Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 007:02

УДК 007:02

О. М. КОБЄЛЄВ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БІБЛІОТЕЧНІЙ ГАЛУЗІ

Розглядаються засади формування системи інформаційно- аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у бібліотечній галузі України. Визначаються її склад і перспективи використання.

Ключові слова: управлінські рішення, інформаційно-аналітичне забезпечення, бібліотечна галузь.

Рассматриваются основы формирования системы информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений в библиотечной отрасли Украины. Определяются ее состав и перспективы использования.

Ключевые слова: управленческие решения, информационно- аналитическое обеспечение, библиотечная отрасль.

In article are considered bases of formation of system of a supply with information-analytical of acceptance of administrative decisions in Ukrainian library branch. Structure and prospects of use is defined.

Key words: administrative decisions, a supply with information-analytical, library branch.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, за умов соціально-економічної і політичної кризи, відбуваються значні зміни в усіх сферах, що зумовлюють глибокі трансформації управління як державою в цілому, так і окремими галузями, зокрема бібліотечно-інформаційною. Ринкові умови, розвиток інтелектуальної економіки, різноманітність інформаційних процесів потребують застосування спеціальних знань і навичок, пов'язаних з інформаційно-аналітичною діяльністю. Актуальність інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у бібліотечній сфері посилюється також швидким розвитком інформаційних технологій, появою потужних джерел і сховищ даних, потоків інформації, що викликало необхідність розвитку й упровадження методів і засобів автоматизованої підготовки, обробки, перетворення й попереднього аналізу даних. Загалом, як свідчить досвід передових країн, необхідність здійснювати цілеспрямовану політику, ефективно діяти в умовах нового інформаційного режиму зумовила перехід на якісно інший рівень інформаційної аналітики як особливої сфери людської діяльності, покликаної забезпечити інформаційні потреби суспільства за допомогою аналітичних технологій, завдяки переробці вихідної інформації й здобуттю якісно нового знання [4; 6; 9-11; 13; 14; 16].

В Україні створюються системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади з метою формування інформаційно- технічного середовища для підвищення ефективності діяльності державних органів, прогнозування й запобігання критичним ситуаціям [1; 3; 7; 10; 13; 15; 17]. Наприклад, діють урядова інформаційно-аналітична система із проблем надзвичайних ситуацій, система інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки й оборони та ін. Зазначені системи покликані забезпечувати інформаційну діяльність органів державної влади протягом основних фаз розвитку кризової ситуації:

прогнозування тенденцій, усунення факторів, здатних зумовити виникнення кризових ситуацій;

створення резервних фондів для попередження й ліквідації кризових ситуацій;

реагування, проведення операцій під час розвитку кризової ситуації;

ліквідація наслідків кризових ситуацій.

Ці функції виконуються завдяки моніторингу, плануванню, супроводу дій органів управління.

Методології прийняття управлінських рішень присвячені численні наукові дослідження, оскільки прийняття рішень – один з основних результатів діяльності суб'єкта управління, спрямованої на об'єкт управління з метою досягнення певних цілей управління. Можна відзначити праці Г. Альтшулера, О. Амосова, Ф.Аунапу, В. Бакуменка, П. Друкера, Й. Кхола, О. Ларичева, Ч. Ліндблома, Л. Планкетта, Г. Саймона, Ю. Сурміна, Ю. Тихомирова, Г. Хейла. При цьому, за класичним уявленням, що склалося в науці управління, приймання рішень ототожнювалося з вибором альтернативи. Відповідно воно розглядалося як вибір альтернативи при здійсненні управлінської діяльності. Нині відбувається трансформація поняття прийняття управлінських рішень, що ґрунтується на чіткішому визначенні місця таких рішень в управлінській діяльності [3]. Тобто прийняття управлінських рішень розглядається як суттєва частина управлінського процесу з послідовними етапами виявлення та діагностування проблемних ситуацій, розробкою альтернатив та вибором однієї з них, що найбільше відповідає виходу з ситуації, що склалася.

Інформаційно-аналітична діяльність, в цілому, зокрема й як елемент управлінських рішень, розглядалася в працях Г. Артамонова, Г. Гордукало- вої, І. Давидової, В. Ільганаєвої, П. Конотопова, І. Кузнецова, Ю. Курносо- ва, І. Левкіна, І. Мелюхіна, В. Пархоменка, О. Пархоменка, В. Онопрієнка, Р. Рейльян, Е. Семенюка, В. Синюка, Г. Сілкової, Н. Сляднєвої, М. Сороки, С. Терещенка, М. Тихомирова, В. Чистякова, А. Шевирьова. Особливо слід відзначити дослідження [5; 10; 11; 13], присвячені характеристиці сутності та інституалізаційних ознак аналітики в структурі бібліотечної діяльності, визначенню специфіки інформаційної аналітики у сфері науково-технічної діяльності, вивченню аналітичної основи прийняття управлінських рішень, використанню інформаційно-аналітичних технологій при прийнятті управлінських рішень. Водночас, відсутні дослідження українських авторів, присвячені проблемам інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у бібліотечній галузі України. Тому аналіз методологічних аспектів управлінських рішень в умовах соціальних змін є не тільки актуальною практичною проблемою, а й важливим завданням розвитку соціальних комунікацій як наукової галузі. Метою статті є визначення засад формування системи інформаційно -аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у бібліотечній галузі в Україні.

Насамперед слід зазначити, що, незважаючи на наявність численних методів, що мають у своєму розпорядженні органи державного управління [1; 3; 7; 18], проблема прийняття управлінських рішень у бібліотечно-інформаційній сфері, як і в сучасній Україні загалом, є надзвичайно актуальною. Це зумовлено характерними для вітчизняної системи управління невизна- ченостями, які можна поділити, базуючись на дослідженні С. Афонцева, на такі основні типи [2]:

невизначеність постановки управлінських завдань;

невизначеність чинників внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування галузі (наприклад, початок 2010 р. в Україні характеризується відсутністю прийнятого державного бюджету, не говорячи вже про політичну нестабільність);

невизначеність структури галузі;

невизначеність управлінських рішень унаслідок недостатньої повноти та низької вірогідності знань про кінцеві мету й умови функціонування галузі, а також суб'єктивізм осіб, які приймають рішення щодо формулювання мети, перспектив, стратегії розвитку та управління бібліотечно -інформаційною сферою.

Названі перші три типи невизначеності не дозволяють здійснити адекватний опис структури і розвитку вітчизняної


Сторінки: 1 2 3