Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати

Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.

План

1. Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.

2. Рекомендації до процедур аудиту звіту про фінансові результати

В даній роботі, опираючись на теоретичні розробки, узагаль-нивши та проаналізувавши теоретичний і використовуючи влас-ний [216, 223, 229] та практичний матеріал, запропоновані роз-робки програми проведення аудиту «Звіту про фінансові результа-ти». Програма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корек-тиви. При цьому необхідність коригування програми аудиту без-посередньо під час проведення перевірки може бути викликана виявленням нової суттєвої інформації, невідомої аудиторові на момент планування і розробки програми аудиту, переоцінки ве-личини аудиторського ризику тощо.

У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланова-них аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторсь-кої програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, та час, що його необхідно витратити на кожний напрямок аудиту або аудиторську процедуру.

У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих по-милок у даній звітності, який існує під час проведення ауди-торських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, координує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі бе-руть участь у роботі.

Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторсь-кої програми знаходять відображення в робочій документації аудитора і є головним фактичним матеріалом, що використо-вується ним у процесі підготовки і обґрунтування аудиторсько-го звіту та висновку.

Програма аудиту «Звіту про фінансові результати» базуєть-ся на таких твердженнях (якісних аспектах) подання фінансо-вої звітності:

1) існування та наявність;

2) повнота;

3) права і обов'язки;

4) оцінка та вимірювання;

5) подання та розкриття інформації.

Основними завданнями дослідження даного напрямку аудиту є перевірка правильності визначення доходу в ході діяль-ності підприємства, витрат, здійснених для одержання цих до-ходів, та кінцевого фінансового результату діяльності підприє-мства; дотримання податкового законодавства по операціях, пов'язаних з визначенням оподатковуваного доходу для визна-чення тимчасових та постійних різниць; правомірності, доц-ільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідаль-них посадових осіб, здійснення розрахункових операцій з бюд-жетом; зв'язок фінансового результату з перспективами розширення діяльності підприємства та перспективності в фор-муванні частки державного бюджету з прибутку підприємства на майбутнє, його стабільність та перспективи росту.

Метою аудиту «Звіту про фінансові результати» є отримання достатніх доказів впевненості підтвердження правильності органі-зації обліку доходів і витрат та визначення фінансового результату по видах діяльності, достовірності відображення і розкриття інфор-мації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних ас-пектів) подання фінансової звітності і оцінка ефективності вико-ристання одержаного прибутку підприємства для забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства та формування частки державного бюджету з податку на прибуток, що відобра-жається наступними аспектами:

A. Дохід, одержаний по дійсних операціях в ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, вірно відображений згідно з принципами бухгалтерського обліку, розрахунку, суми і періоду, та достатньо передбачені суми, що не отримані, повернення та резерви (якісні аспекти 1, 3 і 4).

Б. Відображений дохід включає рахунки на вірну суму за відван-тажену продукцію або надані послуги (якісні аспекти 2 і 4).

B. Собівартість продукції або послуг реальна, повна, відповід-ним чином відображена з точки зору рахунку, суми та періоду (якісні аспекти 1, 2, 3 і 4).

Г. Витрати є дійсними, повно відображені, правильно розра-ховані з точки зору рахунків, сум та періоду (якісні аспекти 1, 2, 3 і 4).

Д. Податкові закони та нормативні акти відповідним чином враховані при визначенні витрат, не було неналежним чином вик-лючених статей, зв'язані відстрочені активи та зобов'язання по податку з прибутку є дійсними (якісні аспекти 1, 2, 3 і 4).

Е. Операції, що пов'язані з рухом операцій доходів та вит-рат, законно, своєчасно та правильно документально оформ-лені та відображені у фінансовому та податковому обліку ( якісні аспекти 2 і 3).

Ж. Доходи та витрати відповідним чином класифіковані, відкладені податкові вимоги (і зв'язані резерви) необхідним чином описані та розкриті в фінансовій звітності (якісний аспект 5).

З. Резерви на покриття податку з прибутку та зв'язані суми відкладених податків, що показані в балансі, відповідають прин-ципам бухгалтерського обліку (якісні аспекти 1, 2, 3 і 4).

К. Доходи, собівартість продукції або послуг, витрати та результати надзвичайних, незвичних, або нечастих обставин необхідним чином описані та розкриті в «Звіті про фінансові результати» (якісні аспекти 4 і 5).

Л. Оцінка фінансового стану та фінансовий результат за-безпечують фінансову стабільність розвитку підприємства, є основою його подальшого розвитку на майбутнє, забезпечен-ня його стабільності та перспективи зростання (якісні аспек-ти 3, 4 і 5).

В програмі аудиту «Звіту про фінансові результати» аудитор повинен відобразити процедури, необхідні для вирішення ос-новних завдань аудиторської перевірки. При первісному аудиті процедури аудиту будуть залежати від того, наскільки довіряєть-ся роботі попереднього аудитора та використовуються дані по-переднього аудиту.

