Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Куценко О.Д. Тенденции изменения социально-классового пространства в трансформирующемся украинском обществе // Проблемы демократии в реформируемой Украине. Материалы политологических чтений. – Харьков: КиПи, 1997. – С. 31-34.

37. Куценко О.Д. Реструктурування пострадянського соціального простору: особливості на тлі соціальної трансформації Західного суспільства // Sociological Abstracts. XIY World Congress of Sociology. – Published by Cambridge Scientific Abstracts, 1998. – С. 119-120. (англ. Мовою)

38. Куценко О.Д. Класові основи протирічь капіталізму // Le Manifeste Communiste: Quelle alternative au capitalisme? Rencontre internationale. Contributions. – 5-e dossier. – Paris: Mars, 1998. – С. 80-82. (англ. Мовою)

39. Куценко О.Д. Колективні ідентичності в суспільстві, що реструктурується (випадок України) // Will Europe Work? Abstracts of the 4thConference of Sociology. – ESA, Amsterdam, 1999. – С. 181. (англ. Мовою)

40. Куценко О.Д. Інтелектуальна та громадянська культура як принципи університетської освіти // Всеукраїнська науково-методична конференція “Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи” – К.: ВЦ “Київський університет”, 2000. – С. 429-431.

II. В інших виданнях

41. Куценко О.Д., Хижняк Л.М. Государственная политика, предпринимательство, общественное мнение: поиск устойчивых связей // Бизнес Информ. Украинский аналитический журнал. - 1995.- № 47-48. - С. 4-7.

42. Куценко О.Д. Регионализация как системная социальная проблема // Бизнес Информ. Украинский аналитический журнал. – 1995. - № 19-20. –С. 16-18.

43. Куценко О.Д. Концепт класса как основа для понимания противоречий капитализма: изменения за 150 лет // Вибір. Теоретичний і громад.-політичний журнал. - К.,1998. - № 3-4 (12-13). – С. 37-44.

44. Куценко О.Д. Соціологія на межі століть. До підсумків ХІУ Всесвітнього конгресу соціологів // Sapienti. Українсько-американський журнал: USІA. – № 2.- Жовтень, 1998. – 6 с. (http://sapienti.kiev.ua/2/a01_ua.html)

45. Куценко О.Д. Про прогнозуємість політичного вибору України в період швидких соціальних змін // Sapienti. Українсько-американський журнал: USІA. – № 4.- Жовтень, 1999. – 6 с. ()

46. Куценко О.Д. Розколоте суспільство? Соціальні ефекти інституційних змін в українському суспільстві // Sapienti. Українсько-американський журнал: USІA. – Травень, 2000. – 8 с. ()

Особистий внесок здобувача у наукових роботах, опублікованих із співавторами. Ідеї і положення, що представлені здобувачем у наукових працях 4, 25, 41, були розроблені нею самостійно і не належать співавторам, разом з якими були опубліковані названі праці. У виконаних із співавторами роботах особистий внесок здобувача був суттєвим і їй належать сформульовані ідеї та висновки про сутність соціальної політики та державного регулювання суспільних процесів за умов соціальної трансформації, про методологію вивчення соціального формування інтелігенції та реальні властивості цього формування в сучасному суспільстві.

АНОТАЦІЇ

Куценко О.Д. Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки концепції класоутворення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, Харків, 2001.

Дисертацію присвячено розкриттю специфіки соціальної трансформації сучасного українського суспільства крізь призму процесу класоутворення як важливішого аспекту накопичення та виявлення діяльнісно-структурних потенціалів соціального простору. У дослідженні проблеми здійснено спробу теоретичного синтезу ідей синергетики, діяльнісного та структурного підходів в соціології.

Доведено, що розуміння трансформаційного процесу може бути досягненим через вивчення кооперативних ефектів соціальних дій, в яких здійснюється постійне становлення соціальних сил суспільства, що акумулюються в процесі класоутворення. Процес соціальної трансформації проаналізовано як прояв самоорганізації в суспільстві, в якому самоутворюються, накопичуються та відновлюються діяльнісно-структурні потенціали, соціальні сили та соціальні актори, що їх втілюють та своїми практиками структурують соціальний простір.

Уперше у вітчизняній соціології розроблено багаторівневу діяльнісно-структурну концепцію класоутворення, проведено емпіричну апробацію її елементів у дослідженні трансформації українського суспільства.

На основі застосування концепції до аналізу емпіричного матеріалу визначено провідні тенденції трансформаційного процесу в сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: соціальна трансформація, самоорганізація, діяльнісно-структурний теоретичний синтез, діяльнісно-структурний потенціал, класоутворення, соціальний клас, соціальне відчуження, соціальне включення.

Kutsenko O.D. An Activity and Structural Potential of the Transformation Process: to Elaboration of the Class Forming Concept. – Manuscript.

Thesis for a Doctor’s degree in Sociology by speciality 22.00.01 – Theory and History of Sociology. – V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2001.

The dissertation deals with the specific character of social transformation of the Post-Soviet societies through a class forming process as an important aspect of the activity and structural potential accumulation and development of a social space. The research realized an attempt of a theoretical synthesis of the synergetic ideas with the activity and structural approaches in sociology.

It is proved that reflection on the social transformation can be realized by a study of the social action’s cooperative effects in which a constant making of the society’s social forces accumulated in the class forming process takes place. The process of social transformation is analyzed as revealing the social self-organization in which the activity and structural potentials, social forces and actors of a social space are self-produced, accumulated and renovated.

