Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 336

УДК 336.748.1Довгань О.В.

Глобалізаційні фактори прогнозування валютного курсу

У статті розкривається залежність динаміки валютних курсів євро/долар та євро/гривня. Аналізується рух курсу обміну з одночасним використанням різних інструментів технічного аналізу. Робиться прогноз щодо майбутньої зміни обмінного курсу.

Ключові слова: валютний курс, прогнозування валютного курсу, технічний аналіз, ковзні середні, стохастичний осцилятор.

В статье раскрывается зависимость динамики валютных курсов евро/ доллар и евро/гривна. Анализируется движение курса обмена с одновременным использованием разных инструментов технического анализа. Делается прогноз относительно будущего изменения обменного курса.

Ключевые слова: валютный курс, прогнозирование валютного курса, технический анализ, скользящие средние, стохастический осциллятор.

This article is about relation in dynamics of currency rates euro/dollar and euro/hryvna. Currency rate changes are analyzed by simultaneous use of different instruments of technical analysis. Forecast concerning future exchange rate variation is made.

Key words: the rate of exchange, prognostication of rate of exchange, technical analysis, is sliding middle, stochastic oscillator.Постановка проблеми. В умовах глобалізації та інтеграційних процесів залежність країн одна від одної збільшується. В економічному сенсі це проявляється у вигляді двосторонніх потоків товарів та послуг, а також капіталів; створенні спільних підприємств та розробці генеральних інвестиційних програм; взаємному обміні та перейманні різноманітних методів та стилів управління економікою. В умовах руху до відкритості економіки глобалізаційні фактори призводять до чималої кореляції основних економічних показників різних країн. Існуюча залежність між курсом євро/ долар та євро/гривня дозволяють побудований прогноз для пари EUR/USD переносити та адаптувати для курсу EUR/UAH. У той же час, ефективний прогноз - це комбінація не одного, а декількох методів прогнозування валютного курсу [1, с. 72].

Аналіз останніх досліджень і публікакцій. Проблематика прогнозування валютного курсу з використанням інструментів технічного аналізу досліджується в більшій мірі в роботах західних дослідників. Зокрема, використання різних комбінацій технічних інструментів у прогнозуванні динаміки курсу обміну розглядається в роботах Бенсігнора П. [3], Гінзбурга А. [4], Демарка Т. [5], Акеліса С. [1] та інших. Створенням гібридних систем прогнозування займалися Русинов В. [7], Балацький Є. [2] та інші автори. Серед вітчизняних дослідників вагомий внесок зробили Костіна Н., Калабаня О. [6] та інші.

Однак застосування інструментів технічного аналізу в прогнозуванні валютного курсу практично не досліджувалося вітчизняними дослідниками. Гібридні системи прогнозування на основі поєднання різних складових технічних індикаторів є малодослідженою областю. Існування особливостей у використанні переваг технічного аналізу при адаптації інструментів для прогнозу курсу за участю національної валюти вимагають проведення більш ґрунтовного та повнішого дослідження, яке б дозволило проаналізувати динаміку валютного курсу та виявити закономірності його зміни.

Дослідження особливостей практичного використання гібридних методів аналізу динаміки обмінного курсу створюють умови для оптимального використання ресурсів у цілому. Краще розуміння зв'язку між обмінними курсами та застосування технічних інструментів сприяє побудові ефективного прогнозу на майбутнє.

Цілі статті постають у визначенні зв'язку між парами EUR/UAH та EUR/USD і застосування інструментів технічного аналізу для передбачення майбутньої динаміки курсу обміну, що досягається за рахунок паралельного залучення декількох технічних індикаторів.

Для досягнення цієї мети автор пропонує поетапно розглянути коливання обмінного курсу євро/долар та виявити особливості в його зростанні чи падінні. Результати прогнозування цієї пари адаптуються та переносяться на курс обміну євро/гривня.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи кореляційний зв'язок між валютними парами EUR/UAH та EUR/USD, можна побачити, що він є значним (рис. 1).

Починаючи з листопада 2008 р., зв'язок між курсами євро/гривня та євро/долар суттєво порушився. У той же час динаміка та напрямок зміни кожної з валютних пар залишилися порівняними величинами. Зокрема, зростання євро в доларовому еквіваленті в період листопад- грудень 2008 р. забезпечило відповідне зростання для євро/гривня. Темпи зміни для EUR/UAH були значно вищими, ніж для EUR/USD, що можна пояснити швидким зростанням курсу долар/гривня на міжбанківському ринку в цей період. Девальвація пари євро/долар у період січень-квітень 2009 р. забезпечила деяке падіння обмінного курсу євро/гривня. Темп зниження для EUR/UAH був вищим, ніж для EUR/USD, оскільки корекція після зростання щодо пари долар/гривня створила підґрунтя для укріплення національної валюти в євровому еквіваленті.

Наведений аналіз вказує, що в період невизначеності та важкої прогнозованості національних показників для виявлення динаміки валютних курсів можна використовувати пару євро/долар, де склалася достатньо дієва система публікації основних макроекономічних показників та використання

До 1 червня 2008 р. кореляція між цими обмінними курсами перевищувала 95 %. Фіксоване значення USD/UAH на рівні 5,05 гривень за 1 дол США забезпечило високий ступінь функціонального зв'язку між парами євро/гривня та євро/долар.

Після проведення ревальвації в травні 2008 р., коли курс долар/гривня закріпився на новому рівні 4,85 гривень за 1 дол. США, залежність між EUR/ UAH та EUR/USD дещо знизилася, хоча залишилася високою (коефіцієнт кореляції більше 80 %).

такої інформації з метою прогнозування динаміки обмінного курсу.

Для визначення конкретного прогнозного значення щодо пари EUR/UAH використовується відома формула:

EUR/UAH = EUR/USD + UAH/USD, (1)

де EUR/USD - прогнозне значення для європейської валюти в доларовому еквіваленті, USD/UAH - прогноз для пари долар/гривня [8, с. 73].

З графіка (рис. 2) видно, що протягом першого півріччя валютна пара євро/долар переважно зростала. Для аналізу динаміки обмінного курсу використовуються інструменти технічного аналізу. Зокрема, ковзні середні з різним періодом згладжування та стохастичний осцилятор, який співставляє поточну ціну


Сторінки: 1 2 3 4