Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Методологія складання програми аудиту оплати праці

Методологія складання програми аудиту оплати праці

План

1. Методологія складання програми аудиту оплати праці

2. Рекомендації до процедур аудиту трудових ресурсів та оплати праці.

В даній монографії, на основі узагальнення та аналізу тео-ретичного, практичного та власного матеріалу [204, 208, 210, 215, 221, 222, 224, 225, 226, 227], запропоновані розробки про-грами аудиту оплати праці на підприємстві. Програма скла-дається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи.

У програмі аудиту види, зміст та час проведення заплано-ваних аудиторських процедур повинні співпадати з прийня-тими до роботи показниками загального плану аудиту. До ауди-торської програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витрати-ти на кожний напрямок аудиту або аудиторську процедуру. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього конт-ролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських про-цедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і не-залежних процедур, координує роботу всіх можливих по-мічників, залучених з числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі бе-руть участь у роботі.

Програма аудиту операцій з оплати праці базується на твердженнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності: 1) існування та наявність; 2) повнота; 3) права і обов'язки; 4) оцінка та вимірювання; 5) подання та розкриття інформації.

Метою аудиту операцій з оплати праці є отримання дос-татніх доказів впевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності та оцінка здатності підприємства забез-печувати відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та соціаль-ну функції заробітної плати для забезпечення подальшої безпе-рервної діяльності підприємства, що відображається наступ-ними аспектами :

A. Розрахунки з оплати праці адекватні діючим тарифам в аналогічних галузях (або вищі), враховують чинне трудове за-конодавство, філософія управління персоналом і стиль керів-ництва є чинником успіху бізнесу підприємства (якісні ас-пекти 1,3 і 4).

Б. Фонд оплати праці сформований за дійсними операція-ми в ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Трудові ресурси відповідним чином класифіковані, є власністю підприємства (якісні аспекти 1, 2, 3 і 4).

B. Операції, що пов'язані з рухом трудових ресурсів та опла-ти праці, законно, своєчасно та правильно документально офор-млені (якісні аспекти 3, 4 і 5).

Г. Податкові закони та нормативні акти відповідним чином враховані при визначенні оплати праці, не було неналежним чином виключених статей, зв'язані поточні зобов'язання є дос-татніми (якісні аспекти 3 і 4).

Д. Резерви на покриття оплати праці, що показані в балансі, відповідають принципам бухгалтерського обліку. Обмеження, позв'язані з оплатою праці, необхідним чином описані та розк-риті в фінансовій звітності (якісні аспекти 3 і 4).

Ж. Науково-дослідницький потенціал персоналу підприємст-ва та продуктивність праці забезпечують безперервність діяль-ності підприємства (якісні аспекти 4 і 5).

З. Підприємство здатне забезпечувати відтворювальну, сти-мулюючу, регулюючу та соціальну функції заробітної плати для забезпечення подальшої безперервної діяльності (якісні аспекти 4 і 5).

При проведенні первісного аудиту необхідні додаткові за-гальні процедури, які будуть різними в залежності від того на-скільки високою буде довіра даним перевірки попереднього аудитора. Якщо аудит буде базуватись на даних попереднього аудиту, з використанням даних попередньої аудиторської пере-вірки, то необхідне ретельне вивчення складеної робочої ауди-торської документації за результатами попередньої перевірки для формування думки про адекватність, доцільність, обґрун-тованість підходу попереднього аудитора до вирішення основ-них питань з оцінки трудових ресурсів, оплати праці та органі-зації трудових відносин. Якщо аудит попередника виявиться надійним, то необхідно:

- детально вивчити робочі документи попередника щодо кла-сифікації трудових активів та за видами оплати праці в порівнянні із галузевими ставками, оцінки стилю керівництва стосовно кад-рового персоналу;

- проаналізувати робочі документи попередника на предмет адекватності резерву на покриття оплати та обґрунтованість вис-новків по відношенню до сальдо рахунків оплати та зв'язаних зобов'язань. Порівняти метод визначення сальдо в попередньо-му та поточному періодах;

- оцінити підхід попередника до визначення ефективності використання на підприємстві трудового потенціалу та продук-тивності праці для забезпечення безперервності діяльності підприємства;

- перевірити вибірково суттєві грошові та негрошові виплати працівникам і в подальшому використати отриману інформацію при проведенні аудиторських процедур поточного періоду.

Якщо попередній аудит виявиться ненадійним, то в тако-му разі необхідно виконати додаткові аудиторські процедури, а саме:

Після з'ясування ступеня довіри попередньому аудиту та виз-начення робіт, що передують виконанню основних процедур ауди-ту, пропонується виконати наступну типову програму аудиторсь-ких процедур (табл.10.2).

Рішення про використання додаткових процедур повинно ба-зуватися та тому, чи міняє аудиторське судження виявлена інфор-мація або перекручення, що знайдені в результаті перевірок по суті або одержаних із інших джерел в ході аудиту, оціненого рівня ризи-ку суттєвих перекручень (включаючи ризик суттєвого перекручен-ня внаслідок обману), а також на оцінці того, чи достатньо було основних процедур для виконання завдань аудиту.

