Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Рекомендації до процедур аудиту дебіторської заборгованості

Рекомендації до процедур аудиту дебіторської заборгованості

Практичні рекомендації для реалізації програми аудиту по-легшать та спростять проведення аудиторської перевірки дебі-торської заборгованості.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити баланс з метою виявлення помилок в точності розрахунків.

¦ Перевірити правильність підрахунків за дебетом і креди-том облікових регістрів за відповідними видами розрахунків і виведення залишку на перше число наступного місяця. Підсум-ки оборотів та виведені залишки з кожного виду рахунків звірити з підсумками регістрів аналітичного і синтетичного обліку.

¦ Встановити, чи є в наявності всі договори на придбання продукції, чи зареєстровані ці договори в журналі реєстрації до-говорів, чи є гарантійні листи.

¦ Встановити достовірність, законність та реальність забор-гованості покупців та замовників на кожному субрахунку рахун-ка 36.

¦ На підставі регістрів обліку перевірити повноту і своє-часність оплати рахунків, порівняти відмітки про оплату рахунків покупцями з виписками банку.

¦ Перевірити, чи правильно проводилось ціноутворення при реалізації продукції (робіт, послуг), при використанні націнок (знижок), чи немає навмисних розрахунків з покупцями та за-мовниками нижче собівартості за відвантажену продукцію при бартерних угодах, взаємозаліках, розрахунках з використанням чеків, акредитивів, векселів.

¦ Перевірити, чи правильно визнана активом дебіторська заборгованість, чи існує ймовірність одержання економічних вигод від дебіторської заборгованості у майбутньому.

¦ Опитати керівництво, чи всі рахунки з дебіторами були включені в баланс.

¦ Перевірити залишки сум на відповідних рахунках.

Практичні рекомендації:

¦ Визначити строк визнання заборгованості по рахунках дебіторів, встановити осіб, що винні в пропущенні строків по-зовної давності.

¦ Перевірити класифікацію за строками оплати по всій су-купності рахунків дебіторів.

¦ Згрупувати :

- дебіторів із великим сальдо та одного дебітора з багато- численним малим сальдо, які в сумі є значним;

- рахунки із незвичайними характеристиками, що можуть включати суттєві прострочені залишки, незвичайні імена замов-ників, змінені рахунки тощо;

- рахунки із від'ємним сальдо;

- рахунки пов'язаних сторін.

¦ Звірити кожний запис аналітичного рахунка з документа-ми, а також із записами в Головній книзі по відповідних рахунках.

¦ Перевірити правильність відображення дебіторської забор-гованості у балансі: чи не відноситься до складу довгострокової дебіторської заборгованості дебіторська заборгованість, що вини-кає в ході нормального операційного циклу, або заборгованість, термін погашення якої менше 12 місяців від дати балансу.

¦ Перевірити правильність розкриття інформації про дебі-торську заборгованість у примітках до фінансової звітності.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити рахунки, відібрані для підтвердження з влас-ником/керівником, якщо клієнт проти підтвердження, то по яко-мусь із дебіторів визначити, наскільки це обмеження буде впли-вати на мету аудиту по дебіторській заборгованості.

¦ Підготувати листи для дебіторів для підтвердження сум дебіторської заборгованості за погодженням клієнта із зазначен-ням зворотної адреси аудиторської фірми, проконтролювати відправку листів (по можливості листи-запити повинен готувати персонал клієнта).

¦ Надіслати другий запит приблизно через 10 днів після відправлення першого запиту. З'ясувати причину, через яку за-пити на підтвердження не знаходять одержувача.

Запитати додаткову інформацію: договори, контрактні умо-ви, гарантії та ін.

Практичні рекомендації:

¦ Визначити об'єм вибірки (в багатьох випадках вибірка може бути непотрібною).

¦ При використанні вибірки краще одержати підтверджен-ня рахунків-фактури замість сальдо рахунків.

Практичні рекомендації:

¦ Визначити, що практично являє собою дана заборго-ваність: заборгованість співробітників чи сторонньої органі-зації;

• Одержати, за можливості, письмове підтвердження на суттєві суми.

Практичні рекомендації:

¦ Рекомендується, щоб первісну звірку відповідей на листи- запити на підтвердження проводив персонал клієнта, попросити клієнта надавати супровідну документацію, наприклад, рахунки- фактури, документи на відвантаження, підтвердження вкладів на депозит тощо, для полегшення подальшого аналізу аудитором.

¦ При одержанні відповідей на листи-запити з нетрадицій-ними підписами, наприклад факсиміле, необхідно впевнитись в автентичності джерела і змісту відповіді на запит по телефону і документально оформити це в робочих документах або запросити респондента відправити оригінал підтвердження безпосередньо аудитору.

¦ При виконанні альтернативних процедур для замовників, що не відповідають, можна використати наступний підхід:

- спочатку перевірити квитанції про одержання грошових коштів після дати підтвердження;

- перевірити рахунки-фактури реалізації та відповідні доку-менти на відвантаження;

- можна класифікувати всю непідтверджену інформацію як пе-рекручення інформації.

¦ По групах, підтвердження яких одержано, просумувати ре-зультати та вказати, скільки всього рахунків та залишків підтверд-жено без відхилень, скільки є відсутніх відповідей, по яким прово-дились альтернативні процедури, а також підтверджень та відсутніх відповідей, які відмічаються як перекручення інформації.

¦ По дебіторській заборгованості, по якій проводилась вибір-ка необхідно оцінити результати вибірки та зробити висновки про достовірність чи перекручення інформації.

¦ На основі результатів процедур підтвердження визначити чи необхідні додаткові підтвердження по неперевірених сальдо замовників.

