Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів

Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів

План

1. Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів.

2. Рекомендації до процедур аудиту довгострокових матеріальних активів

В даній роботі, спираючись на теоретичні розробки, уза-гальнивши та проаналізувавши теоретичний та власний мате-ріал [199, 209, 212], запропоновані розробки програми прове-дення спеціального аудиту основних засобів на підприємстві. Програма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корек-тиви. Перелік процедур, які розглянуті у програмі загальних процедур, стосуються також проведення аудиту довгостроко-вих матеріальних активів. У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторської програми включається також пе-релік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторсь-ку процедуру. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутр-ішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттє-вих помилок у звітності, який існує під час проведення ауди-торських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, координує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі бе-руть участь у роботі.

Програма тематичного аудиту довгострокових матеріальних активів базується на принципах та твердженнях (якісних ас-пектах) подання фінансової звітності:

1) існування та наявність;

2) повнота;

3) права і обов'язки;

4) оцінка та вимірювання;

5) подання та розкриття інформації.

Метою аудиту операцій з довгостроковими матеріальними активами є отримання достатніх доказів впевненості в ефектив-ності їх використання, достовірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якіс-них аспектів) подання фінансової звітності, підтвердження стра-тегії розвитку та оновлення довгострокових матеріальних активів для подальшої безперервної діяльності підприємства, що відоб-ражається наступними аспектами:

А. Довгострокові матеріальні активи, які відображені на ра-хунках , являють собою повний перелік капіталізованої вартості активів підприємства, а саме — куплених, збудованих, орендова-них, одержаних: безкоштовно, шляхом внеску до статутного фон-ду, шляхом обміну, і ці активи є в наявності та відповідним чи-ном класифіковані у фінансовому та податковому обліку (якіс-ний аспект 1).

Б. Некапіталізовані витрати, що є доцільними в проведе-них ремонтах довгострокових матеріальних активів, відповід-ним чином віднесені на витрати поточного періоду, а капіталі-зовані витрати виключені з рахунків витрат на знос, ремонт, утримання, експлуатацію довгострокових матеріальних активів або інших рахунків операційних витрат (якісні аспекти 1,2 і 3).

В. Довгострокові матеріальні активи оцінюються за первісною вартістю згідно з П(С)БО 7 та достовірно відображені в первинних документах (якісні аспекти 2 і 4).

Г. Амортизаційні відрахування та знос обліковуються та оці-нюються згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політи-кою, чиста балансова вартість довгострокових матеріальних активів буде повернута в ході звичайної діяльності (якісні аспекти 1, 2 і 4).

Д. Витрати та з зв'язаний ними знос, що мають відношення до всіх реалізованих, списаних, зіпсованих довгострокових матеріаль-них активів, відповідним чином оцінені та списані з відповідних рахунків (якісні аспекти 1, 2 і 4).

Е. Знос, який віднесено на дохід за період, є відповідним, роз-рахований відповідно на співставимій основі та співставимий з ос-новою, що використовувалась в минулі роки ( якісний аспект 4 і 5).

Ж. Операції, що пов'язані з рухом довгострокових матеріаль-них активів, законно, своєчасно та правильно документально оформлені та відображені у фінансовому та податковому обліку (якіс-ні аспекти 2 і 3).

З. Доцільно встановлений строк корисної експлуатації, оці-нена ліквідаційна вартість є розумною, результати переоцінки до-стовірні, довгострокові матеріальні активи експлуатуються ефек-тивно, аналіз гіпотез (якісні аспекти 4 і 5).

К. Необхідним чином розкрита інформація про права утри-мання майна за борги, про суттєві повністю зношені активи, без-діяльної довгостроковы матеріальньї активи, а також про довгостро-кові матеріальні активи, що використовуються в інвестиційних цілях (якісний аспект 5).

Л. У фінансові звіти входить розкриття інформації про основні класи зношених активів, накопичені амортизаційні відрахування, методи нарахування зносу, оціночну базу, суми капіталізованих про-центів, капітальну оренду, активи, що частково втратили вартість, та активи, що підлягають відчуженню (якісний аспект 5).

В програмі аудиту основних засобів аудитор повинен відобразити основні процедури, що мають бути застосовані для вирішення головних завдань аудиторської перевірки. При пер-вісному аудиті процедури аудиту будуть залежати від того, на-скільки можна довіряти роботі попереднього аудитора та ви-користати дані попереднього аудиту.

Якщо аудит буде базуватись на даних попереднього аудиту, то в даному випадку необхідно уважно вивчити робочі докумен-ти попереднього аудиту або детальний облік майна та визначи-ти, чи адекватним був підхід попереднього аудитора до з'ясуван-ня наступних питань:

¦ Суттєвий приріст та суттєве вибуття;

¦ Вивчення рахунків витрат на знос, ремонт, утримання та експлуатацію основних засобів;

¦ Перевірка права власності на нерухомість та протоколів затвердження придбань;

¦ Розгляд капітальної оренди та капіталізованого проценту по збудованим активам;

¦ Розгляд методів зносу, строків корисного використання та доцільності накопиченого зносу;

¦ Перевірка існування зобов'язань та прав на відчуження основних засобів за борги, основних засобів у заставі та повністю зношених активів.

