Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Програма аудиту власного капіталу

Програма аудиту власного капіталу

План

1. Цілі та завдання аудиту власного капіталу.

2. Методологія складання програми аудиту капіталу

Цілі та завдання аудиту власного капіталу

Динаміка власного капіталу — один із найістотніших і най-важливіших показників, оскільки відображає здатність підприємства підтримувати ефективність свого господарю-вання. Це показник того, чи є підприємство "діючим", чи відповідає воно визнаному у Законі "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" принципу безперерв-ності, тобто чи можна, оцінюючи активи і зобов'язання підприємства, виходити із припущення, що його діяльність триватиме і надалі. Так, високі темпи зростання власного ка-піталу свідчать про здатність підприємства формувати і ефек-тивно розподіляти прибуток, уміння підтримувати фінансо-ву рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. Водночас змен-шення обсягів власного капіталу, як правило, є наслідком неефективної, збиткової діяльності і може привести до банк-рутства. Ось чому інформація про власний капітал підприє-мства у її динаміці є такою важливою для користувачів фінан-сової звітності.

Капітал рухається у тому напрямку, де він отримує найбільші вигоди [238], тобто він мігрує від застарілих «діло-вих моделей» до тих, які найкраще відповідають найважли-вішим пріоритетам клієнтів. Зростання капіталу об'єднує в собі такі функції, як підбір партнерів, визначення пріоритет-них видів продукції та послуг, накреслення стратегічних зав-дань підприємства та його партнерів, розподіл ресурсів, вихід на ринок, створення необхідних умов для залучення клієнтів та отримання прибутку. Технологія може приносити й утри-мувати капітал лише доти, поки вона залишається рідкісною. Глобальне поширення інформації, ділових відносин, широ-кий обіг капіталу не сприяють тому, щоб технічні новації за- лишались актуальними тривалий час [234, с.18]. Великий вплив на капітал підприємства мають детермінанти зовнішнього середови-ща та загальний рівень конкурентоспроможності. Аналіз діяльності підприємств свідчить, що здатність компанії залучати та збільшу-вати капітал залежить від умов господарювання. Внутрішній по-тенціал розвитку підприємства формують такі детермінанти, як система ресурсного забезпечення, система організаційних новацій, система управління капіталом, господарський механізм функціо-нування. Означені чинники у взаємозв'язку з елементами зовніш-нього середовища формують певний клімат, який може бути спри-ятливий для діяльності та збільшення капіталу або, навпаки, містити певні ризики і загрози для бізнесу.

Складові власного капіталу наводяться в розділі I пасиву Ба-лансу. Вони відображаються в бухгалтерському обліку одночасно з відображенням активів або зобов'язань, що ведуть до зміни власного капіталу.

Звіт про власний капітал — нова форма звітності, що відпо-відно до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» з 1 січня 2000р. стала невід'ємною складовою річної фінансової звітності підприємства. Ця форма звітності є новою не тільки для України, вона порівняно недавно (з 1 липня 1998р.) введена до складу обов'язкової фінансової звітності відповідно до МСБО, де вона має назву «Звіт про зміни у влас-ному капіталі». Завдання аудиту підтвердити достовірність складеного Звіту про власний капітал та розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Взаємозв'язок Звіту про власний капітал і Балансу показа-ний на рис. 11.1

Аудиторська перевірка капіталу підприємства, враховуючи вищеозначені чинники, проаналізувавши достовірність бухгал-терського балансу та звітності, дає незалежну думку про оцінку діяльності та стан власного та залученого капіталу для майбут-ньої безперервної діяльності підприємства.

Роль власного капіталу є багатогранною (рис.11.2) і це по-винно бути відображено у програмі аудиту.

Питанням розробки програм аудиту капіталу та проведення аудиту капіталу сьогодні присвячують свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних вчених : Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча [106, с.236-238], В.П. Суйц, А.Н. Ахметбеков, Т.А. Дубровина [240, с.278-280], А.Д. Шеремет, В.П. Суйц [260, с.285-287], Ф.Ф. Бути-нець, Б.Ф. Усач [21, с. 210-232], Л.М. Чернелевський, Н.І. Берен- да [252, с.89-92], Б.Ф. Усач [248, с.117-120], В.В.Собко, Н.І. Вер-хоглядова, В.П.Шило, С.Б. Ільіна, О.М. Брадул [235, с.314-323], Філіп Л. Дефліз, Г.Р. Дженік та ін. [22, с.427-432],В.Є. Трущ [246, с.31-33].

Філіп Л. Дефліз, Г.Р. Дженік та ін. [22,с.428], розглядаючи аудит залученого та власного капіталу, метою аудиту визначають одержання гарантії, що:

¦ всі операції з залученим та власним капіталом відобра-жені на рахунках, зв'язані з ними зміни відповідним чином сан-кціоновані та є зобов'язаннями або власністю;

¦ проценти, знижки, премії, дивіденди та інші операції, відображені на рахунках, пов'язані із залученим та власним капі-талом, правильно оцінені, класифіковані, описані та розкриті;

¦ всі строки, вимоги, вкладення та ін., що відносяться до заборгованості, дотримані та розкриті відповідним чином.