Якщо аудит буде базуватись на даних попереднього аудиту, з використанням даних попередньої аудиторської перевірки, необхідне ретельне вивчення складеної робочої аудиторської документації за результатами попередньої перевірки для фор-мування думки про адекватність, доцільність, обґрунтованість підходу попереднього аудитора до вирішення основних питань з оцінки доходів та витрат, здійснених для одержання цих до-ходів.

При цьому процедури аудиту будуть також залежати від того, наскільки довіряється роботі попереднього аудитора та вико-ристовуються дані попереднього аудиту. В даному випадку не-обхідно уважно вивчити робочий аналіз рахунків, що зв'язані з доходами та витратами, та зв'язану інформацію із податкових декларацій. Порівняти ці суми із початковим сальдо. Необхід-но звернути увагу на:

¦ суттєві доходи та витрати минулого періоду;

¦ великі зміни, що внесені в виробництво та реалізацію;

¦ незвичні або складні операції реалізації;

¦ суттєві тимчасові різниці та зв'язані резерви на відкла-дені податкові зобов'язання.

Вивчення робочих документів попереднього аудиту допов-нює основні процедури, що проводяться в подальшому.

У випадках, коли не планується або немає можливості ви-користати дані попереднього аудиту, необхідно виконати до-даткові аудиторські процедури.

Якщо на підприємстві не проводився аудит в попередні роки, аудитор може сам скласти робочі документи розрахунку фінан-сового результату діяльності підприємства та податкові декла-рації. При первісному аудиті розумний період вивчення фінан-сового обліку та податкових звітів для розрахунку «Звіту про фінансові результати» та зв'язаних питань зазвичай складає три роки (п'ять років).

В програмі аудиту «Звіту про фінансові результати» аудитор повинен відобразити процедури, необхідні для вирішення ос-новних завдань аудиторської перевірки. Типова робоча програма аудиту «Звіту про фінансові результати» на підприємстві в за-гальному вигляді представлена в табл. 12.2.

Рішення про використання додаткових процедур повинно базуватися на тому, чи міняє аудиторське судження виявлена інфор-мація або перекручення, що знайдені в результаті перевірок по суті або одержані із інших джерел в ході аудиту, оціненого рівня ризику суттєвих перекручень (включаючи ризик суттєвого пере-кручення по причині обману), а також на оцінці того, чи достат-ньо було основних процедур для виконання завдань аудиту.

Рекомендації до процедур аудиту звіту про фінансові результати

Практичні рекомендації по аудиторських процедурах з ауди-торської перевірки «Звіту про фінансові результати» можна сфор-мулювати наступним чином.

Практичні рекомендації:

¦ Як правило, аудитор повинен знати:

- які види продукції підлягають реалізації;

- якою є діяльність клієнта: сезонною чи циклічною;

- якою є маркетингова політика та політика відносно об'ємів продаж в галузі;

- яким є зв'язок доходу із заробітною платою та комісійними збутовим службам;

- якою є політика підприємства стосовно знижок, товарних кредитів, умов доставки, гарантій на продукцію, повернень про-даної продукції.

¦ Проаналізувати стан підприємства по галузі, його перс-пективи, вплив на діяльність підприємства політики держави, регіону та інших зовнішніх та внутрішніх факторів.

¦ Оцінити загальний рівень економічної активності підприємства, нормативні вимоги до підприємства, безпосеред-ню наглядову діяльність.

¦ Провести тестування провідних спеціалістів згідно з роз-робленими тестами про розумність доходів та витрат та обгово-рити інформацію про вплив на економічний та господарський стан поточних ситуацій.

¦ Провести тестування на оцінку внутрішнього контролю за витратами та доходами.

Практичні рекомендації:

¦ Уважно вивчити рахунки та порівняти початкові сальдо з робочими документами попереднього року.

¦ Вивчити супровідну документацію по суттєвих операціях періоду, тобто оцінені доходи, відшкодування тощо.

¦ Аналітична перевірка включає порівняння відображених сум з очікуваними аудитором. Аудитор може розглянути наступні джерела інформації для формулювання таких очікувань:

- фінансова інформація попереднього року;

- кошториси або суми, екстрапольовані із проміжних цифр;

- співвідношення між фінансовими сумами періоду;

- статистика галузі тощо.

¦ Аудитор повинен спробувати розробити ефективні тести- прогнози продажів або доходу з метою уникнення або скорочен-ня тестів по суті операцій продажів.

При розробці тестів-прогнозів необхідно визначити ключо-вий фактор, який тісно зв'язаний із продажами або доходами протягом періоду. Таку інформацію можна одержати із робочих документів попередніх періодів або із обговорень з основними спеціалістами підприємства. Аудитор повинен усвідомлювати, що тести-прогнози або інші аналітичні процедури будуть дійсни-ми тільки тоді, коли інформація, що використовується


Сторінки: 1 2 3