Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 37

УДК 37.034-053.67:32.019.051

Клименюк Н.В., Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили

ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА МОРАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Засоби масової інформації стали невід'ємною частиною культури сучасного суспільства. В даній статті увага приділена формуванню у дитини "імунітету" до негативу, який несе медіа-продукція, та пошуку можливостей корисного впливу аудіовізуальних засобів на інтелектуальний та моральний розвиток підростаючого покоління.

Means of mass communication became integral part of modern society culture. The article emphasizes the formation of immunity against mass media production. The author seeks possibilities which impact on the intellectual end moral develop mend of growing generation. Чоловік ти або жінка - нам все одно, тут для нас новий світ, і нам всім потрібно багато чому навчитися (із сучасного американського мультфільму)

Кінець XX - початок XXI століть ознаменувався переходом від індустріального до високотехнологічного інформаційного типу суспільства, в якому вирішальне значення має рівень освіти молоді.

Об'єктивні зміни в сучасній педагогічній діяльності призвели до того, що на зміну шкільній монополії в галузі навчання та виховання особистості приходять інші соціалі- заційні інститути, головними з яких є засоби масової інформації. При цьому неможливо недооцінити їх вплив на формування підростаючого покоління.

Актуальність цієї теми зумовлена тією обставиною, що засоби масової інформації стали невід'ємною частиною культури сучасного суспільства. Саме ЗМІ здійснюють своєрідний інформаційний фон, на основі якого в підлітків формується певний світогляд щодо моделей поведінки, а також способу й стилю життя. В цьому розумінні засоби масової інформації мають у своєму розпорядженні невичерпні можливості позитивного впливу на свідомість людей, формування в них, особливо у неповнолітніх і молодих людей високих моральних якостей, зразків правомірної поведінки, розвитку інтелектуальних можливостей. Між тим, як свідчить практика, засоби масової інфрмації, і зокрема телебачення, не вирішують у повному обсязі цих завдань, більше того, далеко не поодинокі випадки негативного впливу телебачення на поведінку неповнолітніх, коли на телебаченні пропагуються стандарти поведінки телегероїв, несумісні з ціннісними орієнтаціями суспільства і пов'язані з культом сили, жорстокості, розпусти.

Слід зазначити, що проблему впливу засобів масової інформації на свідомість підлітків та молоді вивчали такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: В.Батиргареєва, Р.Берон, Р.Бєланова, О.Волянська, В.Голіна. Б.Головкін, В.Гончаренко, О.Гордякова, І.Даньшин, А.Долгова, О.Дроздов, С.Еніклопов, О.Книш, В.Кочетков, М.Левшин, Д.Майерс, О.Михайленко, М.Назаров, О.Крейдер, І.Лапшина, В.Пушкарь, Д.Річардсон, М.Семчик, Д. Срібняк, К.Тарасов, А.Тузов, І.Туркевич, В.Шакун та інші автори.

Особливу значущість у житті суспільства засоби масової інформації набули в останні десятиліття. Сьогодні вже неможливо уявити собі соціокультурний розвиток людства без засобів масової інформації, особливо в сфері освіти й виховання. Адже інформатизація суспільства посіла визначальне місце в системі відносин сучасного суспільства, оскільки перетворилася на необхідний елемент повсякденного життя людини, стала органічною частиною середовища її проживання.

У контексті цієї проблеми постає питання: чого ж більше від засобів масової інформації - користі чи шкоди? Перш ніж розглянути вплив засобів масової інформації на моральне здоров'я підростаючого покоління, зупинимось на цій важливій категорії. В останній чверті XX століття в світовій науці разом із проблемами екологічними, економічними, демографічними, ресурсними, техногенними визначилася проблема здоров'я. Поняття здоров'я розглядається вченими в широкому розумінні. Так, за визначенням Конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я, це не тільки відсутність хвороб, а ще й стан фізичного, психічного й соціального благополуччя. Зараз виокремлюють декілька компонентів зоров'я: соматичне, фізичне, психічне, соціальне, моральне.

Щодо морального здоров'я, то, згідно з визначеннями в довідкових джерелах, здоров'я - це стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних вад [16, с. 265]. Відповідно визначаємо поняття "морального". "Мораль" регулює поведінку людини в усіх без винятку сферах її суспільного життя - праці, побуті, політиці, науці, сім'ї, суспільних місцях. Моральні норми обґрунтовуються за допомогою більш складних форм свідомості - принципів, ідеалів, понять добра і зла [17, с. 188-190]. Отже, можна узагальнити, що моральне здоров'я - це комплекс характеристик, пов'язаний із такими загальнолюдськими цінностями, як: добро, зло, любов, істина, краса - які, в свою чергу, мають допомогти людині благополучно діяти в усіх сферах суспільного життя. Виходячи з цього науковці європейських країн, починаючи з 7080-х років XX століття, розпочали пошук таких можливостей впливу аудіовізуальних засобів на емоції, уяву та інтелект дітей, який би навчав учнів критично сприймати інформацію, отриману зі ЗМІ, навчатися з їх допомогою розширювати світогляд, займатися самоосвітою, тобто використовувати засоби масової інформації з користю для розвитку морального здоров'я учнів, а не навпаки.

Так, розвиваючи сучасну освітню сферу, враховуючи особливості інформаційної ситуації в суспільстві, Європейська школа, керуючись своєрідним девізом: "В часи усної цивілізації школа навчила говорити й слухати, в часи писемності - читати й писати, сьогодні ж вона повинна навчити бачити й показувати" [7] - пішла шляхом "педагогізації найсучасніших технічних засобів" [7]. Наприклад, французькі відділи освіти по виховній роботі з підлітками з метою формування критичного мислення, вирішили провести значний за масштабами національний експеримент під назвою "Активний юний телеглядач", зауважуючи на тому, що серед засобів масової інформації за інтенсивністю і масштабністю впливу на підростаюче покоління лідируюче місце серед засобів масової інформації займає телебачення. Так, за даними закордонних фахівців у Франції кожна четверта сім'я має по


Сторінки: 1 2 3 4 5