Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПідготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

План

1. Підготовка до захисту та захист курсової та дипломної роботи

2. Магістерська робота: поняття та її підготовка

Захист курсової (дипломної) роботи проводиться відповід-но до графіка, затвердженого кафедрою, у присутності комісії у складі керівника та двох-трьох членів кафедри. Захист диплом-ної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екза-менаційної комісії та регламентується «Положенням про органі-зацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

Захист дипломних робіт може проводитись як у вищому на-вчальному закладі, так і на підприємствах, у закладах та організа-ціях, якщо тема має для них науково-теоретичний або практич-ний інтерес або у разі виконання роботи на їх базі.

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які ви-конали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допу-щених до захисту дипломних робіт, подаються в державну комі-сію деканом факультету.

Процедура захисту включає:

¦ доповідь студента про зміст роботи;

¦ запитання до автора

¦ оголошення відгуку наукового керівника або його виступ (для дипломної роботи—й рецензента);

¦ відповіді студента на запитання членів комісії із захисту, для дипломної роботи—членів ДЕК та осіб, присутніх на захисті;

¦ заключне слово студента;

¦ рішення комісії про оцінку роботи.

Вступне слово слід підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому доцільно висвітлити такі важливі питання:

обґрунтування актуальності теми дослідження; мета, завдан-ня, об'єкт, предмет дослідження; шо вдалося встановити, вияви-ти, довести; якими методами це досягнуто; елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях; з яки-ми труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не знайшли підтвердження. У виступі мають містити-ся також відповіді на основні зауваження наукового керівника, а для дипломної роботи — і рецензента. Доповідь студента не по-винна перевищувати за часом 10—15 хвилин.

Для кращого сприймання присутніми матеріалу бажано на-малювати на великих аркушах паперу власні таблиці, діаграми, графіки.

Під час захисту курсової (дипломної) роботи студент зобо-в'язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження у відгуках та рецензіях, а також у виступах на захисті. Захист дипломної робо-ти фіксується в протоколі ДЕК.

Студенти, які виявили особливі здібності до наукової твор-чості, захистили дипломну роботу на «відмінно», мають публі-кації, є переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, можуть бути рекомендовані Державною комісією до вступу в аспірантуру.

Кращі роботи можна рекомендувати на конкурси студентсь-ких робіт, а також до друку в студентських збірниках. Дипломні і курсові роботи подаються на конкурси, коли вони містять роз-робки, проведені студентами в процесі навчання, і отримані в них результати опубліковані, впроваджені в практику або в навчаль-ний процес. При цьому учасниками конкурсу можуть бути сту-денти поточного навчального року або ті, хто закінчив ВНЗ у по-точному навчальному році.

Керівництво курсовими (дипломними) роботами доручають кваліфікованим викладачам (професорам, доцентам) ВНЗ.

Обов'язки наукового керівника курсової (дипломної) робо-ти:

¦ надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) курсової (дипломної) роботи; доборі літератури, методології та методів дослідження тощо;

¦ аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослід-ження;

¦ визначати поетапні терміни виконання роботи;

¦ контролювати виконання курсової (дипломної) роботи;

¦ доповідати на засіданні кафедри про виконання та завер-шення роботи;

¦ дати відгук на роботу.

Автор дипломної роботи має отримати на неї письмовий відгук наукового керівника та рецензію від провідного спеціа-ліста або працівника закладу, де проводився експеримент чи ви-вчався практичний досвід.

Відгук наукового керівника дипломної роботи пишеться у довільній формі. У ньому визначають:

¦ актуальність теми;.

¦ ступінь наукового і практичного значення праці;

¦ рівень підготовки дипломника до виконання професій-них обов'язків;

¦ ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи;

¦ новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішен-ня;

¦ вміння використовувати літературу;

¦ ступінь оволодіння методами дослідження;

¦ повноту та якість розробки теми;

¦ логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладення матеріалу;

¦ можливість практичного застосування дипломної роботи або окремих її частин;

¦ висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться перед дипломними кваліфікаційними роботами.

