Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт

Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт

План

1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт

2. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт

3. Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт

Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт

У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю значну роль відіграє курсова (дипломна) робота.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отрима-них студентами за час навчання, та їх застосування до комплекс-ного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота — це самостійне навчально-наукове дослід-ження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчаль-ної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри.

Виконання курсових робіт визначається графіком. Рівень підго-товки курсової роботи значною мірою свідчить про ступінь зас-воєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію. Основна мета виконання курсової робо-ти — глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної дисципліни, оволодіти методами наукового до-слідження.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

¦ самостійно формулювати проблему дослідження;

¦ визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослі-дження;

¦ здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

¦ аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

¦ логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропо-зиції, робити висновки;

¦ правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

¦ публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

Дипломна робота — це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

Дипломна робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спе-ціальних дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є по-глибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускни- ка. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших зав-дань.

Перш ніж розпочинати писати дипломну роботу, студент має ознайомитися з основними вимогами до її виконання:

Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської оз-начає важливість, практичну значущість розглядуваної пробле-ми. Курсова (дипломна) робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку суспільства, а питання, що розкри- ваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяль-ності підприємства.

Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент має розкрити тему роботи на сучасному рівні розвитку відповід-ної науки (економіки, менеджменту, маркетингу, соціальної пси-хології тощо), використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у практиці з позицій сьогоден-ня. Крім того, студент має достатньо повно розкрити основні по-няття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, вклю-чити тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.

Дослідницький характер. У дипломній роботі мають міститись елементи дослідження:

— вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зару-біжних авторів;

— систематизація та аналіз різних думок і підходів, форму-вання власної точки зору на проблему, що розглядається;

— порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.

Дипломна робота як самостійне навчально-наукове дослід-ження має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підго-товки студента, його здатність застосовувати отримані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

Студенту надається право вибирати тему курсової та дип-ломної робіт з числа визначених випускними кафедрами навчаль-ного закладу або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки. Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється, як правило, кваліфікованими викладачами. Орга-нізація і контроль за процесом підготовки й захисту курсових та дипломних робіт покладаються на завідуючих кафедрами.

Тематика курсових та дипломних робіт щорічно коригуєть-ся з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань спе-ціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Текст курсової (дипломної) роботи можна використати для наступного написання та оформлення доповіді, реферату, статті.

Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт

Курсова та дипломна роботи мають свою специфіку, їх де-талі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їх написання та оформлення вони мають подібні риси, тому будуть проаналізовані спільно.

Курсова (дипломна) робота є результатом вивчення певного циклу дисциплін чи будь-якої окремої навчальної дисципліни. Підготовка курсової (дипломної) роботи охоплює кілька етапів.

Підготовчий етап починається з вибору теми курсової (дип-ломної) роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та схильнос-тям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може ви-явити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом із ке-рівником слід визначити межі розкриття теми та перелік установ, досвід роботи яких буде висвітлюватись у дослідженні.

При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження слід зважати на те, що між ними і темою курсової (дипломної) роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації. Предмет дослід-ження — це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підляга-ють безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, виз-начальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт.

Правильне, науково обґрунтоване визначення об'єкта до-слідження — це не формальна, а суттєва, змістова наукова акція, зорієнтована на виявлення місця і значення предмета досліджен-ня в більш цілісному і широкому понятті дослідження. Треба зна-ти, що об'єкт дослідження — це частина об'єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяль-ності людини як соціальної істоти (суб'єкта). Предмет досліджен-ня є таким його елементом, який включає сукупність властивос-тей і відношень об'єкта, опосередкованих людиною (суб'єктом) у процесі дослідження з певною метою в конкретних умовах.

Добір теми курсової та дипломної роботи

Тематика робіт визначається змістом навчальних курсів; розробляється і затверджується кафедрою.

Тема курсової (дипломної) роботи має бути цікавою для сту-дента, пов'язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід заува-жити, що студент має право запропонувати свою тему курсової (дипломної) роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати вик-ладачу доцільність її розробки.

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульова-но мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути за-гальних міркувань.

Приклади формулювання мети курсової (дипломної) роботи:

— «Мета роботи — проаналізувати соціально-психологічні умови ефективного керівництва трудовим колективом»;

— «Основна мета курсової (дипломної) роботи — розглянути існуючі типи підприємницьких структур і докладно проаналізу-вати функціонування колективного підприємства з обмеженою відповідальністю»;

— «Мета курсової (дипломної) роботи — вивчити сутність маркетингу та визначити його місце в механізмі управління підприємством в умовах ринку».

Мета курсової (дипломної) роботи повинна бути тісно по-в'язана з назвою її теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити ос-новні завдання, які слід розв'язати в процесі виконання роботи. Завдання мають конкретизувати основну мету роботи.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначи-ти завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

¦ вирішення певних теоретичних питань, які входять до за-гальної проблеми дослідження (наприклад, визначення сутності понять, явищ, процесів, подальше їх вдосконалення;

¦ вивчення ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефек-тивності, принципів та умов застосування тощо);

¦ всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її типового ста-ну, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей пере-дового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження;

¦ обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішен-ня даної проблеми;

¦ експериментальна перевірка запропонованої системи за-ходів щодо відповідності її критеріям оптимальності, тобто до-сягнення максимально важливих у відповідних умовах резуль-татів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу і зусиль;

¦ розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи відпо-відних установ (організацій).

У початковий період роботи над темою найзручнішою є роз-становка карток в єдиному алфавіті прізвищ авторів та назв ви-дань. Можна згрупувати картки в картотеці за основними питан-нями, що розкривають зміст теми курсової (дипломної) роботи. Тоді на каталожних роздільниках олівцем пишуть назви основ-них структурних частин роботи: Вступ, Розділ (його назва), Вис-новки тощо. Картотека наповнюється картками відповідно до теми розділів і підрозділів, щоб своєчасно звернути увагу на не-достатню кількість матеріалу з того чи іншого питання. Доцільно використовувати дублювання карток у різних розділах та підроз-ділах, якщо в статті або монографії розкрито комплекс питань


Сторінки: 1 2 3