Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань

Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань

План

1. Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов’язань

2. Рекомендації до процедур аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов’язань.

В даній роботі, опираючись на теоретичні розробки, узагаль-нення та аналіз теоретичного та практичного матеріалу, запропо-новано розроблену автором програму проведення аудиту креди-торської заборгованості та зобов'язань на підприємстві. Програ-ма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи.

У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланова-них аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторсь-кої програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кож-ний напрямок аудиту або аудиторську процедуру. У програмі ауди-тор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особи-стий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає термін про-ведення аудиторських тестів і незалежних процедур. Програма координує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших ви-конавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.

Програма аудиту кредиторської заборгованості та інших зо-бов'язань базується на твердженнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності:

1) існування та виникнення;

2) повнота;

3) права і обов'язки;

4) оцінка та вимірювання;

5) подання та розкриття інформації.

Метою аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань є отримання достатніх доказів впевненості підтвердження автентичності зобов'язань підприємства, дос-товірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності та оцінка здатності підприємства оперува-ти кредитно-розрахунковими операціями для забезпечення по-дальшої безперервної діяльності підприємств, що відображаєть-ся наступними аспектами :

¦ А. Кредиторська заборгованість існує, є автентичні зобовязання підприємства на певну дату (якісні аспекти 1,3 і 4).

¦ Б. Операції, що пов'язані з рухом кредиторської забор-гованості, є законними, своєчасними, правильно документаль-но оформленими та оцінені згідно з вимогами П(С)БО (якісні аспекти 2, 4).

¦ В. Кредиторська заборгованість є повним поданням доз-волених довгострокових, короткострокових та поточних зобов'я-зань підприємства на певну дату (якісні аспекти 1, 3).

¦ Г. Кредиторська заборгованість відповідним чином кла-сифікована, розкрита інформація про кредиторську заборго-ваність зв'язаних сторін, кредиторську заборгованість із встанов-леними строками погашення та про активи, що дані в заставу в якості забезпечення по сальдо кредиторської заборгованості (якісні аспекти 1, 2, 3, 4 і 5).

¦ Д. Накопичені та інші зобов'язання є повним поданням неоплачених витрат, по яких у звітному періоді була одержана економічна вигода, і ці залишки послідовно розраховані, класи-фіковані та описані (якісні аспекти 1, 2, 3, 4 і 5).

¦ Ж. Оцінка кредиторської заборгованості, відсотки, зміни вартості, прибутки або збитки обліковані та подані у бухгал-терській звітності згідно з П(С)БО (якісні аспекти 2, 3 і 4 ).

¦ З. Ефективно використовується кредитна політика для забезпечення подальшої безперервної діяльності (якісні аспек-ти 2 і 4).

При проведенні первісного аудиту необхідні додаткові за-гальні процедури, які будуть різними в залежності від того, на-скільки буде довірятись даним перевірки попереднього аудито-ра. Якщо аудит попередника є надійним, то:

По кредиторській заборгованості необхідно детально вивчити робочі документи попередника по відношенню класифікації кре-диторської заборгованості за строками оплати, проаналізувати по робочих документах попередника перелік кредиторської за-боргованості то торгових рахунках та порівняти його із переліком на кінець поточного періоду. Розглянути, чи достатньо процедур попередника для підтвердження існування, повноти та оцінки кредиторської заборгованості.

Уважно вивчити облік придбань та грошових виплат за перші кілька місяців поточного періоду та на основі супровідної доку-ментації визначити, чи є суттєві суми невідображеними зобов'я-заннями попереднього періоду.

По накопичених та інших зобов'язаннях визначити, чи перевірив попередник існування суттєвих накопичень шляхом перерахунку або вивчення послідуючих платежів. Порівнюючи характер та суму накопичених витрат попереднього періоду із накопиченими вит-ратами поточного періоду, розглянути суттєвість сум та визначити, чи є статті, що включені тільки в один період. Проаналізувати ро-бочі документи попередника на предмет обґрунтованості висновків по відношенню до сальдо. Порівняти метод визначення сальдо в попередньому та поточному періоді. Перевірити вибірково суттєві грошові та негрошові зобов'язання і в подальшому використати дану інформацію в проведенні аудиторських процедур поточного періоду.

Якщо попередній аудит вважається ненадійним, то в такому разі необхідно виконати додаткові аудиторські процедури:

Після визначення ступеня довіри попередньому аудиту та визначенню робіт, що передують виконанню основних проце-дур аудиту, пропонується виконати наступну типову програму аудиторських процедур (табл. 9.2).

Рекомендації до процедур аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань.

Наведені практичні рекомендації щодо реалізації програми аудиту полегшать та спростять проведення аудиторської перевірки операцій з кредиторською заборгованістю та зобов'язаннями .

Практичні рекомендації:

¦ Підготувати перелік одержаних кредитів та зобов'язань, кваліфікувавши їх за ознаками:

- Банківські кредити;

- Товарні кредити;

- Кредити з особливими умовами оплати;

- Продовжені кредити;

- Прострочені кредити;

- Перекласифіковані кредити;

- Реструтуризовані зобов'язання;

- Фінансові зобов'язання;

- Непередбачені зобов'язання.