The multi-level activity-structural concept of social transformation and class forming process is worked out, the empirical implementation of its elements into the investigation of the contemporary Ukrainian society is made. The implementation of the concept into the empirical analysis made it possible to define the main tendencies of the contemporary Ukrainian society’s social transformation.

Key words: social transformation, self-organization, activity and structural theoretical synthesis, activity and structural potential, class forming process, social alienation, social inclusion.

Куценко О.Д. Деятельностно-структурный потенциал трансформа-ционного процесса: к разработке концепции классообразования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, 2001.

Диссертация посвящена раскрытию специфики социальной трансформации современного общества сквозь призму процесса классообразования как одного из важнейших аспектов накопления и проявления деятельностно-структурных потенциалов социального пространства.

В работе осуществлена попытка теоретического синтеза идей синергетики, деятельностного и структурного подходов в социологии. Обосновано, что понимание трансформационного процесса может быть достигнуто через понимание кооперативных эффектов социальных действий, в которых осуществляется постоянное становление социальных сил общества, аккумулирующихся в процессе классообразования. Процесс социальной трансформации проанализировано как проявление самоорганизации в обществе, в котором самопроизводятся, накапливаются и обновляются деятельностно-структурные потенциалы, социальные силы и социальные акторы, которые в своих практиках структурируют социальное пространство.

Получили дальнейшее развитие теоретические представления о социальном действии как выражении рационализации интенционального стремления социальных акторов к свободе, о механизмах становления и раскрытия “социального Я” индивидов в процессе классообразования.

Автором впервые в отечественной социологии разработана многоуровневая деятельностно-структурная концепция классообразования на основе идей синергетического подхода и деятельностно-структурной парадигмы общества. Процесс классообразования представлен как одна из форм воплощения “социального Я” акторов, как стихийно-закономерная социальная реакция индивидов на несвободу либо угрозу ограничения свободы и жизненных шансов, которая отражает их конкретное восприятие и воплощается в конкретно-исторических формах.

Аргументировано понимание класса как разновидности социальных акторов, как социальной силы, возникающей из неравно распределенных в социальном пространстве структурных ресурсов и деятельностных потенциалов, которая приобретает устойчивость, консистентность, пространственно-временную определенность, по-разному проявляется на макро-, мезо- и микро уровнях социального пространства и способна своим действием активно влиять на общество. Формирование класса представлено как сложный процесс взаимного определения структуры, культуры и действия, игры деятельностно-структурных потенциалов социального пространства, в котором возникает взаимное стихийное согласование, кооперация социальных действий тех, кто занимает подобные социальные позиции и обладает подобными жизненными шансами и мотивационными структурами сознания.

На основе анализа обширного эмпирического материала с применением деятельностно-структурной концепции классообразования сделаны выводы о продолжающемся процессе самоорганизации украинского общества под угрозой вероятностного коллапса системы, о переходе украинского общества к концу 90-х годов от бифуркационной фазы движения к активной структурации вокруг выделившихся областей социального притяжения, о структурировании социальных расколов общества по линиям власти, социального включения и отчуждения, о формировании классовых черт постсоветского украинского общества. Сделаны также выводы об определившихся тенденциях формирования правящего класса на мароуровне социального пространства и на мезоуровне – трех классов, которые обладают высокой внутренней динамикой, а именно: формирования бизнесменов-предпринимателей, специалистов-интеллигенции, рабочих. Отмечено, что в процессе их становления в украинском обществе “достраиваются” факторы системы неравенств, характерные для плюралистических индустриальных обществ, воспроизводятся и трансформируются неравенства, традиционные для общества советского типа, расширяются новые неравенства гражданского, экономико-политического и социокультурного происхождения.

В работе также дан критический анализ результатов теоретических исследований зарубежных и отечественных социологов, которые анализировали проблемы социальных изменений, неравенств, структурирования и классообразования.

Ключевые слова: социальная трансформация, самоорганизация, деятельностно-структурный теоретический синтез, деятельностно-структурный потенциал, классообразование, социальный класс, социальное отчуждение, социальное включение.

Підписано до друку 23.08.01. Формат 60х90/16. Папір друк. Офс. друк.

Гарнітура Таймс. Ум.-друк. арк. 2,0. Ум.фабр.-від.

Обл.-вид. арк. 2,0. Тираж 100 прим.

Надруковано

“РІЗО” при видавничому центрі Харківського національного університету

ім. В.Н.Каразіна

61002, Харків, вул.Мироносицька, 1


Сторінки: 1 2 3

Наступні 7 робіт по вашій темі:

Вплив кавітації на реологічні і гідравлічні характеристики степеневих неньютонівських рідин - Автореферат - 22 Стр.
Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах - Автореферат - 27 Стр.
КЛІНІКА, ДІАГНОСТІКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ЯК ПРОЯВУ ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНОГО СИНДРОМУ - Автореферат - 24 Стр.
Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України - Автореферат - 24 Стр.
Еколого-гідрогеохімічний аналіз урбанізованих територій (на прикладі м. Луцька) - Автореферат - 22 Стр.
Економічні аспекти управління витратами на підприємствах залізничного транспорту - Автореферат - 19 Стр.
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ЗА РАХУНОК КОМБІНОВАНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ - Автореферат - 22 Стр.