Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Методологія складання програми аудиту грошових коштів

Методологія складання програми аудиту грошових коштів

План

1. Методологія складання програми аудиту грошових коштів

2. Рекомендації до процедур аудиту грошових коштів

В даній монографії, спираючись на вітчизняні та зарубіжні теоретичні розробки, узагальнивши та проаналізувавши теоретич-ний та власний матеріал [211], запропоновані розробки програми проведення аудиту грошових коштів на підприємстві. Програма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи.

Програма аудиту грошових коштів базується на принципах та твердженнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності:

1) існування та наявність;

2) повнота;

3) права і зобов'язання ;

4) оцінка та вимірювання;

5) подання та розкриття інформації.

Метою аудиту операцій з грошовими коштами є отримання достатніх доказів впевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та розкриття інформації згідно дію-чих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансо-вої звітності, підтвердження фінансової еластичності та достат-ності вільних грошових коштів для подальшої безперервної діяль-ності підприємства, що відображається наступними аспектами :

А. Грошові кошти одержані по дійсним операціям в ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, вірно відоб-ражені згідно з принципами бухгалтерського обліку, розрахунку, суми і періоду, та відповідно передбачені суми, що не отримані, повернення та резерви (якісні аспекти 1,3 і 4).

Б. Грошові кошти відповідним чином класифіковані, є власністю підприємства, обмеження на грошові активи необ-хідним чином описані та розкриті в фінансовій звітності (якісні аспекти 3 і 5).

В. Операції, що пов'язані з рухом грошових коштів, законно, своєчасно та правильно документально оформлені та відображені у фінансовому та податковому обліку (якісний аспект 2 і 3).

Г. Залишки грошових коштів, що представлені в бухгалтерсь-кому балансі підприємства, відповідним чином відображають всі готівкові, безготівкові грошові кошти, що є в наявності, в дорозі або на зберіганні у третіх осіб (якісні аспекти 1,2 і 5).

Д. Оцінка фінансової еластичності та достатність вільних гро-шових коштів забезпечують фінансову стабільність розвитку підприємства. Є основою одержання подальшого розвитку на майбутнє, його стабільності та перспективи збільшення (якісні аспекти 3,4 і 5).

При проведенні первісного аудиту необхідні додаткові за-гальні процедури. Дані процедури використовуються до почат-кових сальдо на рахунках та будуть різними в залежності від того, наскільки можна довірятись даним перевірки попереднього ауди-тора. Якщо аудит попередника є надійним, то:

¦ необхідно детально вивчити робочу документацію попе-реднього аудиту та визначити, чи підтвердив попередній аудит кожний банківський рахунок та чи перевірено звірки клієнта з виписками банку відносно грошових коштів;

¦ визначити суттєві або незвичайні статті звірки та підтвер-дити їх.

Якщо дані попереднього аудиту є ненадійними, то треба:

¦ перевірити копії звірки клієнта по кожному банківському рахунку, які виконані на час закриття попереднього періоду;

¦ відслідкувати сальдо рахунків грошових коштів до випис-ки з банківського рахунка та головної книги;

¦ перевірити суттєві або незвичайні статті звірки до випи-сок з банківського рахунка та розглянути необхідність їх додат-кового дослідження.

Якщо звірки клієнта за попередній період були виконані не на належному рівні, слід обговорити з клієнтом питання про їх повторне виконання по тій же формі, по якій їх необхідно вико- нати за звітний період. Звернути увагу на невірні відображення в зміні звітних періодів, наприклад на те, що проведення виплат в поточному періоді зараховано як операції попереднього періоду з метою покращення коефіцієнта поточної ліквідності в фінан-совій звітності попереднього періоду.

В програмі аудиту кожна процедура виконує певну зазначе-ну вище мету. В першій колонці програми аудитор проставляє ідентифікаційний код мети аудиту. Це означає, що дана процеду-ра аудиту виконує цю мету. Якщо код мети аудиту пишеться в дуж-ках, то це означає, що дана процедура є допоміжною для даної мети.

Типова програма аудиту грошових коштів наведена в табл.3.2.

Рекомендації до процедур аудиту грошових коштів

Розглядаючи програми аудиту, після кожної процедури на-ведемо практичні рекомендації для її реалізації, які полегшать та спростять проведення аудиторської перевірки грошових коштів підприємства.

Практичні рекомендації:

Якщо у клієнта є кілька банківських рахунків, то, як правило, необхідно одержати підтвердження по кожному рахунку. Однак

якщо у клієнта є один або два головних рахунки та багато друго-рядних рахунків, по яких активність мінімальна, підтвердження можна запросити тільки по головних рахунках. По інших бан-ківських рахунках сальдо, що відображене в контрольній пе-ревірці рахунків у банку, може бути просто узгоджене з випис-кою банківського рахунка. Для того щоб підтвердити депозитні рахунки, аудитор зобов'язаний окремо розглянути існуючі ма-теріали документального підтвердження деталей, що стосуються грошових коштів, разом із відповідним представником фінан-сової установи, що відповідає за рахунок клієнта.

¦ Скласти перелік номерів рахунків та депозитних вкла-день, що підлягають підтвердженню.

