Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів

Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів

План

1. Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів

2. Рекомендації до процедур аудиту товарно-матеріальних запасів

У даній монографії, опираючись теоретичні розробки, уза-гальнивши та проаналізувавши теоретичний та власний практич-ний [201, 205, 206, 218, 219, 220, 231] матеріал, запропоновані розробки програми проведення аудиту товарно-матеріальних за-пасів на підприємстві. Програма аудиту товарно-матеріальних за-пасів базується на твердженнях (якісних аспектах) подання фінан-сової звітності:

1) існування та наявність;

2) повнота;

3) права та зобов'язання;

4) оцінка та вимірювання;

5) подання та розкриття інформації.

Метою аудиту товарно-матеріальних цінностей є отриман-ня достатніх доказів впевненості в ефективності їх використан-ня, достовірності відображення та розкриття інформації відпо-відно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) по-дання фінансової звітності, підтвердження стратегії підвищення конкурентноздатності та оновлення готової продукції для забез-печення подальшої безперервної діяльності підприємства, що відображається наступними аспектами:

¦ А. Товарно-матеріальні запаси, що відображені на рахун-ках, являють собою повний перелік товарів, матеріалів та сиро-вини, якими володіє підприємство, та дані активи знаходяться фізично в наявності, на шляху надходження або зберігаються в інших місцях на дату подання звітності (якісні аспекти 1, 2 і 3).

¦ Б. Операції, що пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей, законно, своєчасно та правильно документально оформлені. Списки товарно-матеріальних запасів складаються точно, доповнюються, підраховуються та підсумовуються, а за-гальні суми необхідним чином відображаються на рахунках (якісні аспекти 1 і 4).

¦ В. Товарно-матеріальні запаси оцінюються згідно із заль- ноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, а саме за принципом найменшої із двох (якісний аспект 4).

¦ Г. Вартість застарілих, зайвих, таких, які повільно реалі-зуються, зіпсованих товарно-матеріальних запасів зменшується до чистої вартості реалізації (якісний аспект 4).

¦ Д. Товарно-матеріальні запаси, що відображають готову продукцію, правильно розраховані на предмет прямих витрат, формування собівартості продукції відображено за об'єктами калькулювання витрат. Оцінка конкурентноздатності готової продукції (якісні аспекти 1, 2 і 4).

¦ Ж. Оцінка товарно-матеріальних запасів, коли підприємст-во працює нижче звичайної активності, коригується (на витрати праці та накладні витрати) (якісні аспекти 4 і 5).

¦ З. Оцінка системи внутрішнього контролю за використан-ням запасів у виробництві (якісний аспект 3).

¦ К. Перевірка дотримання підприємством податкового за-конодавства по операціях, пов'язаних із формуванням собі-вартості продукції (якісні аспекти 1, 2, 3).

¦ Л. Товарно-матеріальні запаси відповідним чином класи-фіковані у бухгалтерському балансі, є необхідне розкриття інфор-мації відносно методів оцінки товарно-матеріальних запасів, переданих на відповідальне зберігання, переданих в заставу або описаних тощо (якісні аспекти 3, 5).

Програма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корек-тиви. У програмі аудиту види, зміст та час проведення заплано-ваних аудиторських процедур повинні співпадати з прийняти-ми до роботи показниками загального плану аудиту. До ауди-торської програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторську процедуру. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, коор-динує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співро-бітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.

Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторсь-кої програми фіксуються в робочій документації і є тим фак-тичним матеріалом, котрий використовується аудитором у про-цесі підготовки і обґрунтування аудиторського звіту керівницт-ву клієнта.

При первісному аудиті процедури аудиту будуть залежати від того, наскільки можна довірити роботі попереднього ауди-тора та використати дані попереднього аудиту.

Якщо аудит, який проведено попередньою організацією, є надійним, то програма буде базуватись на даних попереднього аудиту, але в даному випадку необхідно уважно вивчити робочі документи попереднього аудиту по обслідуванню товарно-ма-теріальних запасів та визначити, чи адекватним був підхід по-переднього аудитора до з'ясування наступних питань:

¦ Суттєвий приріст та суттєве вибуття;

¦ Вивчення рахунків витрат та формування собівартості запасів;

¦ Перевірка права власності на запаси та затвердження придбань;

¦ Виконання контрольних підрахунків;

¦ Перевірка виконання інструкцій по підрахунках;

¦ З'ясування, чому залишилися використані, анульовані або невикористані картки складського обліку та інвентаризаційні описи;

¦ Перевірка процедур відображення відвантаження/одер-жання товарів на момент зміни звітних періодів;

¦ Перевірка існування зобов'язань та прав на відчуження за-пасів за борги, запасів у заставі та повністю зіпсутих, а також інформацію про товарно-матеріальні запаси, що зберігаються в інших місцях або перебувають в дорозі.