Окрім того необхідно уважно вивчити облік прибутку або збитку від вибуття майна за декілька останніх років, ставки зно-су, що змінились відповідно до податкового законодавства, до-слідити обґрунтованість та послідовність політики зносу.

У випадках, коли не планується або немає можливості вико-ристати дані попереднього аудиту, необхідно скласти детальний перелік залишків на початок періоду по рахунках нерухомості, обладнання та машин, сумовані дані порівняти з даними голов-ної книги. В цю інформацію повинні входити опис, строк впро-вадження і поточна оцінка корисної служби. Повна інвентари-зація майна та обладнання, як правило, не потрібна, тому що довгострокові матеріальні активи нелегко піддаються крадіжці. Достатньо вибрати найбільш суттєві об'єкти (відмітити стан об-ладнання) та порівняти із даними обліку. Крім того необхідно виконати наступні процедури по відношенню до всіх суттєвих статей, які включаються в перелік майна та обладнання:

¦ Перевірити їх вартість, вивчивши при цьому супровідну документацію, таку як замовлення на придбання, оплачені чеки, рахунки-фактури, контракти на покупку, акти приймання-пере- дачі та ін.

¦ По відношенню до суттєвого нерухомого майна перевіри-ти сертифікат, що підтверджує право власності.

По суттєвих сумах вибуття останніх трьох — п'яти років необ-хідно виконати наступні процедури: перевірити надходження від реалізації за відповідними документами (виписки банку, век-селі до одержання, грошові перекази тощо), перерахувати при-буток або збиток та звірити із рахунками доходів/витрат і розг-лянути наслідки від одержаного прибутку або збитку для обґрун-тування та визначення послідовності політики зносу.

Крім того, при неможливості використання даних попередніх аудитів, необхідно перевірити та проаналізувати рахунки витрат на знос, ремонт та експлуатацію основних засобів та облік майна за останні 3—5 років та встановити наступне:

¦ Чи є обґрунтованою політика капіталізації.

¦ Чи були віднесені на витрати суттєві статті.

¦ Чи є суттєві статті по орендних відносинах та чи повинні ці статті бути капіталізованими.

В програмі аудиту кожна процедура виконує певну зазначену вище мету. В першій колонці програми аудитор проставляє іден-тифікаційний код мети аудиту. Це означає, що дана процедура аудиту виконує цю мету. Якщо код мети аудиту пишеться в дуж-ках, то це означає, що дана процедура є допоміжною для даної мети. Типова програма аудиту довгострокових матеріальних ак-тивів наведена в табл. 4.2.

Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, котрий використовується аудитором у процесі підго-товки і обґрунтування аудиторського звіту.

4.3. Рекомендації до процедур аудиту довгострокових матеріальних активів

Розглядаючи програми аудиту, після кожної процедури наве-демо практичні рекомендації для її реалізації, які полегшать та спростять проведення аудиторської перевірки довгострокових матеріальних активів.

Практичні рекомендації:

¦ До початку перевірки інвентаризації з'ясувати: наявність і стан інвентарних карток, описів та інших регістрів аналітичного обліку, а також технічних паспортів, іншої технічної докумен-тації; наявність документів на основні засоби, що були здані або отримані підприємством на правах оренди, на зберігання або у тимчасове користування.

¦ Провести огляд об'єктів у натурі з метою їх фактичної на-явності. До опису заносити їх повну назву, призначення, інвен-тарний і заводський номери, рік випуску, дату введення в експлу-атацію, балансову вартість.

¦ Порівняти дані інвентарних описів з інвентарними карт-ками обліку об'єктів основних засобів (форма №03-6), а також з технічною і первинною документацією, даними облікових регістрів для з'ясування тотожності даних аналітичного та син-тетичного обліку.

¦ Перевірити, чи відповідним чином визначені суттєві долі основних засобів, що використовуються в інвестиційних цілях.

Практичні рекомендації:

¦ Детально ознайомитись із бізнесом клієнта, організацій-ною структурою виробництва та виробничими циклами, вивчи-ти наказ про облікову політику, в якому повинна міститись інфор-мація про строк корисної експлуатації необоротних активів. При цьому строк має бути більшим, ніж один рік.

Практичні рекомендації:

¦ Розрахувати, чи чиста балансова вартість основних засобів повертається в процесі звичайної діяльності. Підтвердити ви-брані строки експлуатації.

¦ Перевірити плани ремонтних робіт, оцінити, чи правиль-но віднесені витрати на капіталізацію

Практичні рекомендації:

¦ З'ясувати шляхи надходження


Сторінки: 1 2 3