Практичні рекомендації:

¦ По можливості перевірити кожний суттєвий простроче-ний рахунок, переглянути кореспонденцію із замовником, вия-вити потенційно можливі сумнівні борги на рахунках.

¦ Розрахувати ймовірність виникнення проблем по рахун-ках, що на даний момент класифіковані як поточні.

¦ Перевірити правильність конвертації заборгованості у векселі.

¦ Оцінити адекватність резерву на покриття сумнівних боргів, якщо необхідно проаналізувати статистику безнадійних боргів минулого року та статистику надходжень платежів за минулий рік.

¦ Оцінити адекватність діючого методу списання безнадійних боргів, чи можливі шляхи реструктуризації безнадійних боргів.

¦ Для суттєвих прострочених сальдо можливо є необхідність оцінити кредитоспроможність дебітора та вартість застави, що можна взяти для забезпечення виплат по дебіторській заборго-ваності.

¦ Використання альтернативних підходів:

- оцінка самого процесу створення резерву сумнівних боргів, кваліфікації та досвіду особи, що розраховує суму резерву;

- з'ясування того, чи була оцінка сальдо резерву перевірена керівництвом;

- порівняння резерву із фактичними сумами після дати ба-лансу;

- оцінка дій керівництва на виявлення відхилень дебіторсь-кої заборгованості та їх причин.

Практичні рекомендації:

¦ Якщо подібна дебіторська заборгованість є в наявності та розкрита в примітках, коротко відзначити про це в службовій записці або вказати робочі документи, де ця інформація розкри-вається та підсумовується.

Практичні рекомендації:

¦ Порівняти реалізацію останнього місяця звітного періоду із реалізацією решти частини року та першого місяця нового року.

¦ Перевірити наступні обставини, які викликають не-обхідність перевірки реалізації при зміні звітних періодів:

- чи відмічаються в процесі інвентаризації на кінець року великі партії товарів, що чекають відправлення;

- чи спостерігається значне збільшення реалізації на протязі останнього місяця, коли проводиться аудит, або в перший місяць нового звітного періоду;

- чи відмічається високий ризик відносно внутрішнього кон-тролю на предмет перекручення інформації по відношенню до реалізації при зміні звітних періодів.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірити журнали (відомості) реалізації за один місяць до закінчення звітного періоду і за один місяць після закінчен-ня звітного періоду, дослідити всі незвичайні проводки.

¦ Перевірити журнал (відомість) повернень та службові за-писки про кредитування за два місяці до закінчення звітного періоду і за два місяці після закінчення звітного періоду.

¦ Відслідкувати документи по відвантаженню за ряд періо-дів в кінці звітного періоду та після його закінчення, перевірити, чи виконані проводки у відповідному періоді.

Практичні рекомендації:

¦ Ця перевірка виконується тільки тоді, коли аудитор запі-дозрить порушення.

¦ Відібрати окремі рахунки, які були списані в процесі про-ведення аудиту, встановити, чи було погоджено з керівництвом дане списання.

¦ Виконати додаткові процедури відносно грошових ра-хунків.

¦ Переглянути претензії замовників.

¦ Перевірити документацію на предмет незвичайних списань.

Практичні рекомендації:

¦ По векселям із суттєвими сумами перевірити обґрунто-ваність одержаного проценту та всіх заплачених раніше або на-копичених процентів до одержання.

¦ Перевірити правильність їх класифікації та оцінити про-центи на сальдо.

Практичні рекомендації:

¦ Перерахувати загальну суму та визначити, чи співпадає ця сума із даними головної книги та балансу.

¦ Проаналізувати дебіторську заборгованість зв'язаних сторін на предмет проблемних рахунків або великих сум.

¦ Визначити мету таких виплат, як вони повинні відобра-жатися: як дивіденди, як зарплата, як розрахунки за товар, по-слуги тощо.

¦ По значних сумах провести тестування із самими співро-бітниками клієнта, пов'язаними особами та співставити їх відповіді та результати.

¦ Визначити, чи були такі розрахунки дозволені відповід-ними посадовими особами та чи відповідають вони статуту підприємства.

¦ Визначити характер всіх рахунків дебіторів такого роду, що були списані в ході аудиту , але потім відновлені в Головній книзі.

Практичні рекомендації:

¦ Перерахувати суми відомостей для перевірки на помилки та точність підрахунків та на підтвердження цієї суми із даними Головної книги.

¦ Порівняти вищевказану інформацію по індивідуальних су-мах з аналітичними документами.

¦ Якщо загальна сума висока, підтвердити сальдо рахунків показаннями самих співробітників та співставити відповіді.

¦ Визначити необхідні дозволи на авансові виплати на кінець звітного періоду.

Практичні рекомендації:

¦ Одержати інформацію про справедливу вартість фінансо-вих інструментів для розкриття в фінансовій звітності.

¦ Оцінити доречність визначення справедливої вартості певного фінансового інструменту.

¦ Якщо визначення справедливої вартості основане на ро-боті спеціаліста із сторони (оцінювача), необхідно виконати про-цедури, що відносяться до роботи спеціаліста.

Практичні рекомендації:

¦ Перевірка доказів володіння: закладні, закладний серти-фікат тощо.

¦ В залежності від застави аудитор оцінює доцільність оцін-ки його по справедливій вартості, використовуючи курси цінних паперів, розцінки товарів, експертизу, звіти експертів та іншу інформацію.

¦ Якщо підприємство передало дебіторську заборгованість третій стороні, визначити, чи облік передачі відповідає право-вим нормам.

Практичні рекомендації:

¦ Докази повноти можна одержати шляхом тестування, опитування, спостереження, аналітичних процедур, перевірки операцій, письмових репрезентацій керівництва.

¦ Висловити гіпотези стосовно негативних аспектів. Про-аналізувати можливі наслідки.


Сторінки: 1 2