерства оборони із населенням, співробітництва структури з державними установами та неурядовими організаціями, формування інституту цивільного контролю над Армією та налагодження ефективної взаємодії між Збройними Силами та громадськістю. У межах вирішення цих завдань особливої актуальності набуває використання засобів, методів та прийомів інноваційної для українських Збройних Сил технології Паблік Рилейшнз (Public relations) - багатокомпонентного засобу комунікації, спрямованого на забезпечення діалогових відносин між Армією та населенням, стимулювання громадської активності, підвищення авторитету й довіри та формування громадської думки в бажаному напрямку.

Виникнення, формування та розвиток інституту Паблік Рилейшнз (PR) зумовлений зміцненням демократичних засад суспільства, в якому людина сприймається як індивідуальність, особистість, і формування громадської думки відбувається лише шляхом переконування, а не примусу, диктату та застосуванням командно- адміністративних методів, що характерне для тоталітарних режимів.

В умовах демократії та інтенсивного розвитку громадянського суспільства виникає об'єктивна необхідність в створенні нової атмосфери відносин між Збройними Силами та населенням, у впровадженні принципово нових підходів до здійснення політичної комунікації та в формуванні моделі взаємовідносин, яка базується на засадах прозорості, відкритості, поінформованості, достовірності, ясності та компетентності. Успішну реалізацію цих завдань забезпечує Паблік Рилейшнз, мета якого - налагодження двостороннього спілкування структури та громадськості для виявлення споріднених інтересів і досягнення взаєморозуміння. Ціль PR - створення та підтримання позитивного іміджу; формування громадської думки; робота з населенням з метою інформування, пояснення, роз'яснення основних засад та принципів функціонування структури; передбачення та подолання криз; лобіювання інтересів тощо.

Глобальність завдань, які вирішує Паблік Рилейшнз у контексті відносин організації та громадськості дає підстави говорити про необхідність широкого використання PR- технологій в комунікативній політиці Збройних Сил України, створення концептуальних засад для впровадження інновацій та адаптацію до українських реалій світового досвіду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні, на жаль, спостерігається недооцінка інституту Паблік Рилейшнз в Збройних Силах України. Відсутня чітка стратегія його становлення та розвитку. Залишається невирішеною проблема підготовки спеціалістів-професіоналів. Актуальною є потреба в науково розробленій та науково обґрунтованій концепції комунікативної діяльності Збройних Сил з метою формування позитивного іміджу структури.

Слід відзначити, що у вітчизняній науці проблема становлення та розвитку інституту Паблік Рилейшнз в Збройних Силах практично не досліджувалась. Відсутні грунтовні наукові праці, в яких би глибоко та всебічно висвітлювались концептуально-категоріальні й технологічні основи PR в Збройних Силах.

Окремі теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми представлені в дослідженнях Почепцова Г., Бебика В., Королько В., Тихомирової Є., Леонтьєвої Л., Литвиненко О. Проте у відзначених роботах тема позбавлена комплексного висвітлення, відсутній системний підхід до проблеми.

Мета та завдання дослідження. Актуальність проблеми вимагає постановки наступних завдань: розглянути інститут зв'язків з громадськістю в Збройних Силах як складну багатокомпонентну й поліаспектну систему комунікації, виявити його сутність, зміст та особливості; визначити стратегію Паблік Рилейшнз в армії України; науково обґрунтувати методологічні засади, напрями та завдання PR в Збройних Силах; проаналізувати досвід становлення, функціонування та розвитку інституту зв'язків із громадськістю в арміях західних демократичних держав; визначити шляхи та методи впровадження досвіду та адаптування його до українських реалій.

Основний виклад. Зв' язки з громадськістю в Збройних Силах є новою для України формою оптимізації стосунків Армії та населення, адекватних принципам сучасної демократії. Інститут Паблік Рилейшнз в Збройних Силах знаходиться на початкових етапах становлення і, слід зазначити, що його розвиток відбувається доволі повільно та невпевнено. Це зумовлено впливом таких факторів, як відсутність нормативно-правової бази; незначний досвід; побоювання привернути увагу громадськості до суперечливих питань, проблем та кризових ситуацій; особливості політичної культури, пов' язані з певним відчуженням народу від політики; а також несформованість громадянського суспільства і, як наслідок, відсутність попиту на розвинену систему комунікацій Збройних Сил з громадськістю. Фахівці зазначають, що саме формування громадянського суспільства вимагає наближення силової структури до населення та налагодження прямих та зворотних зв'язків.

Досвід країн розвиненої демократії, де інститут PR в Збройних Силах досягнув


Сторінки: 1 2 3 4