Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 027

УДК 027.021 (477) + 655.4 (477) Тетяна ДУБАС,

заввідділу НБУВ

Інформаційний ринок і видавнича діяльність наукових бібліотек

У статті розглядається місце й роль наукових бібліотечних закладів України на етапі розвитку інформатизації сучасного українського суспільства. Висвітлюється питання видавничої діяльності наукових бібліотек. Розглянуто перспективні шляхи розвитку видавничої справи в Україні.

Майбутнє сучасної людини - це світ інформаційного суспільства. Як зазначено в Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.», одним з головних пріоритетів для України є побудова та розвиток інформаційного суспільства. Серед основних стратегічних цілей у ньому визначається прискорення розробки та впровадження інформаційно-комунікативних технологій в усі сфери суспільного життя та розвиток національної інформаційної інфраструктури.

У ринкових умовах господарювання їнформація стає товаром, який має соціальні, якісно-кількісні, вартісні виміри та характеристики, своїх виробників і своїх споживачів. В іншому аспекті вона являє собою семіотичне (знаково) уречевлені знання та відомості, зорієнтовані на задоволення духовно-інтелектуальних потреб людини й організаційно- виробничих, політичних потреб суспільства. З одного боку, інформація є продуктом інтелектуального опрацювання більших чи менших масивів знань, а з іншого - підґрунтям для подальшого використання з метою виготовлення конкретного товару, здійснення конкретного виробничого процесу тощо. Залежно від призначення інформація набуває тієї чи іншої форми (книга, стаття, аналітична довідка, автоматизована база даних тощо) . Таким чином, інформаційний ринок - це ринок інформаційних продуктів та послуг (ІПП), де діють усі обов'язкові атрибути - закони попиту і пропозиції, життєвий цикл товару, ціна і т. ін. Формування національного інформаційного ринку - важливий фактор підвищення ролі України на міжнародній арені. В Українській державі є всі умови для формування та регулювання національного інформаційного ринку. Спираючись на існуючі ринкові механізми, світовий досвід, можна визначити організаційні й економічні аспекти створення вітчизняного ринку ІПП. До організаційних аспектів належить вирішення питань нормативно-законодавчої бази, правового захисту, структури- зації за формами власності, підпорядкованістю та виробничими проектами інформаційних структур, розбудови інфраструктури [1]. Економічні аспекти формування ринку ІПП розкриваються через закони попиту й пропозиції, які, у свою чергу, визначають життєвий цикл ІПП, їхні ціни, джерела фінансування. Інформаційний попит зумовлює сукупність характеристик ІПП (кількість, якість, обсяг, вид тощо), які необхідні споживачеві в певний час, у певному суспільному оточенні для вирішення поставлених завдань. Інформаційна потреба дістає свій прояв у прагненні використовувати інформацію не тільки як відтворюваний продукт праці, а й як відбиття об'єктивної реальності навколишнього середовища для підтримки й розвитку матеріальних та духовних основ суспільства. Потреби визначають зміст, обсяг, структуру, динаміку попиту, тому потреба є первинною відносно попиту й підлягає вивченню в першу чергу. Найкраще сутність інформаційної потреби розкривається через отримання відповідей на систему запитань.

Сьогодні задовольнити потребу в інформації більшості населення і насамперед науковців може тільки бібліотека - найбільше сховище інформаційних носіїв, яка справляє могутній вплив на хід суспільних процесів в інтелектуальному, духовному сенсі. Перед нею поставлено завдання кардинального вдосконалення інформаційного забезпечення сталого розвитку суспільства та державотворчих процесів в Україні, що передбачає, зокрема, досягнення якісно нового рівня обслуговування вчених і спеціалістів на основі традиційних і новітніх інформаційних продуктів та послуг. Формування інформаційного ринку в Україні зумовлює нове ставлення до джерел інформації та інформаційно-бібліографічних послуг як товару особливого роду, змушує бібліотеки з позиції ринкової економіки переглядати зміст, організацію і технологію традиційної бібліотечно-бібліографічної діяльності. В останнє десятиліття ХХ ст. бібліотеки почали застосовувати бібліотечно-інформаційний маркетинг з метою вивчення інформаційних продуктів і послуг та визначення свого місця в ньому як виробників, постачальників та інформаційних посередників.

В умовах розвитку інформаційного ринку в Україні сьогодні книга є важливим джерелом інформації. Зважаючи на економічні проблеми минулого десятиріччя, що серйозно позначилися на книговиданні та книгорозповсюдженні, в Україні набрала гостроти проблема збільшення загальної кількості тиражів та розширення тематичного репертуару книговидання. Наукова бібліотека сьогодні - це науково-інформаційний центр, сховище документальної спадщини української нації та інших етносів, які проживають в Україні, центр накопичення, наукової обробки, зберігання та використання наукових та суспільно значущих вітчизняних, зарубіжних видань на всіх носіях інформації.

Видавнича діяльність наукових бібліотек відрізняється від роботи звичайного видавництва. У структурі бібліотеки існує спеціалізований редакційно-видавничий відділ, діяльність якого безпосередньо пов'язана з науковою працею, що проводиться в бібліотеці. Результати наукових досліджень представлені у вигляді друкованої продукції за всіма науковими напрямами. Основним напрямом видавничої діяльності наукових бібліотек є підготовка та видання робіт, що узагальнюють найважливіші результати фундаментальних і прикладних досліджень. Крім видання суто наукових праць, бібліотеки приділяють значну увагу випуску літератури, що висвітлює питання історико-культурної спадщини українського народу та розрахована на широке коло читачів, науково-популярним виданням.

Головні наукові бібліотеки - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка, Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького, здійснюючи видавничу діяльність, видають також власні збірники наукових праць. Як приклад можна назвати Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (з 1998 р.). Крім того, при великих наукових бібліотеках започатковано серійні видання профільних наукових праць - «Рукописна та книжкова спадщина України», «Українська біографістика» (НБУВ імені В. І. Вернадського), «Библиотеки национальных академий


Сторінки: 1 2 3 4 5

Наступні 7 робіт по вашій темі:

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗА- ЦІЙНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ - Стаття - 18 Стр.
Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами - Стаття - 11 Стр.
Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії - Стаття - 11 Стр.
Корпоративна робота освітянських бібліотек України з формування галузевого реферативного ресурсу - Стаття - 14 Стр.
Стратегічні напрями оглядово-аналітичної діяльності в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського - Стаття - 15 Стр.
Бібліотеки як сучасні центри української інформатизації - Стаття - 17 Стр.
Дистантне використання бібліотечних ресурсів як чинник удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу розвитку української економіки - Стаття - 10 Стр.