Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 331

УДК 331.108.45

А.Б. Немченко, доц., канд. екон. наук, Т.Б. Немченко, доц., канд. филос. наук

Кіровоградський національний технічний університет

Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури

У статті розглянуті питання про сутність, види та функції бізнес інкубаторів, формулюються першочергові завдання щодо державної підтримки розвитку бізнес-інкубаторів, як складового елементу регіональної інноваційної інфраструктури в сучасних умовах.

інноваційне підприємництво, інноваційна інфраструктура, бізнес-інкубатори, державна підтримка розвитку регіональної інноваційної інфраструктури

Сучасні тенденції у розвитку світової цивілізації пов'язані із принциповими змінами, що відбулися у характері функціонування суспільного виробництва. Ці зміни обумовлені процесами глобалізації, застосуванням сучасних інформаційних технологій, прискоренням змін у середовищі організацій, інноваційною спрямованістю та підприємницьким типом управління тощо.

В умовах інформаційної глобалізації повним ходом йде технічна глобалізація. Високі технології стають загальнодоступні і міра їх можливого використання визначається лише економічними ресурсами і інтелектуальним потенціалом країни. Перехід суспільства в якісно новий стан, що характеризується здатністю найефективнішого використання накопичених знань, стає визначальною запорукою виходу на належний рівень технологічного і соціально-економічного розвитку серед провідних країн світового простору.

Роль і місце України в цьому глобальному просторі залежить від спроможності нарощувати і використовувати свої конкурентні переваги. Вирішення цієї проблеми у визначальній мірі залежить від ефективної і гнучкої інноваційно спрямованої регіональної економічної політики, яка з однієї сторони повинна враховувати загальнодержавні інтереси, а з іншої - свої власні, виходячи з потреб реалізації тих чи інших цілей і завдань та наявності відповідних регіонального потенціалу і ресурсів

Одним з базових комплексних чинників регіонального розвитку є територіальна інфраструктура. В сучасних умовах важливо звернутися до досвіду тих регіонів, що намагаються обґрунтувати перспективи інфраструктурного облаштування своїх територій, особливо з врахуванням задач які виникають в питаннях структурної перебудови економіки України і переходу на інноваційну модель розвитку. При цьому слід зазначити, що інфраструктура регіонального підприємницького розвитку поки що не має концептуального і методологічного забезпечення, а існуюча потреба в ньому для поліпшення якості концепцій і різних програм та планів територіального розвитку актуалізують дослідження в цьому напрямі.

Становленню інноваційної моделі розвитку економіки в Україні приділяється значна увага в наукових дослідженнях [3, 4. 10, 11]. Так, в науковій літературі висвітлюються теоретичні та практичні аспекти формування та розвитку інфраструктури, що спрямована на підтримку малого підприємництва [6, 7]. Особливу увагу науковці приділяють інфраструктурному забезпеченню інноваційного процесу в цілому [5, 8]. На жаль, у наукових працях цілісне та системне розкриття регіональної інноваційної інфраструктури не знайшло належного відображення. Так, поза увагою залишаються і дослідження окремих елементів цієї інфраструктури, зокрема бізнес- інкубаторів. Потреба в нових теоретичних дослідженнях і практичних підходах до управління інноваційним процесом в країні, а також розвитку регіональної інноваційної системи вимагає посилення уваги до узагальнення досвіду створення і розвитку бізнес- інкубаторів як елемента регіональної інноваційної інфраструктури і їх практичного використання для підтримки інноваційного підприємництва.

Метою дослідження є узагальнення сутності та характеристики бізнес- інкубаторів як важливого елементу ефективної регіональної інноваційної інфраструктури та формування завдань щодо підтримки їх розвитку на регіональному та державному рівнях в сучасних умовах господарювання.

Виявлені в регіоні проблеми інфраструктурного розвитку можуть розглядатися комплексно, спеціальним розділом програмного документу і для вирішення кожної проблеми окремо. При цьому кожний елемент інфраструктури повинен розглядатися як інструмент рішення проблеми і досягнення стратегічної мети. Наприклад, розвиток бізнес-інкубаторів, як вирішальний чинник підвищення економічного потенціалу малого та середнього підприємництва в регіоні. Проведене дослідження розробок стратегічних напрямів розвитку територіальної інфраструктури регіонів дозволяє визначити основні методологічні принципи стратегічного прогнозування її розвитку.

Згідно класифікації, яка склалася в світі, серед регіональних інноваційних структур можна відзначити бізнес-інкубатори як носіїв передової технології підтримки малого бізнесу і інновацій.

Бізнес-інкубатор — це один з варіантів, поряд з «науковими центрами» і «бізнес- центрами», тих організаційних форм взаємодії науки і підприємництва, що уявляє собою складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує, поряд з іншим, сприятливі умови для ефективної діяльності новоутворених малих інноваційних фірм, які реалізують цікаві наукові ідеї.

Світова практика свідчить, що за допомогою вказаних інноваційних структур розв'язуються такі актуальні задачі як: вдосконалення галузевої структури виробництва і прискорення економічного розвитку територій; активне впровадження у виробництво вітчизняних і зарубіжних науково-технічних розробок; випробування на локальному рівні різних варіантів впровадження нових форм господарювання і пристосування до умов внутрішнього ринку, практичне навчання місцевих фахівців прийомам і методам міжнародного бізнесу.

Бізнес-інкубатори є необхідним елементом виживання і успішної діяльності малих інноваційних структур тому, що вони надають численні інноваційні послуги, до яких, зокрема, належать:*

оренда приміщень;*

прокат наукового і технологічного устаткування на певний період;*

консультації з економічних та юридичних питань;*

фінансові послуги;*

експертиза інноваційних проектів (науково-технічна, екологічна, комерційна);*

інформаційне та рекламне забезпечення, то що.

Ефективність діяльності бізнес-інкубаторів пов'язана як з організаційними, так і економічними чинниками. Їх розвиток не завжди потребує бюджетних асигнувань і може здійснюватися за рахунок спонсорства або самофінансування. Організаційна структура бізнес-інкубаторів зорієнтована на якісні послуги малим інноваційним утворенням, так як їх успіх напряму залежить від того щоб малі інноваційні структури

якомога швидше ставали рентабельними, що гарантує бізнес-інкубатору значну частку в їхніх майбутніх прибутках.

Досвід зарубіжних країн свідчить, що інкубатори бувають трьох видів:

- неприбуткові — це ті, що працюють із залученням коштів місцевих органів влади. Останні зацікавлені у створенні робочих місць та економічному розвиткові регіону.


Сторінки: 1 2 3