¦ Відправити запити в банк, зберегти копію запиту про бан-ківське підтвердження на випадок повторного запиту.

¦ Використання альтернативних процедур підтвердження: телефонні дзвінки, узгодження сальдо банківського рахунку з контрольною перевіркою банку тощо.

Практичні рекомендації:

Як правило, запити по підтвердженню надходжень та виплат на момент зміни звітних періодів надсилаються на головні ра-хунки. Інші рахунки можуть не мати достатнього операційного об'єму для необхідності такої перевірки. Якщо можливо, проце-дури з використанням виписок з банківських рахунків у момент зміни звітних періодів повинні бути точно розраховані у часі.

Практичні рекомендації:

¦ Відслідкувати сальдо по рахунках до головної книги та до банківського рахунка, підтвердженого банком.

¦ Перевірити на наявність помилок підрахунки звірок.

¦ Перевірити журнали грошових надходжень та грошових виплат по кожному банківському рахунку з метою виявлення роз-рахунків по чеках, акредитивах, депозитах та визначити пра-вильність їх відображення у відповідному періоді.

¦ Перевірити характер та розміри сум, що потребують уточ-нення (в дорозі, непогашені чеки тощо), на предмет їх обґрунто-ваності. Виконати наступні процедури: відслідкувати грошові кошти в дорозі по виписках з банківських рахунків на зміну звітних періодів, відмічаючи обґрунтованість строку між записа-ми в бухгалтерських регістрах та реєстрацією в банках; перевіри-ти анульовані чеки за зміну звітних періодів; відслідкувати чеки, датовані до дати звітного періоду, по списках непогашених чеків; перевірити всі суттєві або незвичайні чеки, по яких був викона-ний кліринг; по мірі необхідності виявити суми, що потребують уточнення права власності.

¦ По залишках на ощадних рахунках та депозитах відслідку-вати їх підтвердження до головної книги. Врахувати можливість помилки від невідображеного відсотка або помилки номера сер-тифіката.

Для підвищення ефективності роботи аудитора можна по-просити клієнта надати ясну документацію щодо: всіх дат вкладу на депозит; номерів чеків, відмічених по датах; пред'явників та сум по кожному неоплаченому чеку.

Практичні рекомендації:

¦ Якщо кліринг займає великий проміжок часу, або є нео- плачені чеки, перевірити їх строки та можливість віднесення до кредиторської заборгованості.

¦ У звіті про рух грошових коштів перевірити, чи правильно віднесені потоки грошових коштів до відповідного виду діяль-ності підприємства та чи виключені негрошові операції.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити, чи накладені на рахунки обмеження вилучен-ня грошових коштів.

¦ Перевірити, чи є відповідні гарантії, індосаменти або ак-редитиви, включаючи гарантійні угоди для зв'язаних сторін.

¦ Перевірити, чи є суми, що призначені для певних спе-ціальних цілей.

¦ Розглянути, чи є якісь обмеження відносно певної суми, включаючи вимогу про мінімальний залишок для договорів зай-му, боргових контрактів, або компенсаційні залишки, які збері-гаються для зв'язаних сторін, тощо.

Практичні рекомендації:

¦ Співставлення строків підписання контракту та надход-ження або сплати валютних коштів, підтвердження оцінки опе-рацій в національній валюті та визначення курсових різниць.

¦ Співставлення строків оприбуткування імпортних товарів та строків оплати за них, підтвердження оцінки операцій в на-ціональній валюті та визначення курсових різниць.

¦ Співставлення строків відвантаження експортних товарів та строків оплати за них, підтвердження оцінки операцій в на-ціональній валюті та визначення курсових різниць.

¦ Перевірка операцій з попередньою оплатою, підтверджен-ня оцінки операцій в національній валюті та визначення курсо-вих різниць.

¦ Перевірка видачі валютних коштів у підзвіт та їх оцінки, підтвердження визначення курсових різниць та їх обліку в бух-галтерії.

Практичні рекомендації:*

Перевірка порядку видачі коштів у підзвіт.

1. Перевірити, чи не видається готівка з каси у підзвіт на такі витрати, які можуть бути оплачені безпосередньо з каси або че-рез банк.

2. Перевірити, чи затверджений на підприємстві список підзвітних осіб із зазначенням, кому з них, на які витрати і в якому розмірі можуть видаватися кошти у підзвіт.

3. Перевірити, чи немає відряджень без дозволу керівника, чи оформляються службові відрядження рішенням керівника із зазначенням підстав і чи реєструються в бухгалтерії видані по-свідчення на відрядження.

4. Перевірити, чи не видаються у підзвіт кошти особам, які не є працівниками даного підприємства.

5. Перевірити, чи не було випадків одержання готівки підзвітними особами, а потім повернення її в касу, тобто неза-конного запозичення коштів підприємства для особистого ви-користання.

6. За даними аналітичного обліку і первинних документів перевірити, чи не видають у підзвіт суми при наявності заборго-ваності за раніше видані аванси.

7. За видатковими касовими ордерами визначити, чи зазна-чається при видачі підзвітних сум їх цільове призначення.*

Перевірка правильності і своєчасності подання підзвітними особами авансових звітів у бухгалтерію. Перевірка доцільності та законності


Сторінки: 1 2