Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 657

УДК 657

О.М. Гай, доц., канд. екон. наук, І.В. Рузмайкіна, доц., канд. екон. наук

Кіровоградський національний технічний університет

Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в рамках бухгалтерського обліку

У статті досліджено місце бухгалтерського обліку та фінансової звітності в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства. Звернуто увагу на розширення функцій бухгалтерської служби, на яку часто покладається аналіз діяльності підприємства та трансформація бухгалтерської інформації для управлінського персоналу. Розглянуто питання інтеграції обліку, як засобу створення ефективної системи облікової інформації для цілей управління підприємством, фінансовий стан підприємства, аналіз фінансового стану, бухгалтерський облік, фінансова звітність

На мікрорівні фінансовий стан є однією з основних оцінок господарської діяльності підприємства. Він визначає найважливіші характеристики конкурентоспроможності підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, є основою ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин: як самого підприємства, так і його ділових партнерів.

В даний час економічний аналіз перетворився на одну з істотних функцій управління виробництвом. Він служить важливим засобом при виробленні і обґрунтуванні управлінських рішень. Завдання аналізу полягає в отриманні відомостей про стан і результати діяльності підприємства, про величину і причини відхилень в діяльності об'єктів, що вивчаються, а також про наявні резерви виробництва.

Дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі обліку й економічного аналізу знайшли своє втілення в наукових працях В.В. Бабича, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, A.M. Герасимовича, В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, A.M. Кузьмінського, Г.М. Мельничука, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, В.І. Самборського, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета та інших.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій свідчить про значну зацікавленість вивчення питань інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств для ефективного управління економічними процесами. Зазначимо, що сьогодні існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено нестабільністю економіки і її кризовим станом.

Метою статті є дослідження інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, зокрема його основного джерела - бухгалтерського обліку.

Економічний аналіз являє собою процес, побудований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх результатів діяльності. Таким чином, головною метою економічного аналізу є глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів в єдиному виробничо-комерційному процесі і, як наслідок, зниження неминучої невідомості, пов'язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу. Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентоспроможності, використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою і іншими господарюючими суб'єктами.

В цих умовах змінюється роль бухгалтерії, в чиї функції все частіше входить не лише ведення поточного обліку і складання звітності, а і часто економічний аналіз в цілях управління підприємством. Бухгалтерський облік є основним і єдиним видом обліку, за допомогою якого фіксація роботи підприємства здійснюється в цілому, як сукупності. Первинним джерелом економічної інформації служать дані бухгалтерського, статистичного і оперативного обліку про стан і використання всіх видів ресурсів виробництва, процес виробництва продукції, її реалізації, фінансових результатів і т. ін.

Бухгалтерський облік і звітність дають якнайповніше уявлення про наявні господарські засоби та результати діяльності підприємства.

Статистичний облік і звітність відображають сукупність масових процесів, характеризують їх з кількісного боку і дозволяють виявити певні економічні закономірності.

Оперативний облік і звітність застосовуються на окремих ділянках підприємств і забезпечують швидке отримання інформації.

Вибіркові облікові дані сприяють поглибленню і деталізації при вивченні показників звітності. Вибіркові дані розглядаються як джерело облікового характеру, оскільки черпаються з поточного бухгалтерського обліку і первинної документації.

З розвитком світового господарства управлінські функції бухгалтерського обліку весь час поглиблюються та розширяються. Нині бухгалтерський облік став засобом розумового узагальнення економіко-правових відносин у суспільстві, перетворився в об'єктивну необхідність сучасного способу життя на міжнародному рівні.

Бухгалтерський облік сьогодні - це система безперервного, суцільного та взаємопов'язаного спостереження та відображення у грошовому виразі за створенням суспільного продукту і пов'язаних з ним процесів обміну, розподілу та перерозподілу, за наявністю та рухом майна конкретного господарства, його майнових відносин з метою одержання інформації і її систематизації, яка потрібна для управління діяльністю господарства будь-якого масштабу та рівня.

Бухгалтерський облік є основним видом господарського обліку як з погляду зібраної в ньому інформації, її точності, достовірності, так і охоплення суспільних явищ. З його допомогою досягаються документальне оформлення і безперервне відображення і реєстрація господарських операцій в їх взаємообумовленості та зв'язку з обов'язковим використанням вартісних вимірників.

Головне місце в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану займає бухгалтерська звітність, яка дає досвідченому аналітикові повну інформацію про фінансовий стан, стійкість положення і можливі перспективи підприємства.

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено: «Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період» [1].

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності. Вона повинна уможливлювати:

оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством; оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх використання;

прийняття обгрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики.

Фінансова звітність є структурованим представленням фінансового стану і операцій, здійснених компанією. Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну


Сторінки: 1 2 3

Наступні 7 робіт по вашій темі:

Механізм фінансового контролю на сільськогосподарських підприємствах - Стаття - 8 Стр.
Фінансовий аналіз як складова аналізу господарської діяльності підприємства - Стаття - 16 Стр.
Нормативне забезпечення автоматизації внутрішнього фінансового контролю: світовий досвід - Стаття - 12 Стр.
Сутність та значення фінансових результатів в системі розвитку господарської діяльності промислових підприємств - Стаття - 10 Стр.
В статті розглянуто питання формування ефективних механізмів фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів - Стаття - 11 Стр.
Фінансові аспекти державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства - Стаття - 11 Стр.
Ресурси підприємств кооперативної торгівлі: теоретичні проблеми трактування змісту категорій і методології аналізу - Стаття - 11 Стр.