Враховуючи особливості конкретного підприємства, квалі-фікаційні ознаки можуть бути розширені або згорнуті.

¦ Згрупувати :

- кредиторську заборгованість за строками оплати;

- кредиторів із великим сальдо та одного кредитора з багато- чисельним малим сальдо, яке в сумі є значним;

- рахунки із незвичайними характеристиками, що можуть включати суттєві прострочені залишки, незвичайні імена поста-чальників, змінені рахунки тощо;

- рахунки із від'ємним сальдо;

- рахунки пов'язаних сторін.

¦ Перевірити залишки сум на відповідних рахунках.

Практичні рекомендації:

¦ Уважно вивчити рахунки заборгованості в переліку та по-рівняти їх із залишками минулого періоду. Вивчити незвичайні відхилення, які можуть вказувати на невідображені накопичен-ня зобов'язань.

¦ Встановити достовірність, законність та реальність забор-гованості постачальникам та за розрахунками на кожному субра-хунку рахунків 60 — 68.

¦ Перевірити перелік на предмет помилки в точності розра-хунків.

¦ Відслідкувати інформацію про прийом товарів, одержану під час огляду запасів, по бухгалтерській звітності та відмітити, чи відображене зобов'язання по товарах у відповідному звітному періоді.

¦ Перевірити правильність відображення кредиторської за-боргованості у балансі: чи не відноситься до складу довгостроко-вої кредиторської заборгованості кредиторська заборгованість, що виникає в ході нормального операційного циклу, або заборго-ваність, термін погашення якої менше 12 місяців з дати балансу.

¦ Визначити рахунки нарахувань зобов'язань, проаналізу-вати діючі на підприємстві методи нарахувань та перевірити об-ґрунтованість нарахувань шляхом перерахунку суми, прогнозу суми або вивчення послідуючих платежів.

¦ Перевірити класифікацію за строками оплати по всій су-купності рахунків зобов'язань.

¦ Визначити строк визнання заборгованості по рахунках зобов'язань, встановити осіб, що винні в пропущенні строків позовної давності.

Практичні рекомендації:

¦ Детально ознайомитись із бізнесом клієнта відносно кре-дитів підприємства, розглянути залучення кредитів підприєм-ством в минулому, провести аналіз класифікованих кредитів (дов-гострокові, короткострокові, перекласифіковані).

¦ Провести тестування на предмет оцінки внутрішнього кон-тролю за операціями одержання кредитів: підготовка договорів, одержання кредитів, розрахунки оцінки повернень та відсотків за кредит тощо.

¦ Встановити, чи є в наявності всі договори на надання кре-диту, на поставку продукції або надання послуг, чи зареєстровані ці договори в журналі реєстрації договорів, чи є гарантійні листи.

¦ Проаналізувати діючу на підприємстві систему дозволів та підписів, що використовується для одержання кредитів, вис-ловити думку, чи є оптимальною ця система.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити правильність оцінки шляхом вивчення суп-ровідної документації, такої як договори, рахунки-фактури по-купців, контракти на покупку, акти прийому.

¦ Перевірити вартість кредитів до оплати з «плаваючою» ставкою. Якщо процентна ставка по боргу значно вище або ниж-че поточних ринкових ставок, теперішня вартість може бути оц-інена на основі приведених майбутніх потоків грошових коштів по поточній процентній ставці.

¦ Перевірити, чи існує частинна втрата вартості. Повинні бути знайдені докази, що підтверджують або відкидають виснов-ки керівництва, що існує частинна втрата вартості, відмінна від часової.

¦ Перевірити, чи потрібні розрахунки дисконтування кре-дитних операцій. Підтвердити доцільність та доречність даних намірів.

¦ Якщо визначення теперішньої вартості основане на ро-боті спеціаліста із сторони (оцінювача), необхідно виконати про-цедури, що відносяться до роботи спеціаліста.

¦ Порівняти сальдо боргу за кредитами на рахунках, що по-дані у звітності, та одержаних підтвердженнях.

¦ Проаналізувати, чи достатнім чином розкриті суттєві до-пущення та методи оцінки.

Практичні рекомендації:

¦ По кредитах із суттєвими сумами перевірити обґрунто-ваність виплаченого процента та всіх заплачених раніше або на-копичених процентів до виплати. Перевірити правильність їх класифікації та оцінити проценти на сальдо.

¦ Співставити доходи та витрати від одержаних кредитів.

Практичні рекомендації:

¦ На підставі регістрів обліку перевірити повноту і своє-часність оплати рахунків, порівняти відмітки про оплату рахунків зобов'язань з виписками банку.

¦ Звірити кожний запис аналітичного рахунка з документа-ми, а також із записами в Головній книзі по відповідних рахун-ках (при високому ступені довіри до внутрішнього контролю виз-начити об'єм вибірки для даної перевірки).

¦ Перевірити правильність підрахунків за дебетом і креди-том облікового регістру за відповідними видами розрахунків і виведення залишку на перше число наступного місяця. Підсум-ки оборотів та виведені залишки з кожного виду рахунків звірити з підсумками регістрів аналітичного і синтетичного обліку та саль-до головної книги.

¦ Опитати керівництво,


Сторінки: 1 2 3