Рекомендації до процедур аудиту трудових ресурсів та оплати праці

Практичні рекомендації щодо аудиторських процедур з ауди-торської перевірки трудових ресурсів та оплати праці можна сфор-мулювати наступним чином.

Практичні рекомендації:

¦ Вивчити діючі форми та методи оплати праці в даній га-лузі. Визначити внутрішні та зовнішні фактори, що впливають

на формування трудових активів та фонд оплати праці на даному підприємстві.

¦ Визначити тенденції та взаємозв'язки внутрішніх та зовнішніх факторів із оплатою праці на підприємстві.

¦ Ретельно ознайомитись із бізнесом клієнта, організацій-ною структурою, процесом виробництва, вивчити наказ про об-лікову політику стосовно питань оплати праці та регулювання трудових відносин.

Практичні рекомендації:

¦ Оцінка ставлення керівної ланки до дотримання етичних стандартів, формальних і неформальних правил поведінки, став-лення до порушень таких правил.

¦ Оцінка плинності кадрів, яка може бути наслідком авто-ритарності управління або постановки нереальної робочої або фінансової мети.

¦ Аналіз контролю за ефективністю і позитивною результа-тивністю діяльності підприємства.

¦ Оцінка контролю за забезпеченням достовірності і на-дійності фінансової інформації і звітності.

¦ Аналіз контролю за дотриманням відповідних законів, по-ложень і інструкцій.

¦ Оцінка ключових показників ефективності для конкрет-ного бізнесу, оперативності інформації для управлінських рішень.

¦ Внутрішній облік та контроль за трудовими відносинами відповідним чином організовані з дотриманням положень зако-нодавства про працю та нормативно-правової документації.

¦ Оцінка ставлення керівництва до перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників. Організація такої служби на підприємстві, оцінка її діяльності.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити наявність і стан Колективного договору, По-ложень про оплату праці і про преміювання. Перевірити чинність положень колективного договору, їх відповідність вимогам зако-нодавства про працю та нормативно-правових актів з праці.

¦ Перевірити повноту висвітлення питань, що стосуються взаємних зобов'язань сторін щодо регулювання виробничих, тру-дових, соціально-економічних відносин, зазначених в Колектив-ному договорі.

¦ Провести аналіз та перевірити, чи належним чином та повно висвітлені суттєві питання організації оплати праці та пре-міювання.

¦ Перевірити повноту висвітлення питань з оплати праці в частині застосування тарифів, норм, розцінок, посадових окладів тощо в Колективному договорі, Положенні про оплату праці.

¦ Перевірити повноту висвітлення питань з оплати праці в частині застосування тарифів, норм, розцінок, посадових окладів тощо в Колективному договорі, Положенні про оплату праці.

¦ Перевірити повноту висвітлення питань з нарахування додаткової заробітної плати, заохочувальних виплат й інших га-рантій в Колективному договорі, Положенні про оплату праці, Положенні про преміювання.

Практичні рекомендації:

¦ З'ясувати, чи належним чином організовано табельний облік, застосовуються стандартизовані форми документів для первинного обліку робочого часу. Визначити та оцінити метод ведення табелю (суцільна реєстрація явок і неявок на роботу або реєстрація тільки відхилень: неявок, запізнень тощо).

¦ Перевірити відповідність чисельного складу працівників, зазначених у табелях обліку використання робочого часу, фак-тичній чисельності працівників підприємства, що підтверджуєть-ся штатним розкладом та документацією з обліку особового скла-ду і чисельності робітників.

¦ З'ясувати, чи не були помилково включені до облікового складу працівники, які не перебувають у штаті підприємства, зок-рема: залучені до виконання робіт за договорами цивільно-право-вого характеру, серед них і за договорами підряду; прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств та ті, які оформлені за сумісництвом на тому самому підприємстві (внутрішні суміс-ники); працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення терміну попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації.

¦ Перевірити, чи розрахунки з оплати праці на підприємстві обліковуються згідно з чинним законодавством, прийнятою на підприємстві обліковою політикою на підставі достовірної і не-обхідним чином оформленої первинної документації.

¦ Упевнитися, що операції з нарахування додаткової заробіт-ної плати і гарантій законні, обґрунтовані, правильно документаль-но оформлені.

¦ Перевірити, чи нарахування зарплати працівникам- відрядникам здійснюється згідно з вимогами обліку та контро-лю виробітку. Здійснити арифметичну перевірку нарахування по-годинної та відрядної оплати праці.

¦ Перевірити розрахунково-платіжні відомості і особові ра-хунки, стан аналітичного обліку з оплати праці.

¦ Перевірити законність, правильність і достовірність пер-винної документації з обліку особового складу і чисельності ро-бітників (наказів про прийом на роботу, переміщення, надання відпустки, припинення трудового договору, особових карток).

¦ Перевірити наявність затверджених наказів щодо застосу-вання розцінок, норм


Сторінки: 1 2