Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій

Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій

План

1. Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій

2. Рекомендації до процедур аудиту фінансових інвестицій

В даній роботі, спираючись на теоретичні розробки, узагаль-нивши та проаналізувавши теоретичний та власний [230] прак-тичний матеріал, запропоновані розробки програми проведен-ня аудиту фінансових інвестицій на підприємстві. Програма скла-дається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи.

У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланова-них аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторсь-кої програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кож-ний напрямок аудиту або на аудиторську процедуру. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, коорди-нує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співро-бітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.

Програма аудиту фінансових інвестицій базується на тверд-женнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності:

1) існування та наявність;

2) повнота;

3) права і обов'язки;

4) оцінка та вимірювання;

5) подання та розкриття інформації.

Метою аудиту операцій з фінансовими інвестиціями є отри-мання достатніх доказів впевненості в ефективності їх викорис-тання, достовірності відображення та розкриття інформації відпо-відно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) по-дання фінансової звітності та здатності підприємства залучати та збільшувати капітал для забезпечення своєї подальшої безперер-вної діяльності, що відображається наступними аспектами:

A. Фінансові інвестиції відображають право власності на ак-тиви, підтверджені цінними паперами або іншими відповідними юридичними документами, що є в наявності на підприємстві або знаходяться на зберіганні у відповідних осіб (якісні аспекти 1 і 3).

Б. Фінансові інвестиції повністю відображені у фінансовій звітності та відповідним чином класифіковані (якісні аспек-ти 1 і 2).

B. Вартість фінансових інвестицій, інвестиційний дохід або збиток, оціночні знижки, прибутки або збитки від реалізації фінансових інвестицій і зміни справедливої вартості обліковані та подані у бухгалтерській звітності згідно з П(С)БО (якісні ас-пекти 2 і 4 ).

Г. Операції, що пов'язані з рухом фінансових інвестицій, за-конно, своєчасно та правильно документально оформлені та відображені у фінансовому та податковому обліку ( якісний ас-пект 2 і 3).

Д. Необхідним чином розкрита інформація про обмеження, застави або права на утримання фінансових інвестицій за борги (якісний аспект 5).

Ж. Оцінка ефективності використання фінансових інвес-тицій та здатність підприємства залучати та збільшувати капі-тал для забезпечення безперервної діяльності, аналіз гіпотез (якісний аспект 5).

При первісному аудиті процедури аудиту залежатимуть від того, наскільки можна довіряти роботі попереднього аудитора та використати дані попереднього аудиту.

Якщо аудит буде базуватись на даних попереднього аудиту, то в такому разі необхідно уважно вивчити робочі документи по-переднього аудиту в частині аналізу діяльності підприємства з портфелем цінних паперів за попередній період та визначити, чи адекватним був підхід попереднього аудитора до вивчення й аналізу наступних питань:

¦ Методи оцінки фінансових інвестицій та підтвердження вартості цінних паперів з точки зору розумності та доцільності;

¦ Методи оцінки інвестиційного доходу та підтвердження оцінки доходу з точки зору розумності та доцільності;

¦ Операції по реалізації цінних паперів та оцінка доходу або збитків з точки зору доцільності їх реалізації;

¦ Впевнитись, чи входила в процедури попереднього аудиту перевірка дозволів та супровідної документації по всіх суттєвих операціях;

¦ Доречність класифікації, розкриття інформації та оцінки фінансової звітності та достатності процедур попередника для вирішення цих питань.

Окрім того, необхідно уважно вивчити робочі документи по-переднього аудиту по інвестиціях, що належать вузькому колу осіб підприємства, а саме: відповідність П(С)БО методу оцінки в бух-галтерському обліку (за собівартістю, за участю в капіталі тощо) фінансових інвестицій та достатність процедур, якими він визна-чався; зв'язок балансового прибутку або збитку із забезпеченням сум доходів зв'язаним особам та підтвердження з точки зору ро-зумності та доцільності; зв'язок між розподілом первісної вар-тості придбаних інвестицій та діловою репутацією або посадови-ми повноваженнями. По відношенню до придбаних інвестицій в акції розглянути, чи було проведено достатньо процедур, що підтверджують можливість підприємства як інвестора мати суттє-вий вплив на діяльність інвестованого підприємства та доречність приросту або зниження вартості з моменту придбання. Визначи-ти, чи необхідними були би в минулі звітні періоди зміни, що внесені в класифікацію або балансову вартість в поточному звітно-му періоді. Дослідити обґрунтованість та послідовність політики використання прибутку від фінансових інвестицій.

У випадках, коли не планується або немає можливості вико-ристати дані попереднього аудиту, а вкладання в фінансові інве-стиції суттєві, необхідно виконати додаткові аудиторські проце-дури (табл. 5.3). Крім того, вищевказані процедури доповнюють додаткові процедури, що використовуються в разі існування сут-тєвих інвестицій у вузькому колі осіб підприємства або в спільних підприємствах.

Типова програма аудиту фінансових інвестицій представле-на в таблиці 5.4. Записи і висновки аудитора по кожному розділу

аудиторської програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, котрий використовується аудитором у процесі підготовки і обґрунтування аудиторського звіту.

