Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аудит у комп'ютерному середовищі

Аудит у комп'ютерному середовищі

План

1. Вплив комп’ютерної техніки на ефективність проведення аудиту

2. Методика проведення аудиторської перевірки в умовах комп’ютерної обробки даних

3. Класифікатори економічної інформації, їх види і призначення в аудиторській перевірці.

4. Процес аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи

Вплив комп'ютерної техніки на ефективність проведення аудиту

Комп'ютеризація є однією з найважливіших стадій науково-технічного прогресу. Комп'ютеризацію пройшли найбільш розвинені країни Заходу, окремі країни третього світу, держави Східної Європи, включаючи і Україну.

Інтенсивний розвиток електронно-обчислювальної техніки і технологій дав значний вплив на ефективність аудиту і вдосконалення його методів. З'явилась можливість не тільки розрахунку, але й перевірки показників ділової активності, фінансової стійкості короткострокової і довгострокової перспективи, ліквідності і платоспроможності, оцінки рентабельності активів та капіталу. Необхідно зауважити, що облікові системи, які застосовують у комп'ютерному середовищі, сприяють проведенню аудиторських перевірок із використанням їх у комп'ютерній мережі клієнтів.Такий прийом методики аудиту із застосуванням комп'ютерів відомий під назвою «CAATs-Computer — Assisted Audit Techniques» [19,с. 120].

Існують дві складові даної програми, які використовуються при внутрішньому аудиті:

1. Програмне забезпечення аудиту.

2. Контрольні дані.

Перша комп'ютерна програма використовується для перевірки змісту файлів клієнта; друга — з метою перевірки функціонування комп'ютерних програм клієнта.

Щоб зробити достовірні висновки згідно з цією програмою, необхідно аудитору оволодіти технічними знаннями обробки данних.

З метою оволодіння методики застосування програмного забезпечення з аудиту можна використати аналітичну перевірку, за допомогою якої розглянути записи клієнта, які збираються у файлах комп'ютера, або скористатись методом контролю, що свідчить про законність, достовірність, повноту та якість результатів перевірки записів у облікових регістрах.

Більшість економістів вважають, що комп'ютер в аудиторській практиці використовується в основному з метою здійснення аналітичних, розрахункових та інших процедур.

Так, Б.Ф. Усач поділяє цю думку і вважає, що вітчизняні аудитори широко використовують комп'ютерну техніку і спеціальні програмні засоби для виконання аналітичних процедур [28, с.178].

На думку професорів С. Ф. Голова, С. Я. Зубилевича, В.С. Рудниць- кого «аналітичні процедури необхідно здійснювати на початковій стадії аудиту з метою оцінювання показників фінансової звітності» [28, с.178].

Практики-економісти вважають, що комп'ютерна техніка використовується переважно з метою ведення обліку за допомогою спеціальних програм.

Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 401 «Аудит в середовищі комп'ютерних інформаційних систем» передбачено, що мета і галузь діяльності аудитора не змінюється, коли йдеться про перевірку середовища електронної обробки данних, однак, прикладна програма може поставити аудитора перед необхідністю використання комп'ютера як засобу контролю. Ці різноманітні варіанти використання комп'ютера відомі як «Методи аудиту при сприянні комп'ютера (МАСК)» (дод. 23).

На якість прийняття рішень в аудиторському процесі і підвищення інформаційного забезпечення впливають такі обставини:

• збільшення кількості факторів, які враховуються аудитором при

дослідженні поставлених проблем;

• поглиблення аналізу господарських операцій,що здійснюються аудитором при перевірці;

• чітке і досконале формування висновків аудитора.

Забезпечення цих вимог потребує комплексності технологій і впровадження електронної обробки даних, які впливають на перспективність аудиторської перевірки.

Комп'ютерні технології обробки інформації в аудиторському процесі сприяють удосконаленню інтелектуалізації аудиту та науковому обгрунтуванню його висновків.

Ці методи необхідно використовувати із залученням всіх відомих типів конфігурацій комп'ютерів. Необхідність використання даного методу виникає тоді, коли відсутні вхідні документи, неможливо повністю простежити здійснення всіх операцій і коли ефективність аудиту поліпшується за рахунок спеціальної комп'ютерної аудиторської програми.

Міжнародний стандарт аудиту 401 «Аудит в середовищі комп'ютерних інформаційних систем» розглядає два його методи:

• програмне забезпечення контролю;

• тестуваня.

Програмне забезпечення контролю складається з ряду комп'ютерних програм, які аудитор використовує як частину процедур перевірки, що обробляють контрольні тести системи обліку.

Перевірку методом тестування використовують під час проведення процедур контролю (дод. 24).

Програмним забезпеченням аудитора при аудиторській перевірці є: програми бухгалтерського обліку, юридична база даних, програми аналізу діяльності підприємства, довідники різних ставок податків, курсів валют програми складання звітності та інші свідчення.

Бухгалтерські програми допомагають при аудиторській перевірці. Характерні риси цих програм наведені в табл. 9.1.

Таким чином, у табл.9.1 наведені характерні риси бухгалтерських програм та їх зміст.

Отже, використання комп'ютерної техніки в аудиті скорочує терміни аудиторського процесу і підвищує його вплив на результати діяльності підприємства.

Методика проведення аудиторськоїперевірки в умовах комп'ютерної обробки даних

Комп'ютерна обробка даних забезпечує автоматизоване збирання і обробку інформації, необхідної для оптимізації управління в різних сферах діяльності.

