Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

графіка витрат, а відповідно був би й інший (більший) обсяг продукції і нижчі ціни в точці рівноваги.

Для максимізації прибутку недостатньо тільки максимізувати витрати, оскільки існує багато різних рівнів обсягу виробництва, за яких підприємство може виготовляти продукт з найменшими витратами. Але є єдиний рівень обсягу виробництва, за якого максимізується прибуток. Із попереднього аналізу ринків продукту виходить, що випуск продукції з максимальним прибутком здійснюється тоді, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам (ГД = ГВ), Тепер важливо сформулювати правило цієї рівності з точки зору витрат на ресурси.

При складанні графіка попиту на працю (рис. 16.1) було встановлено, що кількість найманої праці, яка забезпечує максимальний прибуток, повинна бути такою, щоб ставка заробітної плати, або ціна праці, Цп, дорівнювала граничному продукту праці у грошовому вираженні ГПЦп, чи простіше: Цп = ГПЦп.

Це правило стосується і будь-якого іншого ресурсу, наприклад капіталу, який використовується в такій кількості, щоб максимізувати прибуток, і його ціна дорівнює граничному продукту у грошовому вираженні, або Цк = ГПЦк. Отже, можна сказати, що підприємство максимізує прибуток за умови, що кожний чинник виробництва використовується до точки, в якій його ціна дорівнює його граничному продукту в грошовому вираженні: Цп = ГЦПп і ЦК = ГПЦк. Це правило можна записати ще й так:

ГПЦп/Цп = ГПЦк/Цк = 1 (2)

У рівнянні (2) важливо звернути увагу на таке; недостатньо, щоб ГПЦ обох ресурсів були пропорційні їхнім цінам; ГПЦ мають дорівнювати цінам, тоді відношення рівне одиниці. Так, якщо ГПЦп = 30 грн, Цп = 10 грн, ГПЦк = =18 грн і Цк = в 6 грн, то підприємство недовикористовує як капітал, так і працю, хоча відношення ГПЦ до ціни на ресурс рівні для обох ресурсів. Тобто підприємство могло б збільшити свій прибуток за рахунок залучення додаткової кількості як капіталу, так і праці, допоки спадні криві ГПЦ капіталу і праці не знизяться до точки, в якій ГПп дорівнює 10 грн, а ГПк — 3 грн. Тепер відношення складало 6 10/10 і 6/6, що дорівнює 1.

Важливо відзначити, що для простоти викладу ці дві задачі були розділені, але положення рівняння (2) про максимізацію прибутку включає положення рівняння (1) про виробництво з найменшими витратами. Тобто підприємство, яке максимізує прибуток, повинно виготовляти продукцію з максимальним прибутком за такого поєднання ресурсів, що забезпечує найменші витрати.

Якщо підприємство не враховує співвідношення праці і капіталу, що забезпечує найменші витрати, то воно, звичайно, може виготовити той же обсяг продукції з меншими загальними витратами й отримати дещо більший прибуток. Отже, передумовою максимізації прибутку є дотримання рівняння (1). Але цього замало для максимізації прибутку. Підприємство цілком може виготовляти таку продукцію, яка не дає максимального прибутку, але її виробництво забезпечує співвідношення ресурсів з найменшими витратами.


Сторінки: 1 2 3