Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Рекомендації до процедур аудиту капіталу

Рекомендації до процедур аудиту капіталу

План

1. Рекомендації до процедур аудиту капіталу.

2. Аналіз капіталу в процесі проведення аудиту.

Наведені практичні рекомендації щодо реалізації програми аудиту полегшать та спростять проведення аудиторської пере-вірки операцій з капіталом.

Практичні рекомендації:

¦ Детально ознайомитись із бізнесом клієнта, організацій-ною структурою виробництва та виробничими циклами, вивчи-ти наказ про облікову політику.

¦ Підтвердити, що статутний капітал відображає зафіксова-ну в установчих документах загальну вартість активів. Щодо підприємств, для яких не передбачена фіксована сума, — суму фактичного внеску.

¦ Перевірити, що «Додатково вкладений капітал» акціонер-них товариств відображає перевищення номінальної вартості акцій, а інших підприємств — суми понад статутний капітал.

¦ Підтвердити, що «Інший додатковий капітал» відображає суми дооцінки, уцінки активів, активів безкоштовно отриманих та ін. Фінансові інвестиції, що вкладені в інші підприємства, є ак-тивами, тобто їх справедлива вартість не нижче номінальної.

¦ Упевнитись, що резервний капітал створений за рахунок прибутку підприємства.

¦ Упевнитись, що нерозподілений прибуток одержано за ра-хунок виконання всіх договорів та інших документів, що впливають на капітал.

¦ Упевнитись, що забезпечення та цільове фінансування відпо-відає законодавчим нормам та отримані із відповідних джерел.

¦ Підтвердити суму боргових зобов'язань.

¦ Вплив зміни облікової політики на події та операції ми-нулих періодів відобразити наступним шляхом: коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, по-вторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.

¦ Перевірити документи, що підтверджують вартість капіталу. Оцінити їх достовірність.

¦ Для акціонерних товариств проаналізувати котировку акцій підприємства на біржах цінних паперів, висловити думку.

¦ Проаналізувати умови галузі, що впливають на бізнес підприємства (ринок і конкуренція, характер діяльності, зміни в технології виробництва, комерційний ризик, скорочення чи роз-ширення діяльності, несприятливі умови, нормативно-правова база, вимоги, пов'язані з охороною довкілля, пропозиція та вартість елек-троенергії тощо [12, с.286] ).

Практичні рекомендації:

¦ Підтвердити, що формування статутного капіталу вико-нане згідно з чинним законодавством. Сума статутного капіталу за балансом і сума в Державному реєстрі є тотожними. Оцінка статутного капіталу покривається справедливою вартістю активів. Доцільно виконати детальний аналіз (за ряд періодів) рентабель-ності капіталу (акціонерного, власного), оборотності та манев-реності власного капіталу, ліквідності, фінансової стійкості, при-бутковості акцій тощо.

¦ Упевнитися, що «Неоплачений капітал» є сума заборгова-ності власників за внесками до статутного фонду, підтвердити його оцінку.

¦ Підтвердити, що сума вилученого капіталу відображає фак-тичну собівартість викуплених акцій.

¦ Перевірити строки та відсотки залученого капіталу, підтвер-дити його оцінку.

¦ З'ясувати шляхи надходження капіталу на підприємство та його правове забезпечення, чи оформлені відповідні договори інвестування, умови тощо.

¦ Оцінити систему корпоративного управління. Сутність та ризики контролю за збереженням капіталу підприємства.

¦ Розглянути стратегічні плани розвитку підприємства. Оці-нити результативність управлінського персоналу в даному на-прямку та ступінь інформативності з даних питань для власників/ інвесторів/ акціонерів.

Практичні рекомендації:

¦ Одержати копії всіх договорів підприємства, що зв'язані з правами або з обмеженнями на всі рахунки капіталу. Визначити суттєвість договорів і їх вплив на капітал підприємства.

¦ Узагальнити в робочих документах положення договорів для розкриття в фінансовій звітності. Визначити розміри обме-жень сальдо капіталу в силу положень договорів та узагальнити для розкриття в фінансових звітах.

¦ Підтвердити суми збільшення (зменшення) додаткового капіталу, співставити сальдо із сальдо рахунків відповідних ак-тивів. При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх до оцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з од-ночасним зменшенням додаткового капіталу. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта ос-новних засобів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітно-го періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшен-ня іншого додаткового капіталу.

¦ Підтвердити, у разі наявності (на дату проведення черго-вої (останньої) уцінки об'єкта основних засобів), що перевищен-ня суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корис-ності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення корисності сума чергової (остан-ньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямо-вується на зменшення іншого додаткового капіталу .

¦ Перевірити зміну розміру додаткового капіталу в резуль-таті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його роз-поділу між власниками (учасниками).

¦ Визначити кількість випущених та анульованих акцій та порівняти їх із книгою реєстрації власників акцій. Встановити, що метод анулювання акцій адекватний.

¦ Вивчити супровідну документацію на предмет суттєвих операцій, що впливають на оплачений капітал, внесений капі- тал, викуплені акції тощо. Визначити, чи були дозволені ці опе-рації, чи відповідають статуту підприємства. Перевірити, чи об-ліковані ці записи відповідно до П(С)БО.

¦ Провести аналіз рахунків капіталу в динаміці, висловити думку.

¦ Перевірити розкриття інформації акціонерних товариств у примітках до фінансових звітів про:

- загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які пе-редбачається здійснити передачу;

- загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійсне-на передплата, у порівнянні із передбаченими величинами;

- акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями;

- кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої ча-стини статутного капіталу;

- номінальну вартість акцій;

- зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що пе-ребувають в обігу;

- права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення ка-піталу;

- акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асо-ційованим підприємствам;

- перелік засновників і кількість акцій, якими вони воло-діють;

- кількість акцій, які перебувають у власності членів вико-навчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %;

- акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

Практичні рекомендації:

¦ Провести перевірку на арифметичну точність розрахунку фінансового результату на кінець періоду. Перевірити та підтвер-дити розрахунки відстрочених податкових активів та зобов'язань.

¦ Співставити зміни в нерозподіленому прибутку з чистим доходом підприємства та іншими відповідними операціями.

¦ Підтвердити визнання доходу та витрат за звітний період.

¦ Одержати детальний перелік операцій, що здійснювались за рахунок прибутку. Проаналізувати, висловити думку про доцільність використання прибутку в плані збільшення прито-ку капіталу.

¦ Підтвердити виплату дивідендів по суттєвих сумах.

¦ Оцінку фінансового стану можна провести, скориставшись рекомендаціями розділу 11.4.

Практичні рекомендації:

¦ З 'ясувати, чи дотримується обраний в обліковій політиці метод нарахування капіталу.

¦ З'ясувати причини вибуття капіталу.

¦ Перевірити, чи були належним чином визначені борги та права відчуження капіталу за борги.

¦ Підтвердити операції з дивідендами.

¦ Підтвердити необхідне розкриття інформації стосовно капіталу підприємства.

Додаткові процедури повинні базуватись на необхідності більш глибокого розуміння контролю, оціненого ризику суттє-вих перекручень та на оцінці того, чи були основні процедури достатні для досягнення цілей аудиту.

Аналіз капіталу в процесі проведення аудиту

При проведенні аудиту капіталу особливу увагу необхідно приділити аналізу власного та позикового капіталу. Чи «проїдаєть-ся» власний капітал, адже сьогоднішні прибутки можуть бути тимчасовими за рахунок реалізації власних фондів. Необхідно дати оцінку використання позикового капіталу, чи уміло керів-ництво підприємством використовує позики, чи вони теж «про-їдаються».

В ході аналізу корисно розглядати також вплив окремих груп і одиниць товарів на формування прибутку. Виділяються конк-ретні товари, які «принесли» найбільший прибуток, а також і ті, які «принесли» збиток. Але це вже питання більш детального аналізу.

Розглядаючи структуру активів, необхідно переконатися на-скільки вона раціональна, тобто збалансована за складом (пев-ними видами) в певних пропорціях. Це відноситься як до співвідношення основного і оборотного капіталів, так і до струк-тури власне оборотного капіталу (активи, що швидко, середньо і поволі реалізуються). В цьому випадку складаються якнайкращі умови для високої оборотності. Найбільший період має, як пра-вило, основний капітал, який є засобом для довготривалого ви-користання самим підприємством. Тому він рідко трансфор-мується в грошову форму. Вся решта активів — оборотний капітал — призначена для реалізації або споживання і тому може не-одноразово міняти свою форму протягом певного проміжку часу.

Аудитору необхідно звернути увагу, що залучення кредитів робить запаси більш дорогими, ніж у конкурентів і накликає на підприємство або небезпеку проведення агресивного маркетин-гу з їх боку, тобто пропозиції більш дешевих товарів, надання додаткових послуг, або небезпеку вимушеного збільшення цін на власні товари, що також не сприяє зміцненню позицій підприємства на ринку. І в тому, і в іншому випадку підприєм-ство обмежує себе в маневрі коштами (наприклад, неможливі-стю встановити систему знижок).

Будь-яке підприємство є об'єктом інвестування і володіє тими або іншими характеристиками, які формують його інве-стиційну привабливість. Інвестор зацікавлений у віддачі — ефективності вкладення коштів. Для власників підприємства це питання стає актуальним з першого дня існування підприєм-ства. Коефіцієнти рентабельності власного, інвестованого капі-талів допомагають у вирішенні питання інвестиційної приваб-ливості підприємства. Найпростіший спосіб оцінки привабли-вості підприємства для інвестора — порівняння рівня показників рентабельності з рівнем відсотка, що отримується


Сторінки: 1 2