Вдосконалення аудиторської роботи відповідно до вимог ринку певним чином залежить від комп'ютеризації облікових та аналітичних систем, автоматизованого видавання документів та їх збереження.

Найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми є чітка, своєчасна і достовірна методика перевірки кожного об'єкта бухгалтерського обліку.

З метою перевірки окремих розділів обліку застосовується методика, яка наведена в табл. 9.2.

Виконання перших п'яти етапів перевірки плану треба проводити за допомогою заповнення анкетних листів, які забезпечують швидкий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства і стану облікової політики загалом.

Аудит за напрямами обліку потрібно проводити за допомогою програми ТУРБО Бухгалтер версії 5, в якій за допомогою інтерфейсу Windows-98 аудитор формує в одному вікні звіт по журналу господарських операцій в розрізі рахунків бухгалтерського обліку. Для кожного робочого листа є перелік можливих помилок. При виявленні помилки аудитору потрібно ввести у робочий документ зміст проводки із журналу господарських операцій.

Вказані процедури будуються за такою схемою:

При складанні аудиторського висновку аудитор використовує стандартні форми. Робочі листи аудитора і анкети слугують основою для складання аналітичної частини висновку.

Отже, методика проведення аудиторської перевірки в умовах комп'ютеризації є основним напрямом удосконалення аудиту.

Класифікатори економічної інформації, їх види і призначення в аудиторській перевірці

На різних рівнях управління народним господарством системність економічної інформації забезпечується класифікаторами економічної інформації. За їх допомогою об'єкти систематизують за класифікаційними групами, їх ознаками і кодовими позначеннями. Структурна побудова класифікатора залежить від завдань, які вирішуються при застосувані електронно-обчислювальних машин. При автоматизованій системі обробки інформації вони надають економічним номенклатурам однозначності за допомогою кодів і спрощують декодування для користувачів.

Додаткові ознаки, що маються у класифікаторах, виконують логічні і арифметичні процедури аудиторських даних.

У них за єдиною системою групуються об'єкти, які підлягають кодовому позначенню, що полегшує їх пошук при проведенні аудиторських перевірок.

На підприємствах різних форм власності, де функціонує автоматизована система обробки інформації, застосовується чотири категорії класифікаторів економічної інформації. Їх види, зміст, призначення в аудиті наведені в табл. 9.3.

В окремих розділах загальнодержавних і галузевих класифікаторів містяться інструкції до їх ведення, якими повинні керуватися аудитори при проведенні аудиту.

Зміст і структура локальних класифікаторів наводиться у складі проектної документації автоматизованої системи обробки інформації окремим документом «Інструкція про порядок внесення змін і доповнень у класифікатор».

Декодування об'єктів дослідження аудитор має відшукати за кодовим позначенням потрібного рядка класифікатора.

Система кодування економічної інформації на окремому підприємстві і методика декодування об'єктів класифікації надається в документі «Система класифікації і кодування» проекту автоматизованої системи облікової інформації.

Розділ «Описування структури кодових позначень» даного проекту містить номенклатуру об'єктів кодування, структуру і розрядність кодових позначень і їх опис.

Характеристика об'єктів класифікації визначається класифікаційними таблицями. В них передбачено: найменування класифікаційних групувань кожної групи розрядів кодового позначення відповідно до системи кодування.

Отже, використання класифікаторів економічної і нормативної інформації в аудиті дає змогу автоматизувати пошук в умовах автоматизованої системи обробки даних і декодувати об'єкти дослідження, що скорочує терміни аудиторської перевірки і підвищує вплив на результати діяльності підприємства.

Процес аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи

Важливу роль при проведенні аудиту відіграє автоматизація завдань, які необхідно вирішити аудитору при перевірці в умовах програмного забезпечення. За допомогою цих засобів аудитор здійснює перевірку облікової інформації, моделювання та аналіз з метою з'ясування її повноти, достовірності та правомірності.

З цією метою проводиться порівняння облікових даних з фактичними даними інформаційної системи, а також контроль правильності відновлення даних.

Обчислювальна техніка процесу аудиту дозволяє скоротити терміни перевірки і дає нову можливість чіткої організації і методики його проведення.

За допомогою програмних засобів аудитор має можливість здійснити тестування розрахунків, робити перерахунки і зіставляти отримані результати з нормативними даними, встановити відхилення, з'ясувати їх причини і запропонувати заходи з метою поліпшення облікової та аналітичної роботи, одержати управлінські рішення.

При аудиторській перевірці за допомогою спеціального програмного забезпечення аудитор визначає окремі процедури, які наведені в табл. 9.4.

Аудитор у режимі запиту перевіряє показники як за окремим завданням, так і за комплексом всіх завдань загалом. Ця перевірка проводиться з метою поглибленого їх дослідження. Запит здійснюється за допомогою інформаційної мови даних з обліку, аналізу і аудиту.

У такому режимі здійснюється перевірка стану облікового процесу, одержання довідок про фінансовий стан підприємства і прогнозування шляхів досягнення мети підприємства — отримання доходу, прибутку, зменшення витрат.

Крім того, в режимі запиту проводиться формування допоміжної інформації: основних показників і окремих даних. До основних показників належить:

• повнота, своєчасність відображення інформації в первинних, зведених документах, регістрах бухгалтерського обліку, формах фінансової звітності, яка надійшла з інших автоматизованих робочих місць бухгалтера;

• своєчасність формування показників, відображених у фінансовій звітності;

• вірність розрахунків результатів господарсько-фінансового стану підприємства та їх відображення


Сторінки: 1 2