Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 338

УДК 338.012

КАЛДА К. О., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

ВІДМІННІСТЬ МІЖ ПОНЯТТЯМИ СТРАТЕГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ І ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

У даній статті охарактеризовано поняття логістичної стратегії та стратегічної логістики, визначено їх взаємозв 'язок та відмінність між ними. Визначено місце стратегічної логістики у логістичній системі підприємства, місце логістичної стратегії у системі планування компанією довгострокових конкурентних цілей та розглянуто вплив логістичних процесів на формування корпоративної та логістичної стратегій підприємства.

The concept of logistic strategy and strategic logistic is described in this article, their intercommunication and difference between them are detrermined. The place of strategic logistic in the logistic system of enterprise, place of logistic strategy in the system of long-term competitive aims of company planning are determined and logistic processes influence on the corporate and logistic strategies of enterprise formation is considered.Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями

Для того, щоб зайняти конкурентоспроможну ринкову нішу, підприємству необхідно займатися не лише своєю поточною діяльністю, але й думати про майбутнє, тобто ставити перед собою цілі, завдання, що носять довгостроковий стратегічний характер. В наш час діяльність великої кількості компаній зв'язана з логістичною, тому доречним є виокремлення стратегічної логістики, що займається управлінням потоковими процесами на перспективу та вивчає основні види стратегій, які використовує підприємство для отримання бажаних результатів. Поряд з виробничою, маркетинговою, фінансовою стратегіями важливу роль відіграє логістична стратегія підприємства.

Не варто плутати поняття логістичної стратегії та стратегічної логістики, які пов' язані між собою, однак відрізняються один від одного за своєю сутністю. У даній статті ми спробуємо порівняти між собою дані визначення і показати їх спільні та відмінні риси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

На сьогоднішній день корпоративними стратегіями підприємства та логістичними стратегіями зокрема займається велика кількість провідних вчених, таких як В.І.Сергєєв [3], А.Н.Родніков [5], А.І.Семененко [6], Джеймс Р.Сток, Дуглас М.Ламберт [2], Т.В. Алєсінська [1] та інші. Стратегічну логістику як науку виділяє незначна кількість вчених, однак цією проблемою також активно займаються. Наприклад, Проценко І.О. написав книгу, яка так і називається "Стратегічна логістика", у якій він охарактеризував дане поняття.

Невирішена раніше частина загальної проблеми

На даному етапі ще не всі компанії до кінця розуміють визначення поняття логістичної стратегії, тому й використовують даний вид стратегії не повною мірою. Логістика, хоча є досить молодою наукою, але активно застосовується у процесі діяльності. Однак, таке поняття як стратегічна логістика залишається не до кінця зрозумілим. Підприємницькі організації не мають достатньої інформації щодо того, яким чином найбільш ефективно використовувати логістичну стратегію для досягнення переваг та що саме вивчає наука стратегічна логістика.

Метою даної статті є охарактеризувати поняття стратегічної логістики та логістичної стратегії, визначити їх взаємозв'язок та відмінні ознаки.

Основний матеріал

Логістика є однією з важливих складових розвитку тої чи іншої бізнес-структури. Результатом логістичної діяльності є насамперед формування, перетворення товарних та матеріальних цінностей для задоволення потреб споживачів, отримання максимально можливих прибутків з мінімальними затратами ресурсів. Можна сказати, що використання логістики дозволяє компанії досягти максимально можливого успіху від своєї діяльності. Однак, навіть досягнувши поставлених цілей, будь-яка господарська одиниця через певний проміжок часу зрозуміє, що цього недостатньо для того, щоб зайняти стабільну конкурентоспроможну нішу на ринку. Можливо, при відсутності інших компаній-конкурентів, було б достатньо ставити перед собою короткострокові цілі та задовольняти свої потреби лише з допомогою їх досягнення. У наш час, коли на ринку існує величезна кількість компаній, що займаються найрізноманітнішою діяльністю, виживає лише найсильніший. Усі завдання та плани, що їх ставить перед собою та чи інша господарська одиниця, обов' язково повинні носити довгостроковий стратегічний характер. Тому, на нашу думку, доцільним буде стверджувати, що компанії, що займаються логістичною діяльністю, для досягнення цілей керуються принципами не просто логістики, а так званої стратегічної логістики.

Проценко І.О. у своїй книзі "Стратегическая логистика" дає визначення даному поняттю, а саме [4]:

Стратегічна логістика - це наука та господарська практика стратегічного розвитку організації та управління економічними потоками, що мають відповідну просторово- часову протяжність, а також їх оптимізація в системі суспільного відтворення, направлена на підвищення рівня та якості обслуговування споживачів при мінімальних сукупних витратах.

Якщо логістика являє собою важливу складову розвитку бізнес-одиниці на сьогоднішній день, то стратегічна логістика є важливою складовою стратегічного розвитку підприємства, тобто вивчає процеси, що відбудуться у майбутньому (рис. 1). Отже, стратегічна логістика - це наука, яка вивчає організацію розробки стратегічних планів, рішень, програм розвитку будь-якої господарської одиниці щодо управління поставками сировини, матеріалів, продукції для досягнення максимального прибутку та успіху з найменшими витратами у довгостроковій перспективі. Стратегічна логістика вивчає бажаний стан бізнес-системи у майбутньому та шляхи його досягнення. Поняття логістики та стратегічної логістики є тотожними, з тією лише відмінністю, що логістика вивчає усі логістичні процеси, що відбуваються всередині фірми та під час її взаємодії з партнерами у ланцюзі поставок, а стратегічна логістика розглядає ті ж процеси,однак з погляду розв'язання стратегічних задач на базі використання потенціалу логістичної системи, що дозволяє досягати поставлених довгострокових цілей компанії.

В економічній літературі набагато частіше за поняття стратегічна логістика зустрічається визначення логістична стратегія. Безумовно, дані поняття є пов'язаними


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі: