Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 01: 001

УДК 01: 001. 814 (477) Тетяна ДОБКО,

заввідділу НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.,

Надія МОІСЕЄНКО,

наук. співроб.

Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві

Стаття присвячена висвітленню механізму відображення питань демократичних перетворень у поточних державних бібліографічних покажчиках та електронних ресурсах, відповідного формування довідково-бібліографічного фонду, підготовки бібліографічних продуктів, які розкривають його сучасні складові, здійснення навігації користувачів у бібліотечно-бібліографічних ресурсах.

«Демократія найкраще спрацьовує тоді, коли народ має доступ до всієї інформації, якщо це не йде всупереч інтересам безпеки держави»

Ліндон Б. Джонсон

Незважаючи на політичні кризи, які останнім часом виявляють системний характер, в Україні дійсно відбуваються демократичні перетворення, і міжнародне співтовариство визнало Україну демократичною державою з ринковою економікою.

«Найважливішими гарантами, умовно та одночасно наслідком демократії став процес формування громадянського суспільства і правової держави в різних країнах демократичного світу. У цьому розумінні демократія - не ізольоване від інших суспільних процесів явище, а складова цілісної зміни: економічного зростання, прогресу знання і продуктивних сил, формування громадянського суспільства, правової держави та еволюції культури, сполучення індивідуального і колективного розвитку людини і суспільства» [3, с. 144].

На думку російського бібліотекознавця В. Фокєєва, як особливий рівень інформаційної інфраструктури громадянського суспільства є бібліографічний простір - сфера генезису, середовище генерування і трансляції соціального бібліографічного знання (інформації), що забезпечує розвиток громадянського суспільства [5].

Накопичення інформації, інтенсивний розвиток традиційних друкованих видань та електронних інформаційних ресурсів призводить до інформаційного перевантаження. Ускладнення пошуку необхідної інформації посилює значення науки їх використання та роль діяльності довідково-бібліографічних служб в інформаційному забезпеченні користувачів.

Бібліографія в згорнутому вигляді відображає суспільні зміни, стан демократичних перетворень, відбитих у документному потоці.

У своїй діяльності бібліографічні служби користуються законодавчими нормами права громадян на інформацію, принципом свободи виробництва, розповсюдження й використання бібліографічних ресурсів.

Відділ довідково-бібліографічного обслуговування (ВДБО) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у структурі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) останніми роками працює над науковою темою «Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у процесі демократичних перетворень українського суспільства». У цьому напрямі аналізується відображення питань демократичних перетворень у поточних державних бібліографічних покажчиках та електронних ресурсах, спрямовуються зусилля на відповідне формування довідково-бібліографічного фонду, готуються бібліографічні продукти, які розкривають його сучасні складові, здійснюється навігація користувачів у бібліотечно-бібліографічних ресурсах.

Задоволення запитів користувачів щодо процесів демократизації суспільства здійснюється шляхом:

пошуку наявних бібліографічних покажчиків серед доступних електронних ресурсів, їх архівування;

створення бібліографічних списків актуальної тематики у випереджувальному режимі;

підготовки тематичних бібліографічних довідок на замовлення організацій, установ, фізичних осіб;

консультування й надання усних бібліографічних довідок користувачам в оперативному режимі.

Важливим є моніторинг електронного середовища, пошук вже підготовлених і доступних баз даних і бібліографічних покажчиків, оскільки сучасний користувач надає перевагу використанню електронних бібліографічних ресурсів і пошукових систем.

Реальним є доступність інформації для громадськості щодо діяльності офіційних державних органів, використання сайтів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших урядових структур. У НБУВ надається користувачам доступ до правових баз даних (БД) «Ліга: Закон» інформаційно-аналітичного центру «Ліга», де представлено законодавчі та нормативні документи, як найвищих органів державної влади, так і відомчі документи. Важливим є наявність у БД посилання на офіційне друковане джерело інформації.

Найоперативніше бібліографічну інформацію користувач може знайти в електронних каталогах найбільших бібліотек України.

Інформація про публікації у періодичних виданнях, наукових збірниках найбільш повно представлена в загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова» (1998 -); реферативно-бібліографічних БД Книжкової палати України: «Економіка. Економічні науки» (2002-2006); «Політика. Політичні науки» (2002-2006) та бібліографічних БД Національної парламентської бібліотеки України (НПБУ) «Політика і політики у дзеркалі періодичних видань» і «Політематична БД статей з періодичних видань», «Статті з наукових збірників», БД публікацій з періодичних видань Кіровоградської ОУНБ, Дніпропетровської ОУНБ та ін. На сучасному етапі бібліотеки формують власні проблемно-орієнтовані БД, які дають можливість швидко задовольняти тематичні запити на своїй документній базі.

Серед зарубіжних електронних бібліографічних ресурсів користувачі надають перевагу БД Інституту наукової інформації з питань суспільних наук Російської академії наук (ІНІСН), які відображають окремі видання (монографії, щорічники, збірники статей, матеріали конференцій, бібліографічні покажчики тощо), статті з журналів та збірників, депоновані рукописи, автореферати дисертацій тощо та Російській електронній бібліотеці, яка містить реферативну інформацію ІНІСН.

Розширює інформаційну базу дослідження використання передплачених НБУВ найавторитетніших онлайнових науково-інформаційних ресурсів, доступ до яких надається в локальній комп'ютерній мережі бібліотеки та наукових установах НАНУ (наукова електронна бібліотека інформаційних продуктів найбільшого у світі видавництва наукової літератури Elsevier на платформі ScienceDirect; інформаційні продукти на платформі EBSCOhost).

Згідно з нашим аналізом, на сайтах наукових бібліотек України розміщуються бібліографічні покажчики та рекомендаційні списки літератури, а також вебліографічна інформація з найактуальнішої тематики сучасних економічних, правових, політичних процесів, які відбуваються в суспільстві, та їх демократичних перетворень. Крім того, на сайтах державних установ, наукових бібліотек України представлено бібліографічну інформацію з питань демократичних перетворень у суспільстві. У відділі довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ ведеться робота з формування електронного фонду бібліографічних покажчиків, які є у вільному доступі на сайтах бібліотек України.

На сайті Верховної Ради України представлено ряд бібліографічних покажчиків до книжкових виставок з актуальних проблем законотворчості (1997-2008 рр.), підготовлених відділом інформаційно-бібліотечного забезпечення Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України разом із НПБУ. Інформація подана за тематичними розділами, у тому числі


Сторінки: 1 2 3 4