Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Визначення мети та завдань програми аудиторської перевірки

Визначення мети та завдань програми аудиторської перевірки

На важливість розробки програми аудиторської перевірки звертають увагу більшість зарубіжних та вітчизняних вчених. Так, Е.А. Аренс та Дж.К. Лоббек [19, с.313-321] розглядають організаційні питання в плануванні аудиту. Філіп Л. Дефліз [22,с.148-154] дає стратегію планування, Р. Додж [72, 66-67] викладає загальні вимоги згідно з міжнародними стандарта-ми: мету, загальні процедури. Розробці програм аудиторської перевірки, як окремому аспекту, приділяють увагу сучасні на-уковці: В.С. Рудницький [193, с.108-110], Н.І. Дорош [74, с. 194-208, 75, с.57-61], О.А.Петрик [175, с.93-115], В.І. По- дольський [25, с.217-230] , Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча [106, с.70], Л.О. Кадуріна [97, с.126], Г.М. Давидов [68, с.30-32], В.Я. Савченко [196, с. 129- 130], В.В.Собко, Н.І. Верхоглядо- ва, В.П.Шило, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул [235, с. 27- 31], А.Д. Шеремет, В.П. Суйц [260, с.109-62], В.П. Суйц, А.Н. Ахмет- беков,Т.А. Дубровина [240, с.94-136, 247-283], А.Г. Загородній та ін. [24, с.40, с.104-120 ].

Серед авторів, які не виділяють розробку робочих програм ауди-торської діяльності як окремий аспект, однак виділяють завдання аудиту, а саме питання, що повинні бути перевірені, слід назвати- таких, як Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач [21, с.41], Л.М. Чернелевсь- кий, Н.І. Беренда [252, с.45], Б.Ф. Усач [248 c. 41-45].

В процесі планування важливе значення має визначення мети та завдання аудиторської перевірки.

Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча [106, с.65] метою плануван-ня конкретної аудиторської перевірки вважають концентрацію уваги аудитора на найважливіших напрямках аудиту, виявленні проблем, які слід перевірити якнайдетальніше. Планування до-помагає аудитору належним чином організувати свою роботу та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати роботу, що здійснюється інши-ми аудиторами та фахівцями інших професій.

Л.О. Кадуріна [97, с.128] відзначає, що формування мети аудиту має важливе значення, тому що вона відразу знайомить клієнта з тим, за чим прийшов аудитор на підприємство і яку користь може принести проведена перевірка. Тому варто доклад-но вказати, що аудит ставить своєю задачею не збір негативних фактів, не нагромадження компрометуючого матеріалу, а вияв-лення недоліків у бухгалтерській і взагалі економічній роботі та внесення конкретних пропозицій по усуненню наявних недоліків і недопущенню їх надалі.

В.В.Собко, Н.І. Верхоглядова, В.П.Шило, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул [235, с. 27] відзначають, що деталізація мети стосується критеріїв достовірності звітності, до яких відносять:

¦ реальність існування активів і пасивів підприємства на дату складання бухгалтерського балансу;

¦ права та зобов'язання, зазначені у балансі;

¦ оцінка окремих статей балансу;

¦ перевірка і підтвердження повноти господарських опе-рацій;

¦ наявність необхідних пояснень щодо складання звітності.

Таким чином, можна стверджувати, що кожна аудиторська

програма повинна мати мету та завдання, які розкривають суть аудиторської перевірки, базуються на твердженнях (якісних кри-теріях) подання фінансової звітності та принципах: безперерв-ності, суттєвості, комплексності, доречності, гнучкості, ефек-тивності, контролю.

Програма аудиту, як відзначають Е.А. Аренс та Дж.К. Лоббек [19, с. 313], звичайно розробляється по трьох сегментах: пере-вірки операцій, аналітичні процедури і перевірки окремих еле-ментів сальдо. Філіп Л. Дефліз .[22, с. 239] відмічає, що програ-ма проведення аудиту є документом, в якому зібрані процедури аудиторського контролю. Ця програма являє собою перелік опе-рацій, які слід виконати в процесі аудиту. В ній зазвичай визна-чаються характер та об'єм робіт, даються застереження щодо можливого пропуску або дублювання операцій та варіанти доку-ментів, які відображають виконану роботу. Програма аудиту, вка-зує Філіп Л. Дефліз в Аудит Монтгомері, повинна забезпечити високу ефективність використання перерахованих в ній проце-дур. Зокрема, програма повинна бути організована таким чином, щоб при аналізі конкретного документа було використано яко-мога більше процедур аудиторського контролю, вказаних в про-грамі. Наприклад, одна із процедур перевірки направлена на аналіз рахунків-фактур продавця для одержання впевненості в тому, що вся інформація, що міститься в рахунках-фактурах, ма-тематично точно відображена і узгоджується з даними, вказани-ми в замовленні на придбання, документах прийому, а інша про-цедура контролю направлена на аналіз даних, що містяться в рахунках-фактурах покупця, з метою одержання доказів, що на їх оплату була видана відповідна санкція. Об'єднання таких про-цедур в єдину програму проведення аудиту дозволить в значній мірі підвищити її ефективність. Переваги такої програми поля-гають в тому, що дві особи, які читають таку програму, зможуть провести однакові перевірки по однаковим господарським пере-віркам або бухгалтерським рахункам. Недоліком такого підходу є те, що в такому випадку у аудитора відсутня власна думка, а сам процес стає механічним. Однак будь-який із підходів може бути ефективним до тих пір, поки робота планується та контролюєть-ся відповідно до вимог, що передбачені конкретною програмою проведення аудиту, і поки проводиться навчання аудиторів. Про-грама аудиту, за визначенням Кулаковської Л.П. та Піча Ю.В. [106, с.70] — це детальний перелік змісту аудиторських проце-дур. Цей перелік є детальною інструкцією для асистентів ауди-тора та рядових учасників перевірки, який є також засобом кон-тролю за якістю їхньої роботи. Вони вирізняють два типи підго-товки програми: максимально жорсткий та максимально гнучкий. За першим аудиторська фірма розробляє основну про-граму, до якої вносить максимально важливий обсяг інформації. Маючи таку програму, аудитор може скласти план своїх дій, вик-ресливши з програми пункти, які не підходять для даного клієнта. За другим аудитор, маючи відповідні завдання, самостійно готує програму їх виконання. Далі вони пропонують змішаний варі-ант, який вважають найкращим. Ф.Ф. Бутинець [21, с.47] трак-тує програму як перелік етапів аудиту, необхідних для його реалі-зації, де визначаються завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети перевірки. Л.О. Кадуріна [97, с.126] доповнює це визначення: програма містить конкретні задачі і процедури перевірки кожного циклу господарських операцій. У період пла-нування необхідно мати на увазі:

- умови конкретного договору (термін, порядок звітності пе-ред клієнтом);

- останні нормативні документи, що регулюють здійснення аудиту;

- найбільш важливі питання і мету аудиту та сучасні розроб-ки найбільш ефективного методичного підходу до аудиту;

- зміст облікової політики клієнта і її зміну;

- рівень довіри до системи внутрішнього контролю;

- галузеві особливості, що впливають на технологію й орга-нізацію виробництва та ведення бухгалтерського обліку;

- основні ділянки роботи підприємства та розділи обліку, що підлягають перевірці;

- умови, що вимагають особливої уваги (наявність зв'язаних сторін, можливість зловживань, судова справа і т.п.);

- характер перевірки (суцільна, вибіркова, візуальна);

- матеріали попередніх перевірок;

- оцінку рівня істотності (припустимої помилки);

- рівень ризику;

- зміст та обсяг аудиторських доказів;

- склад аудиторської групи (закріплення обов'язків, залу-чення експертів, співробітництво з іншими аудиторами).

В.Я. Савченко [196, с.129] трактує аудиторську програму як загальне керівництво з боку фірми за проведенням роботи та кон-тролю за аудиторами. В ній вказується мета аудиту; основні ділян-ки роботи підприємства і розділи обліку, які будуть перевірені; характер перевірки (суцільна чи вибіркова); закріплення обов'язків за членами бригади; терміни початку і закінчення аудиту.

В.В.Собко, Н.І. Верхоглядова, В.П.Шило, С.Б. Ільїна, О.М.Брадул [235, с.30] дають наступне визначення: програма аудиту — це документ, що містить завдання аудиту для конк-ретного об'єкта, процедури, необхідні для виконання постав-лених завдань, обсяг і термін їх виконання. На їх думку, скла-дання типових програм з допомогою Аудиторської Палати України буде сприяти здійсненню якості та ефективності ауди-торських перевірок.

Г.М. Давидов визначає планування як процес, який дає мож-ливість найбільш раціонально виконати аудит і одночасно змен-шити ризик невиявлення найсуттєвіших моментів діяльності клієнта [68, с.30]. Б.Ф. Усач [248, с.42] дає наступне визначення програми аудиторської перевірки — це основа детального плану-вання часу і витрат. Виходячи із цього визначення, Б.Ф. Усач, розглядаючи в подальшому аудит активів підприємства та аудит пасивів підприємства, приводить в основному послідовність про-ведення аудиту, де вказує обов'язкові, на його думку, процедури, не виділяючи окремим документом програму аудиту.

А.Д. Шеремет, В.П. Суйц [260, с.119] вважають, що програ-ма аудиту є розвитком загального плану аудиту і являє собою детальний перелік аудиторських процедур, необхідних для прак-тичної реалізації плану аудиту.

Відповідно до діючих стандартів бухгалтерського обліку при формуванні облікової політики передбачається, що економіч-ний суб'єкт буде продовжувати свою діяльність в майбутньому, у нього відсутні наміри та необхідність ліквідації або суттєвого ско-рочення своєї діяльності (допущення безперервності діяльності), оскільки в іншому випадку зобов'язання будуть погашатись уже у встановленому законодавством порядку і оцінки активів будуть іншими. При проведенні аудиту необхідно враховувати, що бух-галтерська звітність підготовлена економічним суб'єктом (підприємством) виходячи із допущення безперервності його діяльності, і це допущення аудитор повинен підтвердити. Сумнів у допущенні безперервності діяльності у аудитора може виник-нути при розгляді бухгалтерської звітності або при виконанні інших аудиторських процедур. Якщо при проведенні аудиту ви-являється, що майновий та фінансовий стан підприємства вик-ликає сумнів у допущенні безперервності діяльності, то аудитор повинен одержати достатні докази, які підтверджують або відки-дають такий сумнів.

Аудитор в процесі проведення аудиту повинен виявити зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на підприємниць-ку діяльність клієнта, виконати ґрунтовний аналіз


Сторінки: 1 2 3