Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Програма аудиту загальних процедур

Програма аудиту загальних процедур

План

1. Методологія складання програми аудиту загальних процедур

2. Рекомендації до загальних аудиторських процедур

Згідно з МСА 300 аудиторам необхідно розробити та доку-ментально оформити програму аудиту. Аудиторська програма — це спосіб організації проведення аудиту: за циклами або за класифі-кацією фінансової звітності, яка включає безпосередньо конк-ретну мету і завдання, що розкривають суть аудиторської пере-вірки, базуються на твердженнях (якісних критеріях) подання фінансової звітності та принципах: безперервності, суттєвості, комплексності, доречності, гнучкості, ефективності, контролю, містить перелік аудиторських процедур: перевірки операцій, ана-літичних, перевірки сальдо, перевірки гіпотез ефективності та методичні рекомендації, методи і прийоми виконання ауди-торських процедур, визначає відповідальних виконавців, номер робочого документа, строк виконання. Вона є важливою части-ною робочої документації аудитора (рис.2.1).

Методологія складання програми аудиту загальних процедур

Складові програми аудиту є різними в залежності від того якою є мета проведення аудиту, оцінки суттєвості, сфери прове-дення аудиту, вимог до проведення аудиту тощо. Однак кожна тематична програма має в собі складові, які є загальними і не зв'язані з конкретними якісними аспектами фінансової звітності.

Мета загальної програми має виключно загальний характер, а саме:

A. Аудит сплановано належним чином.

Б. Комплекти документів, що підготовлені службовцями підприємства-клієнта для використання в проведенні аудиту, не містять помилок і є точними.

B. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться правильно.

Г. Проведено пошук, вивчення та оцінку:

¦ зобов'язань та умовних подій, включаючи запити юрис-консультів;

¦ ризиків та факторів невизначеності;

¦ подальших подій;

¦ операцій із зв'язаними особами.

І ці питання розкриті належним чином, або, по необхідності, відображені в фінансовій звітності.

Д. Від керівництва одержані письмові пояснення.

Ж. Оцінено перекручення даних, що виявлено аудитором.

З. Фінансова звітність представлена у відповідності до П(С)БО.

К. Проведена оцінка впливу на аудиторський висновок відхи-лень від П(С)БО, обмеження сфери аудиту та інших факторів.

Л. Відповідні сторони були проінформовані про стан внут-рішнього контролю, випадки шахрайства або протизаконних дій, а також інші проблеми проведення аудиту.

М. За персоналом, що проводить аудит, здійснюється належ-ний контроль.

Н. Робочі документи та фінансова звітність були перевірені відповідно до програми аудиторської фірми.

О. Аудиторською організацією дотримувалися процедури контролю якості відносно незалежності, повноти та об'єктивності,

вибору підприємства-клієнта та програми, продовження контракту та програми, керівництва кадрами та результатів діяльності.

Загальні процедури планування представлені в таблицях 2.1., 2.2.

При виконанні процедур, що передують проведенню аудиту, слід звернути увагу на ряд причин, які можуть в подальшому мати вплив на проведення аудиту або навіть призвести до відмови від клієнта: важливі зміни в керівництві підприємства, зміна влас-ників, зміна фінансового стану та фінансової стратегії, відкриття судового процесу, зміна характеру бізнесу тощо.

Крім того необхідно визначити, чи є умови до порушення принципу незалежності. А саме: визначити, чи внесена плата за послуги, які були надані за попередній період, в строк — не більше року від дати попереднього аудиторського висновку. Якщо опла-ти немає, аудиторська фірма не є незалежною по відношенню до нового контракту.

При залученні до роботи інших аудиторських фірм необхідно перевірити їх незалежність та професіональну репутацію. Зарубі-жна практика свідчить, що в даному випадку робиться запит по основних аспектах, які можуть бути важливими для даного аудиту, до головного аудитора фірми, яку планується залучити. Якщо в даному аудиті будуть брати участь внутрішні аудитори, необхідно забезпечити виконання роботи за діючими принципами незалеж-ного аудиту.

При знайомстві з внутрішнім контролем та факторами ризи-ку аудиторської перевірки необхідно дати запит керівництву підприємства на предмет їх обізнаності про фактор ризику шах-райства. При вивченні документації особливу увагу треба приділи-ти характеру документів, що вивчаються, та суттєвим операціям. Провести додаткові процедури для підтвердження пояснень служ-бовців підприємства, таких як аналітичні процедури та співробіт-ництво з іншими особами як на самому підприємстві, так і з сто-ронніми підприємствами. Достатню увагу приділити вивченню основної облікової політики, її змін, особливо в питаннях виз-нання доходів, оцінки активів, питань капіталізації тощо.

При виконанні попередніх аналітичних процедур потрібно звернути увагу на незвичайні зв'язки або неочікувані сальдо, виз-начити, наскільки ці випадки вказують на ризик суттєвого пере-кручення інформації, оцінити ці ризики для підготовки робочої програми перевірки.

Аудиторській оцінці підприємства та її операціям можуть слугувати дані по наступним аспектам: загальна платоспро-можність, прибутковість, співвідношення показників економіч-ної діяльності і співвідношення фінансової та не фінансової інформації, наприклад коефіцієнт поточної ліквідності, співвідношення між залученим та власним капіталом, валовий прибуток, оборотність коштів на рахунках дебіторів, кількість службовців у відношенні до витрат на робочу силу та ін.

