Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 930

УДК 930.253(477.51)

Наталія Леміш,

ст. викладач

ПВНЗ «Європейський університет» (Конотопська філія)

ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ КАНЦЕЛЯРІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТА ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX сг. (на основі документів фондів Державного архіву Чернігівської області)

Досліджено основні видові групи управлінських документів та відстежено особливості оформлення документів адміністративних органів Чернігівської губернії першої половини XIX ст. В основу класифікування документів покладено ознаки функціонального призначення та напрям руху документопотоків. Серед аналізованих документів виявлено такі, що використовувалися лише в регіоні з генерал-губернаторською формою управління.

Ключові слова: управлінська документація, вхідні, вихідні та внутрішні документи, реєстраційні форми, архівні фонди, органи державної влади.

Вивчення еволюції управлінського документа, особливостей організації роботи з ним, виявлення причин зміни в процесах документування зумовлює дослідження організації діловодства в управлінських структурах різного рівня підпорядкування в певний історичний період.

На початку XIX ст. Правобережна та й Лівобережна Україна зберігали відмінності від центральних регіонів Російської імперії в соціальній структурі, формах землеволодіння й землекористування, етнічній строкатості, судочинстві тощо. Це зумовило впровадження в підросійській Україні особливої форми правління в її регіонах - генерал-губернаторської.

Для розгляду видового складу існуючої управлінської документації в Україні в першій половині XIX ст. обрано органи державної влади Чернігівської губернії, що була в ті часи складовою Малоросійського генерал-губернаторства.

Реконструювати видовий склад управлінської документації Канцелярії чернігівського цивільного губернатора та Чернігівського губернського

правління допомогли фонди Державного архіву Чернігівської області (ф. 128 (13 791 справа, 8 томів описів): on. 1, том 1,1801-1818 pp. (1-2090 од. зб.);on. 1,том2, 1818-1837pp.(2091-4825од. зб.):оп. 1,томЗ. 1837-1838pp. (4826-6594 од. зб.); on. 1, том 4, 1838-1843 pp. (6597-8821 од. зб.); on. 1, том 5,1843-1845 pp. (8822-10 559 од. зб.); on. 1, том 6,1845-1849 pp. (10 560- 11 958од. зб.); on. 1,том7,1801-1917рр. (11 959-13 791 од. зб.); on. 1,том 8, 1802-1918 pp. (13 792-14 460 од. зб.); оп. 2-6, 1801-1916, 1917р.; ф. 127 (187 759 од. зб., 1800-1919 pp.)).

Документацію Канцелярії чернігівського цивільного губернатора та Чернігівського губернського правління можна класифікувати за певними ознаками, а саме: видовим складом документів та напрямом документопотоку; специфікою оформлення.

У результаті дослідження документів, які зберігаються у фондах Держархіву Чернігівської області, визначено такі їх видові групи:

® розпорядчі - укази, маніфести, циркуляри, «предписания», циркулярні «предписания», «повеления», ордери (вхідні від імператора, Правлячого Сенату, міністерств), «препровождения», «предложения», «список с предписания», «представления» (вхідні від канцелярії Управління малоросійського генерал-губернатора, Канцелярії чернігівського цивільного губернатора), протоколи (внутрішні доіументи Чернігівського губернського правління);

® звітні - донесення, рапорти, огляди, відомості, звіти (вихідні до імператора, Правлячого Сенату, міністерств, канцелярії Управління малоросійського генерал-губернатора);

® «просительные» - «прошения», меморії, «жалобы»; ® довідково-інформаційні - обліково-реєстраційні форми (реєстри документів та справ, описи та алфавіти справ), відомості, «сообщения», листування;

® щодо особового складу чиновників - формулярні списки, атестати, свідоцтва, патенти на чин.

Встановлюючи напрям руху документів, слід зупинитися на аналізі документопотоків вхідних документів, тобто тих, що надходили до адміністративних установ Чернігівської губернії; вихідних документів, що відправлялися з них; внутрішніх документів, що призначалися для користування в межах зазначених адміністративних установ.

Аналіз потоків вхідних документів став можливим завдяки збереженим у достатньому обсязі первинних і вторинних документів, представлених у фондах Державного архіву Чернігівської області. Дослідивши видовий склад вхідних документів, приходимо до висновку, що дану групу складають: розпорядчі документи вищих органів влади; звітно-статистичні та «просительные» документи підпорядкованих установ; вхідна кореспонденція, що висвітлювала питання життєдіяльності різнорівневих установ та окремих осіб. Такий умовний поділ на групи вхідних документів зумовлений способом «спілкування» адміністративних установ різного рівня підпорядкування і окремо чиновницького складу та звичайних осіб («подданых») держави між собою.

Розпорядчі документи вищих органів влади досліджуваного періоду представлені як такі, що регламентували діяльність губернських установ (від імені імператора, Сенату, різних міністерств та Малоросійського генерал-губернатора). Серед групи названих розпорядчих документів слід виокремити документи, що використовувались з метою встановлення певних правил, які регулювали управлінські, технологічні, практичні сторони роботи підпорядкованих установ та, відповідно, документаційні процеси в них, - тобто носили розпорядчо-інструктивний характер. Основними документами, що використовувалися у зносинах між імператором чи Сенатом та губернією були укази та циркуляри; між Міністерствами та губернією - «предписания»; між генерал-губерна- торством та губернією - «предложения».

Прослідкувати видовий склад вхідних документів від установ різного рівня підпорядкування до Канцелярії чернігівського цивільного губернатора, а потім, за потребою та направленням, до Чернігівського губернського правління стало можливим завдяки збереженим у фондах Державного архіву Чернігівської області у великій кількості реєстраційних форм - журналів (книг) вхідної доіументації: «Журналы (книги) входящих бумаг». Саме завдяки зазначеним формам маємо змогу встановити видовий склад вхідної доіументації, серед якої найбільш розповсюдженими були: рапорт, «отношение», «представление», «сообщение», «предложение», «прошение», «мемория», «ордер», «предписание». Факт надходження указів, циркулярів та «предписаний» імператора, Правлячого Сенату та різних міністерств, як один з найважливіших видів вхідних дотументів, фіксувався окремо в спеціальних реєстраційних формах, які так і називалися, наприклад «Предписания Министерства внутренних дел за... год», «Книгауказов, полученных из Правительствующего Сенат за... год» тощо.

Зупинимось на найбільш широко використовуваних та інформативно близьких між собою видах вхідних дотументів - цирку лярі, «предписании» та «циркулярном предписании» - в аспекті роботи над зазначеними документами в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора за фактом їх отримання.

Власне циркуляр, «предписание» та «циркулярное предписание» подібні за виконуваними ними


Сторінки: 1 2 3 4