Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 378

УДК 378.013,2:81'243 

Гришкова Р.О.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ У НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Статтю присвячено проблемі впровадження європейських освітніх стандартів у навчання іноземної мови. Автор наголошує на необхідності змін не тільки підходів до вивчення мови й методики її викладання, але й самосвідомості студентів, формування в них навичок самооцінки й самоконтролю.

Ключові слова: європейські освітні стандарти, підхід до навчання, ситуативне моделювання, самооцінка, самоконтроль.

Статья посвящена проблеме внедрения европейских образовательных стандартов в обучение иностранному языку. Автор подчеркивает необходимость изменений не только подходов к изучению языка и методики его преподавания, но и самосознания студентов, формирования у них навыков самооценки и самоконтроля.

Ключевые слова: европейские образовательные стандарты, подход к обучению, ситуативное моделирование, самооценка, самоконтроль.

The article is devoted to the problem of implementation of European educational standards in teaching foreign languages. The author underlines the necessity of changes not only in teaching approaches and methodology but also in students' self- consciousness, forming in them skills of self-assessment and self-control.

Key words: European educational standards, teaching approach, situational modeling, self-assessment, self-control. Серед багатьох проблем, що стоять перед сучасною освітою, її відповідність європейським освітнім стандартам є визначальною, оскільки саме вона створює умови для інтеграції України у світовий освітній простір.

За роки незалежності української держави окреслено нові пріоритети розвитку освіти, створено нову нормативно-правову базу, прийнято низку законів щодо освітнього циклу. Подальшому поглибленню демократичних засад, упровадженню сучасних форм навчання, адаптації вітчизняної системи освіти до ринкових умов, забезпеченню відповідності рівня підготовки випускників українських вищих навчальних закладів європейським освітнім стандартам сприяють виконання Законів України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2001), дотримання положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст.

Одним з найважливіших і пріоритетних завдань Національною доктриною розвитку освіти в Україні визначено створення спільного мовного простору, що змусило приділити велику увагу розв'язанню проблеми вивчення мов на всіх рівнях, формуванню міжкультурного підходу на противагу монокультурному в навчанні мов, в основу якого покладено підготовку молоді до практичного використання іноземної мови в професійній діяльності, у міжнародному та міжетнічному спілкуванні.

Реформування вищої школи України в контексті Болонського процесу зумовлює необхідність удосконалення й підвищення рівня якості мовної освіти, оскільки без володіння студентом принаймні однією іноземною мовою неможливо забезпечити виконання основних положень Болонської декларації: адаптація до норм і стандартів європейського освітнього простору, мобільність, професійна конкуренція матимуть місце лише за умови знання випускниками університетів іноземної мови та сформованих навичок комунікативної поведінки у відповідних ситуаціях академічного, професійного та повсякденного спілкування.

Європейські освітні стандарти закріплені Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, документом, що регулює вивчення, викладання, оцінювання знань за європейською шкалою (2001) [1]. В Україні з 2005 р. вищі навчальні заклади нефілологічного профілю послуговуються Програмою з англійської мови для професійного спілкування (АМПС), розробленою на основі Рекомендацій Ради Європи.

Питанням упровадження європейських освітніх стандартів у навчально-виховний процес вищої школи приділяється багато уваги з боку вітчизняних педагогів (Г.О. Козлакова [4-6], С.Ю. Ніколаєва [7], О.О. Першукова [8] та ін.), філософів (К.В. Корсак [2], В.Г. Кремінь, В.П. Андрущенко), культурологів (М.М. Закович [3]) та представників інших наук. Водночас існуючі протиріччя між традиційними та новими підходами до навчання іноземної мови, переміщення акцентів у бік домінування навчання усного мовлення на шкоду писемному мовленню, нехтування індивідуальними потребами студентів нефілологічних спеціальностей у плані оволодіння ними іноземною мовою зумовили вибір теми нашого дослідження. Мета даної статті - виявити специфіку імплементації європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей.

Завданнями статті передбачається:

охарактеризувати європейські освітні стандарти в навчанні іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей;

виявити перепони на шляху імплементації європейських освітніх стандартів у навчання професійної англійської мови;

визначити способи впровадження європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови за професійним спрямуванням.

В одному із основних принципів Загально - європейських Рекомендацій з мовної освіти говориться, що «лише шляхом кращого оволодіння сучасними європейськими мовами можна полегшити спілкування та взаємодію між європейцями з різними рідними мовами заради підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і співпраці, та подолати упередження й дискримінацію» [1, с. 17].

Серед європейських мов найпоширенішою є англійська мова, і не тільки тому, що нею розмовляють 56 мільйонів британців; вона набула статусу мови міжнародного співробітництва та міжкультурного спілкування завдяки своїй універсальності, попиту з боку ділових людей, бізнесових кіл, молоді тощо. Поширення міжнародного впливу Сполучених Штатів Америки, країни, яка також послуговується англійською мовою як мовою перших поселенців - вихідців з Великої Британії, сприяє розповсюдженню англійської мови серед широких верств населення не тільки Європи чи Америки, а й усього світу.

Імплементація європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови студентів нефіло- логічних спеціальностей передбачає оволодіння ними такими навичками спілкування, які дозволили б їм вільно почуватися та працювати в іншомовному середовищі. За європейською шкалою це рівень В2+ - компетентний користувач. Відповідно до цього рівня випускники вищих навчальних закладів нефілологічного профілю повинні вміти: читати й повністю розуміти англомовні тексти професійного спрямування, вести переговори з англомовними партнерами без перекладача, розмовляти по телефону, спілкуватись електронною поштою, заповнювати аплікаційні форми, писати звіти, рекомендації, інструкції до використання, вести робочу документацію англійською мовою та багато іншого.

Для того, щоб навчити цього студентів- нефілологів, які не


Сторінки: 1 2 3 4