Метою аудиту статутних документів та власного капіталу Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча [106, с.225] визначають ретельну перевірку юридичних підстав на право функціонування економ-ічного суб'єкта у відповідності з чинним законодавством та підтвердження права власності юридичних та фізичних осіб, підтвердження аудиторським висновком інформації про влас-ний капітал, його структуру та зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду. Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач [21, с. 210] метою аудиту і ревізії операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов'язань визначають встановлення достов-ірності первинних даних відносно формування та використання власного капіталу і забезпечення зобов'язань, повноти і своєчас-ності відображення інформації в зведених документах та обліко-вих регістрах, правильності ведення обліку власного капіталу і забезпечення зобов'язань у відповідності до установчих доку-ментів та облікової політики, достовірності відображення ста-ну власного капіталу і забезпечення зобов'язань у звітності підприємства.

Аналіз літературних джерел стосовно аудиту капіталу пока-зує, що в розглянутих працях мета аудиту капіталу в основному стосується юридичного аспекту та контролю і ревізії бухгал-терських даних, недостатньо приділяється увага визначенню ефективності використання капіталу для оцінки майбутньої без-перервної діяльності підприємства.

Враховуючи вищевказане, сформулюємо мету аудиту капі-талу. Отже, метою аудиту капіталу є отримання достатніх доказів впевненості в ефективності його використання, досто-вірності відображення і розкриття інформації відповідно до дію-чих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінан-сової звітності та оцінка здатності підприємства залучати та збільшувати капітал для забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства.

Програма аудиту установчих документів і власного капіталу Л.П. Кулаковської та Ю.В. Піча [106, с.236-238] містить док-ладний перелік аудиторських процедур відносно аудиту: ста-тутного капіталу, вилученого капіталу, додаткового капіталу, ре-зервного капіталу, нерозподіленого прибутку, які стосуються порядку відображення на рахунках

Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач [21, с. 210-232], не виділяючи окремо програму аудиту, називають такі основні завдання:

перевірка достовірності відображення показників власного капіталу і забезпечення зобов'язань , законності і правильності їх формування та цілеспрямованого використання;

перевірка наявності затверджених кошторисів та дотриман-ня законності використання коштів цільового фінансування і надходжень;

встановлення обґрунтованості операцій з формування при-бутків і збитків, їх використання та розподілу;

встановлення повноти формування статутного капіталу, відповідності фактичним внескам учасників та умовам установ-чих документів, дотримання строків внесення часток до статут-ного капіталу;

перевірка стабільності величини статутного капіталу, його відповідності розміру, визначеному установчими документами. В подальшому розглядається фактичний контроль та докумен-тальний контроль операцій з власним капіталом та забезпе-ченням зобов'язань і порядок їх перевірки.

Б.Ф. Усач [248, с.117-120], В.В.Собко, Н.І. Верхоглядова, В.П.Шило, С.Б. Ільіна, О.М. Брадул [235, с.248-262], В.Є. Трущ [246, с.31-33], А.Д. Шеремет, В.П. Суйц [260, с.285-287], В.П. Суйц, А.Н. Ахметбеков, Т.А. Дубровина [74, с.278-280], розглядаючи аудит формування і використання власного капіталу та забез-печення зобов'язань, не торкаються складання програми ауди-ту, однак пропонують аудиторські процедури перевірки ста-тутного, додаткового капіталу та резервів: аналіз діяльності клієнта та операцій, що він проводить; збір даних про заснов-ників та їх долі в статутному капіталі; знайомство з статутни-ми документами, оцінка відповідності їх змісту вимогам зако-нодавства; перевірка наявності дозволів на види діяльності; перевірка наявності філіалів та залежних підприємств; оцінка своєчасності та правильності відображення в статутних доку-ментах всіх змін; оцінка структури управління; оцінка пра-вильності розрахунків із засновниками, перевірка оцінки та обліку додаткового капіталу; аналіз порядку формування та використання фондів накопичення тощо. Аналіз завдань в програмах та методології аудиту капіталу у вітчизняних та за-рубіжних джерелах наведено в табл.11.1.

Аналіз літературних джерел стосовно аудиту капіталу по-казує, що в розглянутих працях завдання аудиту в основному стосуються підтвердження прав на власний капітал, контро-лю та ревізії бухгалтерських даних. Не розглядаються такі важ-ливі питання, як: врахування попереднього аудиту, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування та структуру капіталу, оцінка співвідношення власного та залученого капі-талу і його вплив на прибуток підприємства, оцінка подаль-ших подій та їх вплив на капітал підприємства, оцінка здат-ності підприємства залучати та збільшувати капітал, аналі-тичні процедури визначення ефективності використання власного та залученого капіталу, аналіз гіпотез стосовно вияв-лення недоліків і перспектив використання капіталу та пи-тання, що пов'язані з подальшою безперервною діяльністю підприємства.

Завданням аудиту капіталу та методології складання про-грами аудиту присвячені подальші дослідження автора.

Методологія складання програми аудиту капіталу

В даній роботі, опираючись на теоретичні розробки, уза-гальнення та аналіз теоретичного та практичного, а також влас-ного практичного матеріалу, запропоновані розробки програми проведення аудиту капіталу на підприємстві. Програма скла-дається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи.

У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланова-них аудиторських процедур


Сторінки: 1 2