Рецензію на дипломну роботу надає спеціаліст-практик відповідної кваліфікації. Вона теж складається в довільній формі, може висвітлювати ті ж питання, що й відгук керівника. Особли-ву увагу в ній слід звернути на таке:

¦ актуальність теми;

¦ вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань;

¦ наявність у роботі особистих пропозицій і рекомендацій, їх новизна, перспективність, практична цінність;

¦ достовірність результатів і обґрунтованість висновків дип-ломника;

¦ стиль викладу та оформлення роботи;

¦ недоліки роботи.

Рецензент, як і науковий керівник, оцінює дипломну робо-ту за чотирибальною системою. Рецензію можна й не завершува-ти оцінкою, якщо остання випливає зі змісту відгуку або рецензії.

Магістерська робота: поняття та її підготовка

Вищим ступенем підготовки кваліфікованих спеціалістів є магістри.

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув по-глиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну нау-кову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спромож-ним до плодотворної науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві приблизно однакові за обсягом складові — освітню і науково- дослідну. Зміст науково-дослідної роботи магістра визначається індивідуальним планом. Одночасно призначається науковий ке-рівник, котрий повинен мати науковий ступінь і (або) вчене зван-ня і працювати вданому ВНЗ.

Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Магістерська робота—це самостійна науково-дослідна ро-бота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня ма-гістра. Основне завдання її автора—продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Ця випускна кваліфікаційна праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки виб-раної теми. Вона є новим по суті і досить специфічним видом кваліфікаційної роботи.

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий ха-рактер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого — самостійним оригінальним науковим дослідженням сту-дента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства.

Оскільки підготовка магістрів у нашій країні є справою відносно новою, то поки шо не розроблені більш-менш уніфіко-вані вимоги щодо змісту й структури магістерської дисертації як виду кваліфікаційної роботи. Прийнятною вважається така її структура:

¦ титульний аркуш;

¦ зміст;

¦ вступ;

¦ розділи і підрозділи основної частини;

¦ висновки;

¦ список використаних джерел;

¦ додатки.

Наповнення кожної частини магістерської роботи визна-чається її темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліогра-фічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, мето-дика написання, правила оформлення та захисту магістерської дисертації мають багато спільного з дипломною роботою студен-та і кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її підготовки слід застосовувати методичні і технічні прийоми підготовки наукової праці, викладені в даному підруч-нику.

Виходячи з того, що магістерська підготовка — це по суті лише перший серйозний крок студента до науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності, що логічно завершується всту-пом до аспірантури і підготовкою кандидатської дисертації, ма-гістерська робота не може розглядатись як науковий твір вищого гатунку, оскільки ступінь магістра — це не вчений, а лише акаде-мічний ступінь, який підтверджує освітньо-професійний рівень випускника вищої школи і свідчить про наявність у нього знань, умінь і навичок, притаманних науковому працівникові-почат- ківцю.

Вимоги до магістерської роботи в науковому відношенні вищі, ніж до дипломної роботи, однак нижчі, ніж до кандидатсь-кої дисертації.

На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, що є науково-дослідними працями, магістерська робота як самостійне наукове дослідження кваліфі-кується як навчально-дослідна праця, в основу якої покладено моделювання більш -менш відомих рішень. Її тематика та науко-вий рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі на-вчання. Виконання зазначеної роботи має не стільки вирішувати наукові проблеми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здат-ний належним чином вести науковий пошук, розпізнавати про-фесійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що магістр має вміти:

— формулювати мету і завдання дослідження;

— складати план дослідження;

— вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

— використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із зав-дань конкретного дослідження;

— обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;—

оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, у вигляді звітів, рефератів, статей.

Процедура підготовки і захисту магістерської роботи по-дібна до захисту дипломної роботи і є спрощеною порівняно з кандидатською і докторською дисертаціями. Якщо основні по-ложення, висновки і рекомендації кандидатського і докторсько-го дослідження мають бути опубліковані в наукових виданнях, то щодо магістерської роботи ця вимога не є обов'язковою. Проце-дура захисту магістерської роботи не потребує автореферату.

Здобувач ступеня кандидата і доктора наук подає в спеціа-лізовану вчену раду перелік документів, регламентованих ВАК України. Здобувач ступеня магістра обмежується поданням у Дер-жавну екзаменаційну комісію лише самої роботи (разом з відгу-ками наукового керівника і провідного фахівця) і довідки


Сторінки: 1 2