Рекомендації до процедур аудиту фінансових інвестицій

Розглядаючи програми аудиту, після кожної процедури на-ведемо практичні рекомендації для її реалізації, які полегшать та спростять проведення аудиторської перевірки фінансових інвестицій.

Практичні рекомендації:

¦ Детально ознайомитись із бізнесом клієнта відносно діяль-ності з цінними паперами, вивчити затверджений облік інвес-тиційної стратегії, розглянути інвестиційну діяльність підприє-мства в минулому, провести аналіз портфеля класифікованих цінних паперів (продаються / купуються, зберігаються до пога-шення, перспективні до реалізації).

¦ Перевірити арифметичну точність, прослідкувати зміни залишків класифікованих цінних паперів з початку періоду до залишків на кінець звітного періоду.

Практичні рекомендації:

¦ Підтвердити вартість цінних паперів, що належать підприємству та іншим особам.

¦ Перевірити чи одержали цінні папери інші особи та чи мають вони відповідні реквізити, корінці тощо

¦ Порівняти перевірені та підтверджені цінні папери з пор-тфельною діяльністю, яка вивчена в ФІ-1.

¦ Проаналізувати ринкові процентні ставки, наявність та дохід по альтернативних інвестиціях, ризик, що зв'язаний з ко-ливанням курсу іноземної валюти.

¦ Перевірити розрахунки амортизацій премії та дисконту, відображення їх на відповідних рахунках.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити доречність класифікації цінних паперів, що розглянуто в ФІ-1.

¦ Визначити ринкову вартість за опублікованими джерелами.

¦ Перерахувати нереалізований прибуток або збиток для кожного класу класифікації. Визначити, чи був відповідним чи-ном класифікований прибуток або збиток по портфелю цінних паперів «Купівля/продаж» в Звіті про фінансові інвестиції та в розділі «Капітал» Балансу по портфелю цінних паперів «Перс-пективні до реалізації».

¦ Визначити, чи всі трансферти між портфелями відповід-ним чином враховані з дозволами керівництва.

¦ Визначити, чи була відповідним чином визнана та обліко-вана постійна втрата вартості цінних паперів «Перспективні до реалізації» та «Зберігаються до погашення».

¦ З'ясувати, чи нереалізований прибуток або збиток відпо-відним чином визначені як тимчасові різниці для розрахунку відстрочених податків.

¦ Провести перевірку на арифметичну точність прибутку або збитку від реалізації суттєвих фінансових інвестицій.

¦ Перевірити послідовність використання методу визначен-ня вартості реалізованих суттєвих фінансових інвестицій (метод ідентифікації, метод середніх витрат тощо).

¦ Підтвердити вартість суттєвих покупок фінансових інвес-тицій шляхом моніторингу.

Практичні рекомендації:

¦ Звірити суми, що відображені у відомостях, Головній книзі з даними відповідних аналітичних регістрів.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити опубліковані джерела об'явлених дивідендів та порівняти з запланованими на підприємстві.

¦ Визначити, чи повинна бути нарахована дебіторська за-боргованість по дивідендам.

¦ Перерахувати амортизацію дисконту або надбавки до курсу облігацій.

Практичні рекомендації:

¦ Розглянути підтверджені борги, боргові угоди, банківські підтвердження, протоколи ради директорів. Провести тестуван-ня керівництва для визначення, чи були закладені цінні папери для забезпечення боргу.

¦ Проаналізувати зібрану інформацію та підтвердити її доречність.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити опубліковані джерела відносно стабільності та-ких інвестиції. Перевірити розрахунки дисконтування цих інвести-цій. Підтвердити доцільність та доречність даних намірів.

¦ Оцінити, чи має можливість підприємство утримувати боргові цінні папери до настання строку погашення. Розгляну-ти наступні фактори:

- Потреба підприємства в обіговому капіталі, операційні ре-зультати та фінансовий стан підприємства.

- Умови боргових угод, гарантії та інші зобов'язання контрактів.

- Закони та нормативні акти.

- Існуючі на підприємстві перспективні оцінки або прогно-зи основної діяльності та грошових потоків.

Практичні рекомендації:

¦ Провести тестування на вияснення інформації про мож-ливість вузького кола осіб мати суттєвий вплив на перевірки відповідних цінних паперів або юридичних документів, що на-дають право власності.

¦ Вивчити копії фінансових звітів з метою оцінки суттєвості об'єкта інвестицій для основної діяльності підприємства. Якщо інвестиції суттєві, виконати додаткові процедури.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити чи існує частинна втрата вартості, відмінна від часової. Розглянути наступні фактори:

- Справедлива вартість суттєво нижче собівартості.

- Падіння справедливої вартості можна пояснити конкрет-ними умовами, що впливають на певну інвестицію.

- Падіння справедливої вартості відбувалось протягом три-валого періоду.

- Рейтингове агентство понизило рейтинг боргового цінного папера.

- Погіршився фінансовий стан емітента цінного папера.

- Передбачені графіком виплати відсотків по борговим цінним паперам не проводились або дивіденди по акціях були скорочені


Сторінки: 1 2