Рішення про використання додаткових процедур повинно ґрунтуватися на тому, чи міняє аудиторське судження виявлена інформація або перекручення, що знайдені в результаті пере-вірок по суті, або одержаних із інших джерел в ході аудиту, оціне-ного рівня ризику суттєвих перекручень , а також на оцінці того, чи достатньо було основних процедур для виконання завдань аудиту. Для документального оформлення додаткових процедур необхідно додати відповідну аудиторську програму.

Рекомендації до загальних аудиторських процедур

Складаючи програми аудиту та приводячи практичні реко-мендації після кожної процедури для її реалізації, можна полег-шити та спростити проведення аудиторської перевірки.

Практичні рекомендації:

¦ Детально ознайомитись із бізнесом клієнта, організацій-ною структурою виробництва та виробничими циклами.

¦ Відслідкувати сальдо до головної бухгалтерської книги. Підсумувати підсумки по вертикалі та горизонталі.

Дані процедури можуть бути виконані разом із процедура-ми, що застосовуються до конкретних сальдо рахунків та класів операцій. Досить часто аудитори узагальнюють зміст нових угод в службовій записці, яку додають до постійної картотеки робо-чих документів.

Практичні рекомендації:

¦ Проаналізувати результати аудиторських процедур по кон-кретних рахунках на предмет наявності значимих зобов'язань та умовних подій.

¦ З'ясувати наявність незареєстрованих умовних подій або зобов'язань, наприклад:

- Судовий процес, що продовжується, або загроза судового розслідування, або незатверджені позови.

- Шахрайство, в якому беруть участь керівництво та співробіт-ники і яке може вплинути на фінансову звітність.

- Дані від органів державного регулювання відносно пору-шень або можливих порушень.

- Гарантії на готову продукцію.

- Зобов'язання на придбання сировини, товарів тощо.

- Очікувані втрати по довгостроковим контрактам.

- Довгострокові оренди з постійними виплатами за кілька років.

- Фінансові операції або домовленості з фінансовими організа-ціями (письмові гарантії, індосаменти, відкриті акредитиви тощо).

¦ Перевірити стан підприємства відносно забруднення навко-лишнього середовища та шкоди, яку підприємство заподіяло на-вколишньому середовищу. Деякі з питань, які необхідно з'ясувати:

- Чи має підприємство в даній галузі високий ризик по зобо-в'язаннях по відшкодуванню шкоди, заподіяної навколишньо-му середовищу.

- Чи порушувало підприємство закони про охорону навко-лишнього середовища.

- Чи повинно підприємство мати дозволи на транспортування, зберігання, обробку або знищення шкідливих відходів.

- Чи використовує підприємство сміттєві звалища, резервуа-ри підземних сховищ або бочки, в яких знаходяться шкідливі речовини.

- Чи визнавалось підприємство винуватцем. Чи існують на даний момент які-небудь судові розслідування.

- Яку політику проводить підприємство відносно охорони навколишнього середовища.

• Одержати офіційні підтвердження деталей фінансових угод, за якими слідують зобов'язання або умовні події. Проана-лізувати підтвердження, одержані від третіх сторін.

• Підсумувати інформацію в робочих документах про зна-чимі зобов'язання або умовні події для розкриття в примітках до фінансової звітності.

Практичні рекомендації:

¦ Оцінити інформацію, одержану при читанні протоколів або проведенні інших аудиторських процедур, з'ясування, чи включає фінансова звітність розумні оцінки по всіх питаннях, що потребують оцінки та є суттєвими для результатів фінансової діяльності або фінансової позиції підприємства.

¦ Зробити запит власникам / адміністрації про обставини, які потребують бухгалтерської оцінки, та про наявність ризиків концентрації (ризики, що зв'язані з надмірною концентрацією бізнесу).

¦ Розрахувати аудиторський ризик.

Практичні рекомендації:

Дані процедури бажано координувати із пошуком незареє- строваних зобов'язань по програмі аудиту для кредиторської за-боргованості та інших зобов'язань.

¦ Перевірити облік надходжень грошових коштів за подаль-ший період, щоб підтвердити докази того, що є надходження по позиках, суттєвих продажах основних засобів тощо а також дока-зи суттєвих незвичайних платежів.

¦ Зробити запит власникам/менеджерам про наявність сут-тєвих подальших подій, наприклад, планів реалізації або злит-тя, збитків або втрат вартості активів (наприклад, цінних паперів або активів з відстроченим оподаткуванням), подальших втрат основних замовників і т.п.

¦ Переглянути журнал реалізації та з'ясувати дебіторську за-боргованість з метою виявлення великих сум повернень готової продукції.

¦ Проаналізувати проводки в головній бухгалтерській книзі з метою виявлення суттєвих нестандартних проводок або опе-рацій.

¦ Прочитати протоколи зборів, що почались на початку нового звітного періоду, та суттєві фінансові звіти, що були скла-дені на початку звітного періоду, з метою з'ясування можливих суттєвих подальших подій.

При перевірці подальших подій та операцій аудитор пови-нен бути уважним щодо операцій, що можуть вказувати на мож-ливе шахрайство. Наприклад, проводки по запису шахрайських продажів можуть бути анульовані в подальшому періоді, і ауди-тор повинен уважно вивчити ці проводки при перегляді подаль-ших повернень на підприємство.

Практичні рекомендації:

Перед початком аудиту провести перевірку персоналу ауди-торів та їх помічників з метою з'ясування їх знань відносно відо-мих зв'язаних сторін та про операції із зв'язаними сторонами.

¦ Переглянути документи в постійній картотеці ауди-торської фірми та протоколи поточного року для з'ясування можливих операцій із


Сторінки: 1 2 3