Окрім того, необхідно уважно вивчити облік прибутку або збит-ку від вибуття запасів за декілька останніх років. Дослідити, чи необхідно було б додати значні збитки або прибутки, що зареєст-ровані на протязі поточного періоду, до попереднього періоду. Та-кож необхідно перевірити робочі документи попередника з ме-тою виявлення помилок в точності підрахунків та цін в узагаль-нюючих даних наявних товарно-матеріальних запасів та розрахунків зменшення вартості запасів до чистої вартості реалі-зації, включаючи виявлення надлишків, виробів із низькою обіго-вістю, застарілих та забракованих. З'ясувати адекватність проце-дур попередника для визначення цінностей відповідно П(С)БО, порівняти методи обліку ціноутворення, розрахунків витрат, що входять в накладні витрати, скидок та поправок порівняно з попе-реднім періодом.

У випадках, коли не планується або немає можливості ви-користати дані попереднього аудиту, необхідно провести ряд процедур:

¦ Перевірити, як визначалась кількість товарно-матеріаль-них запасів у попередньому періоді, одержати копії інструкцій, інвентаризаційних описів або карток складського обліку, підсу-мовуючі списки.

¦ Детально порівняти інструкції по підрахунках попереднь-ого періоду із інструкціями поточного періоду та процедурами, які проводились у поточному періоді, та відповісти на питання щодо точності підрахунків попереднього періоду.

¦ Обґрунтувати документально вибіркову кількість товарно- матеріальних запасів в інвентаризаційних списках: шлях від кар-ток складського обліку, списків до інвентаризаційних описів. Перевірити підрахунки та збільшення/зменшення списків.

¦ Вияснити методи ціноутворення попереднього періоду та документально підтвердити ціни вибіркових запасів та виробів , перевіривши їх від відомостей витрат до рахунків-фактур поста-чальників. Порівняти методи оцінки та обліку товарно-мате-ріальних запасів, рахунки витрат, які включаються у накладні витрати, скидки, поправки попереднього періоду із поточним періодом.

¦ Порівняти об'єми та суму реалізації та собівартість реалі-зованої продукції за останній місяць попереднього періоду та перший місяць поточного періоду та перевірити обґрунто-ваність їх відображення у відповідному періоді при зміні звітних періодів.

¦ Визначити, чи необхідно було б виявити певні товари, за-паси, що ідентифіковані в поточному періоді як надлишки, що характеризуються низькою обіговістю, як застарілі, дефектні або зіпсуті ще в попередньому періоді.

¦ Визначити, якщо є у поточному періоді значні збитки по реалізації, чи не відносяться вони до попереднього періоду або чи були передумови до таких збитків.

¦ Скласти детальний перелік залишків на початок періоду по рахунках запасів.

Крім того, необхідно виконати наступні процедури по відно-шенню до всіх суттєвих статей, які включаються в перелік за-пасів:

¦ Перевірити їх вартість, вивчивши при цьому супровідну документацію, таку як замовлення на придбання, оплачені чеки, рахунки-фактури, контракти на покупку, акти прийому- передачі та ін.

¦ По відношенню до суттєвого рухомого майна перевірити право власності.

По суттєвих сумах вибуття останніх двох-трьох років необ-хідно перевірити надходження від реалізації за відповідними документами (виписки банку, векселі до одержання, грошові перекази тощо), перерахувати прибуток або збиток та звірити із рахунками доходів/витрат і розглянути наслідки від одержа-ного прибутку або збитку для обґрунтування та визначення по-слідовності політики оцінки запасів. Крім того, треба порівня-ти валовий дохід (за кодами товарів) за поточний період із ва-ловим доходом за два-три попередніх періоди та дослідити значні коливання.

Типову робочу програму аудиту товарно-матеріальних запасів можна представити в такому вигляді (табл. 6. 2).

Рекомендації до процедур аудиту товарно-матеріальних запасів

За даними аудиторськими процедурами на базі теоретичних та практичних досліджень розроблено деталізовані практичні рекомендації, які можна використовувати при проведенні ауди-ту товарно-матеріальних запасів.

У даному випадку можна скористатися програмою аудиту для спостереження за проведенням інвентаризації.

Під час інвентаризації аудитор повинен переконатись: що персонал інвентаризаційної комісії відповідає необхідним ви-могам; проводять облік парами; підраховані запаси помічено;

в інвентарних відомостях проставлені номери; опис та кількість товарів вписані ручкою; виправлення підписані відповідним службовцем; по незавершеному виробництву вказано ступінь за-вершеності; пошкоджені товари занесені в окрему відомість; інвентаризація систематизована; інвентарні відомості завірені відповідними підписами. В робочі записи аудитор повинен за-нести номери інвентарних відомостей та відмітити ті, в яких знай-дено помилки, для подальшого обговорення їх із керівництвом.

По закінченні інвентаризації аудитор повинен переконати-ся, що всі запаси підраховані на основі бланків, використаних під час інвентаризації, всі запаси підраховані, вказані відомості, в яких запаси зареєстровані. Зареєструвати зміни звітних пері-одів: номер останнього повідомлення про відправку товарів, останнє повернення постачальникам, останнє повернення по-купців. Бажано зареєструвати внутрішній рух запасів — видачу із складу на виробництво та з виробництва на склад.

Використання додаткових аудиторських процедур повинно бути основане на оцінці адекватності одержаної інформації, пе-ревірки на суттєвість через


Сторінки: 1 2 3