Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 726

УДК 726.95(091) 

Малина В. 

STAVROS & LOGOS

Тягла хресторобська практика в Україні спричинила появу національної ставрології. Остання, збагачуючи сакральне мистецтво і моральне богослов'я, має стати науковим підґрунтям і передумовою відродження релігійного пам'ятникарства. Нині кожен багатовіковий християнський лапідарій сприймається на кшталт кам'яної Біблії. Ставротворенням перекодовуються мовні аспекти потенцій, закладені у структурі богослов'я. Хрестотворення тотожне мовленню і є загальною сферою знань, у першому випадку, ставрології, у другому - лінгвістики. Основою ставрології має служити лише теологія.

Ключові слова: теологія, екуменічний хрест, stavros, хресторобство, став- рологія, народна церква.

Беспрерывное выделывание крестов в Украине стало причиной формирования национальной ставрологии. Последняя, обогащая сакральное искусство и нравственное богословие, должна стать научной основой и предпосылкой возрождения религиозного памятникарства. Ныне каждый древний христианский лапидарий воспринимается как каменная Библия. При помощи каменного креста перекодируются языковые аспекты творческих потенций, изложенные в структуре богословия. Крестоделание тождественно говорению и является общей сферой знаний, в первом случае, ставрологии, во втором - лингвистики. Основой «слова о кресте» может быть исключительно теология.

Ключевые слова: теология, экуменический крест, stavros, крестоделание, ставрология, народная церковь

Uninterrupted cross-crafting is Ukraine has caused formation of national staurology. The latest, completing sacral arts and moral theology, has to become scientific basis and precondition for renaissance of religious memorial crafting. Currently every ancient Christian lapidary is interpreted as the stone Bible. Stourocrafting is recording linguistic aspects of potentials meant in theological structures. Cross-crafting is identical to parole, this is a colligating hemisphere of knowledge, in the first instance - of staurology, and in the second - of linguistics. Theology can exclusively function as staurology basic.

Key words: theology, ecumenical cross, stavros, cross-crafting, staurology, folk church. Людина протягом тисячоліть давала через Бога імена всім без винятку речам, предметам і явищам. Уречевлений таємний шепіт вітру в дібровах, оживлений дзюркіт гірського джерела, упредметнений гуркіт з неба внаявлювали, з одного боку, сутність Творця; з іншого - ставлення людини до Його образу і діянь.

Богова практика одухотворювалася вродженою людською допитливістю, уявою і фантазією; так з'явилися логічно впорядковані колективні знання й уміння. Первопоштовхом до пізнання перво- причини і первосмислів існування людей в едемі стало їх невситиме бажання доторкнутися до матерії Первочоловіка, розгледіти того, то вдихнув у нього життя.

Первогріх перволюдей скоро поширився на землі, і Господь, як свідчить Св. Письмо, через спокутну смерть власного Сина дає чоловіцтву реальний шанс на спасіння всіх і кожного.

Знаряддям розплати людини за скоєні гріхи Передвічний визначає stavros, на якому розпинали злочинців у Римі за відступництво.

Чому саме стовп з перебоїною став причиною скону Богочоловіка і духовним інструментом порятунку всіх прилучених до Христової віри? Можливо тому, що хрест був завчасно припасований до форм і пропорцій людського тіла. Чи не тому головним знадобом Божої прихильности для вірянина стає stavros у відповідних формах і мовних зворотах?

Маємо говорити про stavros з антитетичних позицій, коли той чи інший аспект висловлювання з приводу глобального чи то регіонального ставротворення не відкидає догматичне богослов'я, а лише протидіє бездоказовому за видом пізнанню. При аналізі корпусу кам'яних хрестів на великих симетріях дослідник не повинен віддавати перевагу тим чи іншим типам хрестокаменя. Ставролог зобов'язаний зрозуміти і публічно пояснити причини протиборств форм і функцій у кам'яному хресторобстві, як на міжконфесійному ґрунті, так і в межах релігійних громад на спільних етнічних територіях.

Нарешті, говорячи про stavros, варто звернутися до прообразу ветхозавітного, тобто горизонтально зорієнтованого хреста - давньоєврейського ідеографа космічних обширів. Просторово це «лежаче перехрестя» сприймається як коріння екуменічного хреста, а за смислами - як пластичний образ Старого Заповіту.

Християнство важко зрозуміти без знання поганських вірувань іудеїв. Саме до стовбура древа багатобожжя був прищеплений «монотеїстичний» зачаток стебла з листям, що згодом проріс розсохою - перехрестям на язичницькому слупі. З того часу стовп з поперечиною трансформувавсь у stavros - знаряддя спокутної смерти Спасителя.

У зв'язку з різними проявами глобалізації суспільного життя актуалізується проблема когерентности загального й поодинокого, національного й етнорегіонального; взаємодії вселенської церкви та її деномінацій, образу екуменічного хреста та його місцевих варіантів.

Чому, виникає логічне запитання, stavros не був інкорпорований в інші традиції разом з образом старозавітного хреста? Чому не було спроби приживити перехрестя на язичницькі вертикалізовані камені тільки-но християнизованих етноспільнот? Можливо є сенс змістово зчепити національно-територіальні міфологічні комплекси з догматичним християнським віровченням, відтворивши екуменічну церкву. Адже Христова релігія успішно розкриває взаємодію людей з Богом саме через поліконфесійність; через багатоголосся розкриваться церква перед Троїчним Богом і Його вірними. Що більше з'являється думок про знаряддя спокутування, то коротшим виявляється шлях до осягання смислів людської буттєвости.

У християнстві, як і в будь-якому зовнішньому вияві сутности предметів, немає нічого, крім відмінностей. Господь Бог - єдиносутній, але й багатовимірний, багатозначний, багатоликий, багатойменний. Він - скрізь і ніде; для всіх і для кожного.

Stavros - це Його пластична метафора, інакомовний образ. Кам'яні хрести в Україні є тисячолітньою містичною оповіддю про наші зустрічі з Ним.

Вивчаючи протягом тривалого часу кам'яні хрести, ми не ставили на меті започаткувати у третьому тисячолітті по Р. Хр. Екзотичну для України і всієї християнської спільноти галузь наукових знань - ставрологію;


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наступні 7 робіт по вашій темі: